Generalforsamling 2013

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergaard” Lørdag den 3. august 2013 kl. 12.00-13.45 på Fællesarealet ved stranden.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens forhandlingsprotokol

3. Formandens beretning

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Indkomne forslag:

6. Godkendelse af budgettet for det kommende år

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Evt.

 

Formand Vibeke Christophersen bød velkommen til 50. generalforsamling i Grundejerforeningen.

 

Der var 26 parceller repræsenteret, 2 ved fuldmagter, 1 fuldmagt ved Helge Finberg til Sejerøvej 1. I alt 27 stemmer.

 

1. Valg af dirigent

 

Formanden foreslog Eilif Hector, Lyøvej 1 til dirigent – enstemmigt godkendt.

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten foreslog, at punkt 5 (indkomne forslag) flyttes til punkt 8, da der er modtaget ét enkelt forslag, som af bestyrelsen betragtes som et mistillidsvotum og derfor bør drøftes under punkt 8 (valg til bestyrelsen). Dette accepterede forsamlingen.

Dirigenten foreslog at Punkt 2 +3 slås sammen, da dette er sammenfaldende. Forsamlingen accepterede dette. Dirigenten gav herefter ordet til Formanden Vibeke Christophersen for beretning.

 

2. Formandens beretning

 

Formanden takkede for ordet og forklarede at der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i året. Til dette også en ekstraordinær generalforsamling den 14. oktober 2012. Ved denne var fremmødt 9 parceller og 3 fuldmagter. Vedtægtsændringen vedr. §8 blev ikke vedtaget.

 

Formanden har deltaget i sommerhusgrundejerforeningernes møde, som blev afholdt 11. august sidste år, hvor bl.a. blev informeret om udrulningen af planen for kloakering af sommerhusområderne. Samtidig blev der informeret om, at rute 21 bliver åbnet fuldt for trafik igen den 22. september d.å.

 

Bestyrelsen har i samarbejde med Kell, Samsøvej 6, fået indhentet tre skriftlige tilbud vedr. båderampe/mole og vedligeholdelsen/genetableringen af samme, som blev besluttet ved sidste generalforsamling. Disse tre tilbud kom fra entreprenørerne Thomas Hansen, Carsten Rasmussen og Karsten Overgård. Bestyrelsen traf enstemmig beslutning om, at tilbuddet fra Karsten Overgård blev accepteret, da der i tilbuddet var taget højde for alle dele af genetableringen, og det var i bestyrelsens øjne det bedste tilbud. Arbejdet blev udført i juni måned. Arbejdet blev finansieret øre til øre ved opkrævning af kr.700 pr. parcel.

 

Bestyrelsen har haft besøg af Erik Sørensen, Sejerøvej 1 og Kim Pedersen, Hesseløvej 4 og fik en lang snak om bådmolen og bademolen, hvor den lille badebro er stillet op. De mener, at begge er ulovlige. Formanden har taget kontakt til kommunen, men da det er betonmoler, så hører det ikke under kommunen, men derimod kystdirektoratet. Men hvis de er defineret som bro/rampe og er etableret før 1975, så skal de ikke godkendes. Formanden har rettet henvendelse til Kystdirektoratet, og afventer pt. svar.

Arbejdsdagen den 4. maj forløb glimrende. Der fremmødte 10 parceller 15 personer i alt, som gjorde et stort stykke arbejde for fællesarealet og stranden brugbar.

Der er sidenhen sat skilte op med ”hund i snor” og ”færdsel på bro på eget ansvar”.

Vejene er blevet lavet, og der er kommet støvbinder på Sejerøvej og Læsøvej.

Foreningen har fået en henvendelse fra Formanden i Pilehaven om at indgå i et samarbejde (bl.a. omkring færgen og vejene), som bestyrelsen har takket ja til.

På generalforsamlingen sidste år blev der spurgt til om foreningen ikke skulle have en hjemmeside. Der er sat et arbejde i gang omkring dette.

Kommentarer/spørgsmål til Formandens beretning:

 

Erik Sørensen, Sejerøvej 1: Spørgsmål vedr. lovlighed vedr. badebro. Har haft kontakt til kommunen og har fået andet at vide, at denne ikke er lovlig.

Formanden: Der er åbenbart divergens vedr. oplysninger fra kommunen, men pt. ligger forespørgslen hos Kystdirektoratet. Der vil blive fulgt op.

 

Der var enighed om, at foreningens anlæg skal være lovlige.

 

Else Velin, Samsøvej 5: Det er et meget gammelt anlæg, så det bør falde ind under grænsen for anlæg før 1975.

 

Ilse Raaschou: Historien er, at de før 1975, så der bør ikke være nogen problemer, når der kun er tale om vedligeholdelse af eksisterende anlæg.

 

Walter Møller, Omøvej 4: Ramperne er opført i 1963-64.

 

Dirigent afsluttede drøftelserne ved at understrege, at der afventes svar vedr. lovliggørelse af de nævnte moler.

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab:

 

Dirigenten gav ordet til Kasserer Hanne Meyer:

 

Kassereren gav forklaring af udgifter vedr. arbejdsdagen og generel forklaring af de øvrige poster, der er ikke de store ændringer i forhold til tidligere år.

 

Kommentarer/bemærkninger til regnskab:

 

Susanne, Sejerøvej 13: Der bør ikke være nogen betaling af at låne foreningens telt.

 

Kassereren: Teltet bliver opbevaret hos formanden, og der bør tales om, hvordan det organiseres at det evt. bliver lånt. Der er arbejde i forbindelse med udlån, så hvis det skal lånes ud, så bør der laves en aftale om hvordan dette organiseres, så formanden ikke skal sættes i arbejde hver gang. Samtidig er der slitage af teltet, som bør dækkes.

 

Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2012-2013:

Regnskab godkendt enstemmigt.

 

6. Godkendelse af budget:

 

Kassereren: Da budgetåret løber fra 1. maj til 30.april er bådemolen med på budgettet. Vedr. indbetalinger for båderampen/molen: Der er 4 restancer, de 50.000 kr. er den samlede pris, det er finansieret øre til øre.

 

Der er en række beløb, der er indlagt under div. udgifter, derfor er der kommet yderligere penge til transport og telefon, som der har været gjort i tidligere år for at få udspecificeret dette. Dette tilskud går til Formand og Kasserer/Sekretær.

 

Kommenterer/bemærkninger til budget:

 

Kim Pedersen, Hesseløvej 3, og Erik Sørensen, Sejerøvej 1: Har indbetalt de kr. 700 til bådemolens genopbygning under protest, mener ikke at der er hjemmel til at træffe beslutning om udskrivning af ”ekstra” kontingent uden at det er blevet vedtaget på en generalforsamling.

 

Afstemning om godkendelse af budget for 2013-2014:

Mod: 6, For: 21

Budgettet er vedtaget.

7. Kontingent:

 

Forslag fra bestyrelsen vedr. beløb: 500 kr. dette kan dække de udgifter, som er budgetteret.

 

Lillian, Samsøvej 11: Kontingentet bør sættes højere op. Dette bør gøres, da det så også kan tages højde for evt. uforudsete udgifter jf. bådemolen, så kan man også have et loft over kontingentet.

 

Kaj, Samsøvej 2: Det er svært at sætte loft over en evt. udbedring af anlæg (veje, dræn, moler) koster. Men det giver god mening at sætte penge af til denne type udgifter.

 

Niklas, Sejerøvej 7: Bestyrelsen har i flere omgange drøftet denne problemstilling. Der er to veje at gå: Der kan argumenteres for at sætte kontingentet op, så der kan blive hensat øremærkede midler til forskellige vedligeholdelsesarbejder og eventuelle nyetableringer, disse midler vil i så fald spares op til de forskellige opgaver. På den anden side kan kontingentet holdes nede på et absolut lavt niveau, men så vil der uafviseligt komme engangsudgifter, når der komme vedligeholdelsesarbejder, som nu med bådemolen.

 

Kontingentet: Drøftelse af de 500 kr. i kontingent og om det skal sættes op. Der blev fremstillet forslag om en forhøjelse til kr. 600.

 

Afstemning om kontingentet skal sættes op fra de nuværende kr. 500 til kr. 600

For: 12 Mod: 13, 2 undlader at stemme.

 

Kontingentet blev derfor fastsat til 500 kr.

 

Under punktet blev det også drøftet, hvad der er tilladt for personer, der ikke har tilknytning til grundejerforeningen, specielt i forhold til anvendelse af veje og fællesanlæg. Der var forskellige opfattelser af disse personers rettigheder. Bestyrelsen følger op på denne problemstilling.

8. Valg af bestyrelse:

 

Dirigenten: Der er modtaget et indkommet forslag, hvor syv af foreningens medlemmer har rettet en stærk kritik af bestyrelsens håndtering af forløbet vedr. den nye bådemole og lovligheden af disse beslutninger. Dirigenten oplæste forslag til vedtagelse vedr. kritik. Bestyrelsen opfatter erklæringen som et mistillidsvotum, og derfor er det kommet med under dette punkt, da det vil betyde den samlede bestyrelses afgang, hvis erklæringen vedtages.

 

Forslagsstillere: Det største problem er, at der ikke har været en god procedure omkring sagen. Det burde være vendt på en ekstraordinær generalforsamling eller denne generalforsamling, hvad der skulle gøres.

 

Henry, Lyøvej 9: Der skal sørges for at foreningen anlæg og lignende er i orden. Det er bestyrelsens opgave og ansvar at sørge dette. Derfor er dette vedligeholdelsesarbejde fuldt lovligt og endda magtpåliggende for en bestyrelse at sørge for, at det bliver udbedret.

 

Kassereren: Der er et problem med pålæg af rykkergebyr, dette kan der være problemer med i forhold til hjemmel. Derfor vil dette blive trukket tilbage.

 

Afstemning om vedtagelse af erklæring/mistillidsvotum til bestyrelsen:

 

For: 6 stemmer Mod: 19 stemmer, 2 stemmer blankt.

 

Erklæringen ikke vedtaget.

 

Dirigent: Da Rasmus Kliver, Sejerøvej 12 har valgt at trække sig fra bestyrelsen går suppleant Louis Zwicky, Lyøvej 6 ind på denne plads, Louis vil herefter komme på valg næste år.

 

På valg:

Kasserer Hanne Meyer, Lyøvej 1 (modtager genvalg). Ingen modkandidater. Genvalgt

 

Ordinært bestyrelsesmedlem Niklas Gerde, Sejerøvej 7 (modtager genvalg). Ingen modkandidater. Genvalgt.

 

Valg af suppleant, der pt. er vakant. Bestyrelsen foreslår Torben Christensen, Sejerøvej 28 til suppleant. Torben modtager valg, ingen modkandidater, Torben valgt.

 

Revisor Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1 (modtager genvalg), Ingen modkandidater. Genvalgt.

Bestyrelsen udgøres herefter af:

Formand: Vibeke Christophersen, Samsøvej 2

Kasserer: Hanne Meyer, Lyøvej 1

Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6

Bestyrelsesmedlem: Linda Wulff, Omøvej 5

Bestyrelsesmedlem: Niklas Gerde, Sejerøvej 7

 

Suppleant: Torben Christensen, Sejerøvej 28

Revisor: Else Velin, Samsøvej 5.

Revisor: Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1.

 

9. Eventuelt.

Der bør samles op efter hundelorte og cigaretskodder.

 

Inger, Tunøvej 8: Kan der stilles skilte op om, at vejen er privat? Dette kan der være et problem i.

Bestyrelsen vil følge op på problemstilling vedr. rettigheder for almenheden på foreningens veje og arealer.

 

Walter Heyn: Vigtigt at man medbringer værktøj til arbejdsdagen, så alle kan lave noget og der er en bedre fordeling af opgaverne.

 

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden samt orienterede om, at der som annonceret vil blive afholdt sommerfest i anledning af foreningens 50-års jubilæum efter program og planlægning af festudvalget.

 

Vigtige datoer i det kommende år:

Arbejdsdag: Lørdag den 3. maj 2014 kl. 10.00

Ordinær Generalforsamling: Lørdag den 2. august 2014 kl. 12.00

 

 

Referatet er godkendt af:

 

Vibeke Christophersen, Formand

 

Niklas Gerde, Referent

 

Eilif Hector, dirigent

Generalforsamling 2012

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergaard” Lørdag den 4. august 2012 kl. 12.00-14.30 på Fællesarealet mod stranden.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens forhandlingsprotokol
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag:
-Bestyrelsens forslag:
-Kontingent hæves til 600 kr., ved deltagelse på arbejdsdagen tilbagebetales 100 kr.
-Græsslåning af fælles areal
-Nedsættelse af et festudvalg til 50 års jubilæum
-Bådebro
-Forslag fra Dan Sørensen og Alice Giltoft vedtægtsændring af §8, samt forslag om kommunikation til medlemmerne og medlemsliste.
6. Godkendelse af budgettet for det kommende år
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg
9. Evt.

Formanden Vibeke Christophersen bød velkommen til 49. generalforsamling i Grundejerforeningen.

1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Svend Erik Eskildsen, Læsøvej 2, som dirigent.
Eskildsen valgt til dirigent enstemmigt. Eskildsen takkede for valget og konstaterede, at der var indkaldt til Generalforsamlingen ifølge vedtægterne.
Dirigenten konstaterede, at der var 29 lodsejere tilstede, hvor Ilse Raaschou havde 1 ekstra stemme tilrådighed pga. ejerskab af 2 matrikler desuden var der givet 4 fuldmagter, så det samlede stemmeantal var 34.

Dirigenten konstaterede at vedr. punkt 5 er nogle konkrete forslag, som skal til afstemning og nogle forslag, der blot er til drøftelse.
Dirigenten gav herefter ordet til Formanden for beretning.

2. Formandens beretning

Formanden takkede for ordet og berettede at der var afholdt 6 bestyrelsesmøder i det forløbne år.
Det første møde blev afholdt 10. september, og dette blev brugt som et planlægningsmøde, hvor bestyrelsen fordelte opgaver imellem sig.
Der blev truffet beslutning om, at Sejerøvej fra starten til ”Svenssonsvinget” skulle laves og prioriteres, da vejen her er i dårlig stand.
Indbetalinger af kontingent skal gå direkte i banken. Grundejerne kan derfor betale via netbank eller gå i banken og indbetale pengene.

Arbejdsdagen den 28. april:
Der var 8 parceller repræsenteret i alt 15 personer.
Der blev lagt et stort stykke arbejde i at rydde på fællesarealet og langs Sejerøvej, affald blev kørt væk af 2 biler i pendulfart til containerpladsen lukkede. Det borde/bænkesæt, der stod på fællesarealet udfor nr. 21 blev kasseret, da det var rådnet. Et nyt sæt blev samlet og malet. General oprydning på fællesarealet og stranden. Vejskilte og vejspejle blev blev vasket og der blev klippet omkring dem.
Drænbrønde blev besigtiget, hvor de kunne findes. Der bør laves et stykke arbejde med disse og evt. få dem gennemspulet, dette vil kunne koste en del. Bestyrelsen vil se nærmere på dette i det kommende år.
Bestyrelsen havde forud for arbejdsdagen besluttet at Bådebroen var farlig og undermineret og den skulle fjernes. På arbejdsdagen var der lejet en maskine til at banke den armerede beton op, men desværre lykkedes dette ikke. Formanden har herefter kontaktet beredskabskorpset, kommunen og en lokal entreprenør, og der er ingen, der har kunnet hjælpe.

Efter bestyrelsesmødet den 5. maj meddelte bestyrelsesmedlem Alice Giltoft og suppleant Dan Sørensen, at de ønskede at trække sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Dette blev taget til efterretning og Linda Wulff indtrådte i bestyrelsen.

Efter at bestyrelsen havde fået at vide, at flere medlemmer var blevet smidt væk fra foreningens fælles arealer ned mod stranden besluttede bestyrelsen at sende et brev til medlemmerne/grundejerne i første række mod Sejerøbugten mod det fælles areal for at indskærpe at det er fælles arealer, som alle medlemmer af grundejerforeningen kan bruge.
Grundejerne fra nr. 17-27 og 28 sendte derefter et brev til bestyrelsen med kopi til Odsherred kommune og Naturstyrelsen om at der skal være tilladelse til at opstille borde og bænke.
Bestyrelsen modtager den 26. juni svar fra Odsherred kommune. Heri slås det fast, at det er grundejerforeningen, der er lodsejer og derfor bestemmer, hvor der opstilles borde og bænke.
Samtidig gøres det klart at til 5cp Yderby, Odden og de andre lodsejere langs Sejerøvej mod stranden, at der er offentlig adgang både på stranden og det bagvedliggende areal.

I forbindelse med vejene har vi i år brugt en ny entreprenør til vedligeholdelse af vejene. Alle veje har fået generel vedligeholdelse og der er kommet støvbinder på Sejerøvej og Læsøvej.

Herved afsluttede Formanden beretningen.

Kommentarer/spørgsmål til Formandens beretning:
Alice, Sejerøvej 5: Kommentar til, hvorfor hun har trukket sig fra Bestyrelsen i utide: Der har været uoverensstemmelser omkring bådebroen og det arbejde, der har været forsøgt lavet på arbejdsdagen. Mener ikke det var aftalen at forsøge at lave arbejde på denne, der skulle være rekvireret professionel hjælp. Samtidig er bådebroen registreret hos kommunen, så derfor kan man ikke blot fjerne den.
Vil gerne lave et stykke arbejde, men skal kunne stå inde for det.
Walter, Sejerøvej 24: Bådebroen: Hvad skal der ske? Det er meget problematisk at denne står i den stand, den gør, mener det er meget alvorligt. Foreningens forsikringer dækker ikke, hvis der sker ulykker.
Lilian Samsøvej 11: Bestyrelsen gør det de kan. Derfor må alle medlemmer forsøge at hjælpe med at finde løsninger, da vi ikke umiddelbart har de økonomiske midler til at løse udfordringerne.
Torben, Sejerøvej 28:
Brevet som er sendt fra lodsejere langs stranden, er ikke underskrevet af dem. Mener fællesarealerne selvfølgelig skal benyttes af alle. Der bør dog laves aftaler om hvordan arealerne skal bruges.
Dan, Sejerøvej 5: Der er problemer med at arealerne ikke kan bruges af alle, oplevede at blive smidt væk fra borde/bænkesæt udfor Sejerøvej 21, dette er helt uacceptabelt, da det er alle medlemmer, som kan anvende arealerne.
Heino, Sejerøvej 21: Brevet fra Lodsejere ved stranden til kommunen var noget, der skulle klarlægge, hvordan arealerne kan bruges og hvilke aftaler, der foreligger.
Formanden: Der har været borde/bænke så længe, der har været personer i foreningen. Det er nu klarlagt at det er bestyrelsen der kan fastsætte, hvor disse skal stå.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

4. Godkendese af det reviderede regnskab:
Kassereren, Hanne Meyer, fremlagde det reviderede regnskab. Der har været et mindre underskud på driften, hvilket også har været tilfældet de seneste år.
En lodsejer er i restance, ellers har alle betalt kontingent. Det oplyses at den pågældende lodsejer er i tvangsauktion, så denne ikke pt. er en del af Grundejerforeningen.
Ændring af nogle poster vedr. betaling til bestyrelsen er bortfaldet, for disse midler er der indkøbt ekstra borde/bænkesæt.
Underskud på drift, men det har der været i en række år. Derfor er der også lagt op til kontingentforhøjelse, så der vil opstå balance.
Louis, Lyøvej 6: Henstilling til at budgettet fra sidste år bliver sendt med ud, så man kan have et overblik over de forskellige poster.
Udløb/ramper skal rettes til, det bør være udspecificeret præcis om der er anvendt midler på badebro, bådebro eller drænudløb.
Else Velin, Samsøvej 5: Savner at det fremgår af regnskabet, at der er givet penge til kørsel tidligere, dette bør være med for at understrege at pengene er anvendt til noget andet.
Inger, Tunøvej nr. 8: Vigtigt at alle ved indbetalinger påfører enten navn/ og eller vejnavn og nummer på sommerhuset, så er det væsentligt nemmere at registrere.
Vikkelsø, Læsøvej 1: Savner også navne på indbetalinger, dette var meget tidskrævende, da Vikkelsø var kasserer.
Gert, Sejerøvej 15: Regnskabet bør splittes op på de forskellige elementer på fællesarealet, så det er mere gennemskueligt, hvad der anvendes penge på.
Helge, Hesseløvej 6: Hvor figurerer de udgifter, som Formanden og Kassereren har frasagt sig – hvad er de brugt på, dette bør præciseres.

Afstemning om godkendelse af regnskabet:
Regnskab godkendt enstemmigt.

5. Forslag:

5.1 Kontingent forhøjelse:
Hanne, kasserer: Der er ikke penge på driften til at få tingene til at hænge sammen, derfor er det nødvendigt, at der skal ske en forhøjelse af kontingentet. Det er samtidig 11 år siden kontingentet steg sidste gang og det er ikke muligt at holde det i ro fortsat. Derfor foreslås det at kontingentet skal stige til 600 kr.
Af disse er det tiltænkt at der tilbagebetales 100 kr. lodsejere, der deltager i arbejdsdagen, hvor foreningen spares for en del udgifter, som det ellers var nødvendigt at købe eksternt.
Else Velin, Samsø 5: Problemer med at være gammel og hjælpe til, men kontingentet bør fastsættes til det niveau, så der er de penge, der er nødvendige for at budgettet hænger sammen.
Lene, Sejerøvej 26: Kontingentforhøjelsen er ikke nødvendig, man bør hellere se på de udgifter der er, og så vurdere om det er nødvendigt med stigning.
Claus, Sejerøvej 11: Hvorfor sættes niveauet ikke til 500 kr.? Det vil være besværligt at administrere tilbagebetaling af midler til de daltagende på arbejdsdagen.
Ilse, Sejerøvej 5: Det er ikke nødvendigt at lave en masse ved vejene, der er gjort for meget. De bør ikke laves, hvis det ikke er nødvendigt.
Alice, Sejerøvej 5: Det er fint, at vi betaler os fra de ting, der skal laves. På denne måde er det alle der kommer til at blive belastet lige meget. Ellers er det de samme, der laver noget hver gang og det er ikke rimeligt, vi er alle heroppe i vores sommerhuse for at slappe af og hygge os.
Torben, Sejerøvej 28: Synes det er Ok med forhøjelsen til 600 kr. med tilbagebetaling ved deltagelse på arbejdsdag. Mener dog, at man blot bør forhøje kontingentet til 600 kr. og så ikke tilbagebetale noget. Så kan de der vil deltage i arbejdsdagen blot gøre dette, og så må man betale sig fra det, som er nødvendigt.
Louis, Lyøvej 6: For at kunne vurdere om en forhøjelse er rimelig, bør vi snakke om udgifter først og derefter indtægter – altså kontingentniveauet, det giver ikke mening at gøre det modsat.

Herefter sendte dirigenten forslaget til afstemning:
Forslaget blev nedstemt.

5.2 Forslag vedr. græsslåning af fælles arealer
Forslaget blev betragtet som bortfaldet, da der ikke er økonomiske forudsætninger for at anvende midler på dette.

5.3 Forslag om nedsættelse af festudvalg til at planlægge Grundejerforeningens 50 års Jubilæum næste år:
Formanden: Er der stemning for at afholde noget specielt, og er der nogle ikke-bestyrelsesmedlemmer, der har interesse i at arrangere dette?
Afstemning: Der er flertal for at der bør laves noget i forbindelse med jubilæet.
Dan, Sejerøvej 5: Der bør indbetales noget ekstra til denne begivenhed, så der er lidt at rutte med.
Formanden: Skal der nedsættes et festudvalg, og er der en eller flere personer, der vil melde sig til dette stykke arbejde?
Anny, Omøvej 2: 40-års jubilæum var godt med bestilling af smørrebrød fra Havnebyen, så blev der gjort lidt ekstra ved begivenheden.
Til festudvalget blev valgt:
Johnny Moos, Samsøvej 3, Ilse, Samsøvej 6,8, Lilian Samsøvej 11.
Disse personer arrangerer og koordinerer løbende med bestyrelsen.

5.4 Bådebroen
Formanden: Der er problemer – som nævnt under beretningen – med hvad der skal gøres ved bådebroen. Formanden og bestyrelsen har afsøgt alle de muligheder der umiddelbart sås, og der er pt. ikke noget der kan gøres, uden det bliver dyrt for foreningen. Derfor appelleres der til generalforsamlingen om der er nogle idéer om, hvad der evt. kan eller skal stilles op.
Ilse, Samsøvej 6: Kell Samsøvej 6 vil gerne gøre en indsats i forbindelse med denne sag. Han vil gerne afdække mulighederne for at evt. genetablere bådebroen og finde på mulige løsninger hertil.
Rasmus, Sejerøvej 12: Der er problemer med økonomien til dette, det er ret sikkert at det vil blive bekosteligt, og økonomien for foreningen er ikke til, at der bliver brugt en masse midler til at gøre noget.
Else Velin, Samsøvej 5: Der foreligger en beslutning om, at der skal være en bådebro, så den kan ikke bare fjernes, så skal der træffes beslutning om dette.
Claus, Sejerøvej 11: Godt med bådebro. Den skal bare laves og genetableres.
Lene, Sejerøvej 26: God løsning med at Kell forsøger at se på sagerne, så må vi i foreningen tage den derfra alt efter, hvad Kell kommer frem til.
Ilse, Samsøvej 6: Det er gjort før, og det kan laves gratis, eller med lave omkostninger, da det evt. kun er materialerne, der skal indkøbes.
Det besluttes at Kell, Samsøvej 6 kører sagen på foreningens og bestyrelsens vegne og afdækker muligheder. Der meldes løbende tilbage til bestyrelsen (Formanden) om progression i sagen.

5.5 Vedtægtsændring vedr. paragraf 8, samt forslag om kommunikation og medlemslister:
5.5.1: Dirigenten: Der er lige præcis ikke nok parceller tilstede til at kunne foretage vedtægtsændringer, da 50 % af parcellerne skal være repræsenterede. Dette antal er 35 og der er 34 parceller repræsenterede.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringen kan genfremsættes.
Det indstilles fra Alice Giltoft til Bestyrelsen, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Ændringer vedr. punktet sendes ud til den ekstraordinære generalforsamling.
Dirigenten kom med et par ændringsforslag til ændringen, disse accepteredes af Alice og Dan og disse bliver derfor inkorporeret i forslaget. De ændringer der skal være sendes ud til parcellerne.

5.5.2. Kommunikation til medlemmerne:
Punktet vedtaget med 29 stemmer.

5.5.3. Alle medlemmer bør have en liste over andre medlemmer, som sendes ud 1 gang årligt:
Forslaget er nedstemt. Dog kan bestyrelsen sende ud, hvis denne mener, dette er en god ide. Dog er det ikke nogen fast procedure.

6. Godkendelse af budget:
Hanne, kasserer: Der er store problemer med at økonomien ikke hænger sammen, derfor er budgettet lavet under forudsætning af, at kontingentforhøjelsen til 600 kr. blev vedtaget, dette gik jo ikke igennem og derfor vil bestyrelsen foreslå under punkt 7 at der kommer til at ske en forhøjelse. Der har som tidligere beskrevet været driftsunderskud i de tidligere år, og det er vigtigt, at foreningen har en vis likviditet, hvis der kommer store udgifter.
Vikkelsø, Læsøvej 1: Der har generelt været styr på økonomien, men der har været bygget op ekstra kapital op i forbindelse med den ekstraordinære opkrævning, der fandt sted i 2007. Dette var for at lave bådebroer og udløb.
Dan, Sejerøvej 5: Der er problemer med budgettet, vi er nødt til at fastsætte et kontingent, som dækker over de faktiske udgifter. Vi kan ikke have et budget, der opererer med underskud, foreningen har ikke midler til dette.
Walter, Sejerøvej 24: Der bør opkræves et større beløb for vedligeholdelse af vejene fra de øvrige grundejerforeninger, da disse bruger dem meget.
Vikkelsø, Læsøvej 1: Der er målt op vedr. hvor meget der betales, så de betaler præcis det, de skal (den præcise procentdel).
Louis, Lyøvej 6: Det bør gøres klart, hvad der bruges separat på udløb, badebro og bådebro og ellers generelt på fællesarealet.
Else Velin, Samsøvej 5: Budgettet burde kunne hænge sammen med en kontingentforhøjelse til 500 kr.
Alice, Sejerøvej 5: Der bør sættes penge af på budgettet til drænet, da der er problemer med dette. Det skal spules mindst hvert 3. år og gerne hvert år. Vigtigt at disse udgifter, der ikke kommer hvert år bliver inddraget i budgettet, så vi får sat de nødvendige penge af til det.
Hanne, kasserer: Der arbejdes med at få nedsat pris for vejene, der har været nogle aftaler, som der ikke har været helt klarhed om, men der forhandles pt.
Louis, Lyøvej 6: Enig med Alice omkring, at der bør sættes penge af til de forskellige udgifter, der kommer forskudt henover årene, så der bliver opbygget noget kapital, som kan dække disse udgifter.

Dirigent: Foreslår at punkt 7 vedr. kontingentfastsættelse kommer før afstemning om budgettet, da dette jo afspejler det egentlige budget, som der skal stemmes om.
Bestyrelsen foreslår af kontingentet fastsættes til 500 kr., dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

Fortsatte drøftelser af Punkt 6:
Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor foreningen skal indkøbe et nyt partytelt, da det ser ud til at fungerefornuftigt nok efter hensigten.
Hanne, kasserer: Bestyrelsen har ment at teltet er ved at være godt slidt og at der evt. skulle indkøbes et nyt i forbindelse med jubilæet næste år.
Der blev stillet spørgsmål til hvor meget bestyrelsen kan disponere over og rekvirere i forbindelse med diverse indkøb, som ikke først skal drøftes på generalforsamlingen.
Vikkelsø, Læsøvej 1: Ifølge lovgivningen drejer det sig om en procent af den samlede grundskyld for alle matrikler i grundejerforeningen, som bestyrelsen kan disponere over; det er et stort beløb. Bestyrelsen kan præcisere dette om nødvendigt.
Budgettet til afstemning:
Vedtaget med 27 stemmer for.

8. valg af bestyrelse:
Dirigenten: Der er pga. ændringer i bestyrelsen tale om at Formanden er på valg, der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, og dertil en revisor.

Valg af Formand: Vibeke Christophersen, Samsøvej 2 er på valg og modtager genvalg:
Ingen modkandidater,
Vibeke valgt enstemmigt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Rasmus Kliver, Sejerøvej 12 og Linda Wulff, Omøvej 5 ønsker genvalg.
Ingen modkandidater,
Rasmus og Linda valgt enstemmigt.

Valg af bestyrelsessuppleant: Louis Zwicky, Lyøvej 6, foreslået.
Valgt enstemmigt.

Valg ag revisor: Else Velin modtager genvalg:
Valgt enstemmigt.

Bestyrelsen udgøres herefter af:
Formand: Vibeke Christophersen, Samsøvej 2
Kasserer: Hanne Meyer, Lyøvej 1
Best. medl: Rasmus Kliver, Sejerøvej 12
Best. medl: Linda Wulff, Omøvej 5
Best. medl: Niklas Gerde, Sejerøvej 7

9. Eventuelt.
Vigtige datoer i det kommende år:
Arbejdsdag: Lørdag den 4. maj
Ordinær Generalforsamling: Lørdag den 3. august

Der henstilles til at samtlige grundejere at de sørger for klipning af grene og træer, der hælder ind over skel og ud over veje.
Hvis en parcel skifter ejer, eller en ejer skifter privatadresse, skal det ifølge vore vedtægter meddeles inden 2 uger til grundejerforeningens bestyrelse eller sekretær.

Kirsten, Samsøvej 10: Henstiller til at havemøbler plastic bliver taget op til efteråret, så de ikke skal stå nede på stranden og ”overvintre”.
Vejspejle blev pudset til arbejdsdagen, men man kunne ikke komme ordentligt til pga. plexiglasplade.
Det besluttes at denne tages af, da der ikke løber uvorne børn rundt og smadrer disse. Så bør de kunne fungere optimalt igen.
Walter, Sejerøvej 24: Bådebroen er stadig et stort problem, og vi bliver nødt til at gøre noget ved den. Det er utroligt vigtigt, så godt at Kell gør en indsats nu, men ellers må vi betale os fra at der sker noget.
Ilse, Samsøvej 6: Græsslåning på fællesarealerne er et stadigt problem. Det er et problem med arealerne hernede, som jo tilhører alle og kan benyttes. Lodsejerne langs stranden har ikke ret til at fælde, som de vil – dette kan medføre meget store bøder. Det er generalforsamlingen og bestyrelsen, de sætter retningslinjerne for dette til enhver tid.
Dirigenten: Der er desværre ikke mere tid til at drøfte disse elementer, og det må blive taget til efterretning i den nye bestyrelse, hvordan der skal arbejdes videre med dette.
Formanden: Takker for det store fremmøde og takker for dagens møde
Mødet blev hævet

Referatet er godkendt af:

Vibeke Christophersen, Formand

Niklas Gerde, Referent

Svend Erik Eskildsen, dirigent

Referater fra tidligere generalforsamlinger

Citat

Generalforsamling i 2011

Sjællands Odde, 7. August 2011.

Referat af
Grundejerforeningen Vestergaards ordinære generalforsamling den 6. August 2011.

I generalforsamlingen deltog 40 personer heraf var 29 parceller repræsenteret, og dermed var 29 stemmeberettiget.

Formanden Henry E. Jensen bød velkommen.
Derefter gik vi i gang med dagsordenen.
Formanden foreslog Svend Erik Eskildsen til dirigent,
Svend Erik Eskildsen blev valgt.

Svend Erik Eskildsen takkede for valget og konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig:

Punkt 2 og 3 blev slået sammen til formandens beretning.

Bestyrelsesmøder. Bestyrelsen for Grundejerforeningen Vestergård har afholdt 2 bestyrelsesmøder i det forløbne år. Et planlægningsmøde blev afholdt den 18. september 2010, hvor bestyrelsen traf beslutninger om de aktiviteter og tiltag, der er gennemført i det forløbne år. Endelig afholdt bestyrelsen et møde den 8. juli 2011, hvor gennemførelsen af årets generalforsamling blev planlagt.

Arbejdsdag. Lørdag den 30. april 2011 afholdtes en arbejdsdag, hvor der blev gennemført en række arbejdsopgaver på strandarealer. Tilslutningen til arbejdsdagen var begrænset, men de fremmødte arbejdede ihærdigt med de planlagte opgaver, hvorefter Vibeke og Kaj Christophersen venligst lagde hus til den efterfølgende frokost.

Rydning på strandarealet. Strandarealet bliver hurtigt ufremkommeligt, såfremt der ikke regelmæssigt foretages en rydning af buskvegetationen. På arbejdsdagen i år blev gennemført en rydning især på stien til badebroen og omkring borde og bænke.

Oprydning på stranden. På arbejdsdagen blev foretaget en oprydning på stranden, herunder fjernelse af plastik, flasker og dåser. Endvidere blev fjernet en del strandingsgods samt gamle efterladte ubenyttede effekter.

Borde og bænke. På arbejdsdagen blev foretaget maling af bord og bænke, herunder førstegangsmaling af den nyligt opsatte bænk nær bådrampen.

Hund i snor. I henhold til gældende lovgivning skal hunde føres i snor på strandbredder og andre kyststrækninger i perioden 1. april – 30. september. På strandområdet er derfor fortsat opsat et ”Hund i Snor” skilt. Dette er en henstilling om at føre hund i snor på grundejerforeningens strandområde. Det skal i øvrigt henstilles til alle, som fører hund på grundejerforeningens område, om at fjerne hundens eventuelle efterladenskaber.

Bådrampen. Sidste sommer blev bådrampen forlænget og repareret ved pålæg af beton på det øverste stykke. Arbejdet blev gennemført i to omgange, og desværre blev der i sidste omgang af arbejdet ved en misforståelse pålagt yderligere et lag beton på det yderste stykke af rampen. Rampens overgang mod vandet blev derfor ikke tilfredsstillende.

I år er der bygget en trærampe, der er fastboltet til betonkanten og som foruden holdes mod havbunden af 3 fastboltede betondæksler. Den således etablerede bådrampe har allerede været benyttet flere bådejere og den ser ud til at fungere tilfredsstillende.

Badebroen. Sidste år blev træbroen og trappetrinene påmonteret en skridsikker måtte, der imidlertid i vinterens løb blev flænset af bølger, der slår ind under broen. I år er derfor påmonteret en vandfast plade hvorpå den skridsikre måtte er påmonteret, hvilket skulle forhindre bølgerne i at slå op nedefra og flænse måtten.

Vejvedligeholdelse. I foråret blev som sædvanligt foretaget vejvedligeholdelse og pålægning af støvbinder. I år er vedligeholdelsen begrænset til Sejerøvej og Læsøvej. Efter megen regn opstod mange huller i den øverste del af Sejerøvej, hvorfor der i juli måned blev foretaget en supplerende vedligeholdelse ved påfyldning af grus.

Beplantning langs veje. Opmærksomheden henledes på, at beskæring af beplantning mod vej påhviler de tilstødende grundejere. Beplantningen skal beskære fra skel til skel, 4,20 meter over vejareal, idet rabatten er en del af vejarealet.

CVR nummer og Nem Konto. I henhold til gældende regler er Grundejerforeningen Vestergård registreret med et CVR-nummer ligesom foreningens bankkonto er registreret som Nem Konto.

Spørgsmål/ kommentarer til beretningen:

Dan Sørensen Sejerøvej 5. Vejene skal skrabes af, de bliver højere når der køres grus på.
Svar: Vejene bliver normalt skrabet, og det gamle grus benyttes igen, det er kun i år, at der kun er fyldt huller
Bodil Andersen Sejerøvej 14. Vedr. vedligeholdelse af fællesarealet mellem Sejerøvej og stranden, hen til ”Farmen”. Beplantningen breder sig nu så meget ind over vejen, at der skal ske en beskæring.

Anny Mortensen. Omøvej 2 30. april er for tidligt at holde Arbejdsdag

Walter Hayn, Sejerøvej 24. Efterlyser flere grundejere fra Vestergaard ved Vandværkets GF, Der er i sidste regnskabsår brugt 150.000,00 kr. til udbedring af lækager.
Walther tilbyder sin hjælp til tømning af vandvarmere m. m, ved sæson slut.

Henry E Jensen, Lyøvej 9. Kloakeringsarbejdet følger planen, vor grundejerforening er i 2. fase, dvs. 10 til 15 år før de når til os.

Anne Schibsbye, Sejerøvej 19. Spørgsmål vedr. beton dæksler.
De skal være skiftet inden næste tømning, man kan henvende sig til Vestervangen Byggemarked eller Overgård, de vil gerne påtage sig at udskifte og bortskaffe de gamle dæksler.
Beretningen blev derefter sat til afstemning og den blev godkendt.

Punkt 4. Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Punkt 5. Indkomne forslag.
Der er kommet 3 forslag fra Dan Sørensen og Alice Giltoft.

Forlag 1: Ændringsforslag til vedtægterne:
”Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med formand, kasserer, sekretær og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år, således at 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal, 3 bestyrelses medlemmer vælges i ulige årstal. Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter, der afgår skiftevis hvert andet år.
Genvalg kan finde sted
Protokollen over forhandlingerne føres af sekretæren og underskrives af denne og formanden.
Står stemmerne lige afgør formandens stemme sagen UDGÅR”

Dette forslag er et forslag til vedtægtsændring, og da der ikke var mødt 35 medlemmer(halvdelen af antal medlemmer) bortfalder forslaget iht. vore vedtægter

Forslag 2: Kommunikation til medlemmerne bør foregå pr mail for at spare omkostninger til porto m.v., – skal naturligvis sendes pr post til de som ikke har PC.

Forslag 3: Alle medlemmer BØR have en opdateret medlemsliste, så det er muligt at komme i forbindelse med hinanden i tilfælde af indbrud eller andet.

Forslag 2 og 3 blev sammen fattet til: Bestyrelsen indhenter mails adresser fra de medlemmer, der ønsker at modtage post fra Grundejerforeningen pr E-mail, der blev sendt en liste rundt efter generalforsamlingen, som man kunne skrive sig på, medlemmer, der ikke var til stede på generalforsamlingen, kan sende deres mail adresse til Kassereren

Punkt 6: Godkendelse af budget for det næste år.
Budgettet blev vedtaget, og dermed er fastsættelsen af næste års kontingent også vedtaget

Punkt 7: Fastsættelse af næste års Kontingent
Kontingentet er uforandret 400 kr. pr parcel

Punkt 8: Valg af bestyrelse
Henry E. Jensen går af som Formand af helbredsmæssige grunde,
Som ny formand blev Vibeke Christophersen, Samsøvej 2 valgt

Flemming Vikkelsø Ønskede ikke genvalg
Som ny kasserer/ sekretær blev Hanne Meyer Lyøvej 1 valgt
Niclas Gerde blev nyt bestyrelses medlem i stedet for Vibeke Christophersen
Alice Giltoft blev valgt som nyt bestyrelses medlem
Dan Sørensen blev valgt som ny bestyrelses suppleant
Linda Wullf blev valgt som ny bestyrelses suppleant
Ny revisor valgt for 1 år i stedet for Aage Velin blev Else velin valgt

Preben Hammering ønskede ikke genvalg, som ny revisor blev Flemming Vikkelsø valgt

Bestyrelsen er herefter som nedenstående:

Formand: Vibeke Christophersen Samsøvej 2 På valg i 2012
Kasserer/sekretær: Hanne Meyer Lyøvej 1 På valg i 2013
Bestyrelses medlem: Alice Giltoft Sejerøvej 9 På valg i 2012
Bestyrelses medlem: Niklas Gerde Sejerøvej 7 På valg i 2013
Bestyrelses medlem: Rasmus Kliver Sejerøvej 12 På valg i 2012
Bestyrelse suppleant: Dan Sørensen Sejerøvej 5 På valg i 2012
Bestyrelse suppleant: Linda Wullf Omøvej 7 På valg i 2013
Revisorer Flemming Vikkelsø Læsøvej 1 På valg i 2013
Revisor Else Velin Samsøvej 5 På valg i 2012

Punkt 9. Eventuelt
Der var lidt debat omkring arbejdsdagen, Der er medlemmer som på grund af Arbejde ikke har mulighed for at deltage i en fællesarbejdsdag, den kunne evt. ligge på en søndag.
Der er naturligvis forståelse for forskellige arbejdsmønstre
Det henstilles til hundeejere, at de holder deres hunde inde på eget område og i snor når de luftes, samt at ejerne rydder op efter dem

Det henstilles til grundejerne om at vise hensyn til naboerne ved anvendelse af støjende værktøjer. specielt i aften timerne og om eftermiddagen på søn og helligdage,

Der er bilister som kører uforholdsmæssigt stærkt på vore veje, især beboere ud til Sejerøvej er berørt af dette, venligst gør jeres gæster opmærksomme på at det er sommerhusveje, hvor hastigheden ikke bør overstige 20 km/h

Det henstilles til samtlige grundejere at de sørger for klipning af grene og træer, der hælder ind over skel og ud over veje.

Generalforsamlingen sluttede efter 95 min og dirigenten afsluttede, hvorefter Henry takkede dirigenten for god ro og orden samt god mødeledelse.

Bestyrelse:

Formand: Vibeke Christophersen
Kasserer/sekretær: Hanne Meyer
Best. medl.: Alice Giltoft
Best. medl. Rasmus Kliver
Best. medl. Niklas Gerde

Hvis en parcel skifter ejer, eller en grundejer skifter privatadresse, skal det ifølge vore vedtægter meddeles inden 2 uger til grundejerforeningens bestyrelse eller sekretær.

Næste års arbejdsdag afholdes lørdag 28. april 2012 kl. 10.00-13.00 på Fællesarealet.

Næste års generalforsamling afholdes lørdag d. 4. august 2012 kl. 12.00 på Fællesarealet

Referatet er godkendt af:

 

Henry E. Jensen Vibeke Christophersen
(Afgående formand) (Tiltrædende formand)
Flemming Vikkelsø
(referent)
Svend Erik Eskildsen
(dirigent)

 

Generalforsamling i 2010

Sjællands Odde, 8. August 2010.
Referat af
Grundejerforeningen Vestergaards ordinære generalforsamling den 7. August 2010
.

I generalforsamlingen deltog 35 personer heraf var 22 parceller repræsenteret, og dermed var 22 stemmeberettiget. Der var fuldmagt til bestyrelsen fra 1 grundejer
Formanden Henry E. Jensen bød velkommen.
Derefter gik vi i gang med dagsordenen.

Formanden foreslog Preben Hammering til dirigent,
Preben Hammering blev valgt.
Preben Hammering takkede for valget og konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig:

 

Punkt 2 og 3 blev slået sammen til formandens beretning..

Bestyrelsesmøder. Bestyrelsen for Grundejerforeningen Vestergård har afholdt 2 bestyrelsesmøder i det forløbne år. Et planlægningsmøde blev afholdt den 29. august 2009, hvor bestyrelsen traf beslutninger om de aktiviteter og tiltag, der er gennemført i det forløbne år. Endelig afholdt bestyrelsen et møde den 31. juli 2010, hvor gennemførelsen af årets generalforsamling blev planlagt.

Arbejdsdag. Lørdag den 1. maj 2010 afholdtes en arbejdsdag, hvor der blev gennemført en række arbejdsopgaver på strandarealer. Til trods for øsende regnvejr blev der arbejdet ihærdigt og med godt humør et par timer med planlagte opgaver, hvorefter Lilly og Flemming Vikkelsø venligst lagde hus til den efterfølgende frokost. Det var trods begrænset fremmøde og dårligt vejr et vellykket arrangement, men flere opgaver måtte udskydes på grund af regnvejr.

Rydning på strandarealet. Strandarealet var sidste år temmelig ufremkommelig på grund af tilgroning med forskellig buskvegetation, hvorfor der blev foretaget en omfattende rydning.. På arbejdsdagen i år blev gennemført en supplerende rydning især på stien til badebroen og omkring borde og bænke. Rydning af gangstien langs stranden måtte udskydes, men er senere gennemført..

Oprydning på stranden. På arbejdsdagen blev foretaget en oprydning på stranden, herunder fjernelse af plastik, flasker og dåser. Endvidere blev fjernet en del strandingsgods samt gamle efterladte ubenyttede effekter.

 Borde og bænke. På arbejdsdagen måtte maling af borde og bænke udskydes på grund af regnvejr. En nyfremstillet bænk er opsat i umiddelbar nærhed af båderampen.

Hund i snor. I henhold til gældende lovgivning skal hunde føres i snor på strandbredder og andre kyststrækninger i perioden 1. april – 30. september. På strandområdet er derfor opsat et ”Hund i Snor” skilt. Dette er en henstilling om at føre hund i snor på grundejerforeningens strandområde. Det skal i øvrigt henstilles til alle, som fører hund på grundejerforeningens område, om at fjerne hundens eventuelle efterladenskaber.

 Båderampen. I sommerens løb er båderampen forlænget og repareret ved pålæg af beton på det øverste stykke. Arbejdet blev gennemført i to omgange, og desværre blev der i sidste omgang af arbejdet ved en misforståelse pålagt yderligere et lag beton på det yderste stykke af rampen. Rampens overgang mod vandet er ikke tilfredsstillende. Der bør derfor gennemføres en mere hensigtsmæssig afslutning af rampen mod vandet.

Badebroen. Sidste år blev fremstillet en trækonstruktion med trappe, som blev påskruet betonbroen, hvorved adgangsforholdene til vandet blev væsentligt forbedret. I år der pålagt træbroen og trappetrinene en skridsikker måtte. Herved er der skabt en let og sikker adgang til vandet.

Vejvedligeholdelse. I foråret blev som sædvanligt foretaget vejvedligeholdelse og pålægning af støvbinder. Sidste år blev foretaget vedligeholdelse af Sejerøvej, Samsøvej og alle sideveje til Sejerøvej. I år blev vedligeholdelsen derfor begrænset til Sejerøvej.

Fordeling af udgifter til vejvedligeholdelse. Der er den 5. juni 2010 indgået en aftale mellem Grundejerforeningen Pilehaven og Grundejerforeningen Vestergård vedrørende fordeling af udgifter for den fremtidige vedligeholdelse af fællesveje.

CVR nummer og Nem Konto. I henhold til gældende regler er Grundejerforeningen Vestergård registreret med et CVR-nummer ligesom foreningens bankkonto er registreret som Nem Konto.

Hærværk. Lørdag aften d.24. juli har der været foretaget hærværk på bænken på fællesarealet, og på krukken til affald, der havde været tændt bål i krukken, med det resultat, at der var sprunget en skjold af. Bænken er sat på plads og skaden på krukken er udbedret, så godt det hat været muligt, ligesom der er blevet ryddet op efter hærværket.Spørgsmål/ kommentarer til beretningen:

Der var en del debat omkring den utilfredsstillende udbedring af båderampen, bestyrelsen har en plan for løsning af problemet, så rampen vil være klar til brug til den næste sæson.

Kell Råschou spurgte efter Bestyrelsens planer for at åbne fællesarealet, så grundejerforeningens medlemmer kan se de bænke der er opstillet.

Beretningen blev derefter sat til afstemning og den blev enstemmigt godkendt.

Punkt 4. Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

Punkt 5. Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag

Punkt 6: Godkendelse af budget for det næste år.

Budgettet blev enstemmig vedtaget, og dermed er fastsættelsen af næste års kontingent også vedtaget

Punkt 7: Fastsættelse af næste års Kontingent
Kontingentet er uforandret 400 kr. pr parcel

Punkt 8: Valg af bestyrelse

Henry E. Jensen modtog genvalg

Ruth Hougaard ønskede ikke genvalg

Rasmus Kliver blev valgt som bestyrelsesmedlem

Niclas Gerdes blev valgt som ny Bestyrelsessuppleant

Aage velin, modtog genvalg som revisor

Bestyrelsen er som nedenstående:

Formand:                             Henry E. Jensen             Lyøvej          9             På valg i 2012
Kasserer/sekretær:             Flemming Vikkelsø          Læsøvej      1             På valg i 2011
Bestyrelses medlem:          Ole Pedersen                  Sejerøvej     9             På valg i 2012
Bestyrelses medlem:          Vibeke Christophersen    Samsøvej    2             På valg i 2011
Bestyrelses medlem:          Rasmus Kliver                 Sejerøvej   12             På valg i 2012

Bestyrelse suppleant:         Martin Møller                     Lyøvej           7            På valg i 2011
Bestyrelse suppleant:         Niclas Gerdes                  Sejerøvej       7            På valg i 2012
Revisorer                            Preben Hammering          Samsøvej     9            På valg i 2011
Revisor                               Aage Velin                         Samsøvej     5            På valg i 2012

Punkt 9. Eventuelt

Bodil Andersen foreslog at der blev sparet på vejvedligeholdelsen, med det formål, at nedsætte hastigheden på især Sejerøvej, hvor der bliver kørt med uforholdsmæssigt stor hastighed.

Samtidig bad hun bestyrelsen tage kontakt til kommunen, for at bede de kommunale brugere af vejene om at køre langsomt på sommerhus vejene.

Der blev udtrykt misbilligelse af, at der er ryddet buske på fællesarealet for at få havudsigt, det understreges, at rydning på fællesarealet kun kan ske med grundejerforeningens godkendelse.

Det henstilles til hundeejere, at de holder deres hunde inde på eget område og i snor når de luftes, samt at ejerne rydder op efter dem.

Det henstilles til grundejerne om at vise hensyn til naboerne ved anvendelse af støjende værktøjer. specielt i aften timerne og om eftermiddagen på søn og helligdage,

Der er bilister som kører uforholdsmæssigt stærkt på vore veje, især Beboere ud til Sejerøvej er berørt af dette, venligst gør jeres gæster opmærksomme på at det er sommerhusveje, hvor hastigheden ikke bør overstige 20 km/h

Det henstilles til samtlige grundejere at de sørger for klipning af grene og træer, der hælder ind over skel og ud over veje.

Generalforsamlingen sluttede efter 55 min og dirigenten afsluttede, hvorefter Henry takkede for god ro og orden.

Bestyrelse:

Formand:                            Henry E Jensen                 tlf: 4733 4588

Kasserer/sekretær:            Flemming Vikkelsø            tlf.: 5932 6777   4345 2608

Best. medl.:                        Ole Pedersen                    tlf:   5932 6373   3250 9990

Best. medl.                         Vibeke Christophersen

Best. medl.                         Rasmus Kilver

Hvis en parcel skifter ejer, eller en grundejer skifter privatadresse, skal det ifølge vore vedtægter meddeles inden 2 uger til grundejerforeningens bestyrelse eller sekretær.

Forslag til arbejdsdag næste år: Lørdag d. 14. maj 2011

Næste års generalforsamling afholdes lørdag d. 6. august 2010

Referatet er godkendt af:

 

Henry E. Jensen (formand)                                            Flemming Vikkelsø (referent)

Preben Hammering (dirigent)