Nyheder

 

OPHÆVELSE AF AFBRÆNDINGSFORBUD

Oprettet 29 juni 2023

 

Ophævelse af afbrændingsforbud gældende Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner

 

Vestsjællands Brandvæsen ophæver afbrændingsforbuddet for Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner, det træder i kraft fra 30. juni 2023 kl. 08:00.

 

Det er nu igen tilladt:

 

At bruge kulgrill

At bruge grill udenfor egen/privat grund med beboelse

At ryge i naturen

At tænde bål og bruge åben ild udendørs

At bruge apparater og genstande, der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs

Vi vil stadig anbefale at man udviser forsigtighed med brug af åben ild i naturen da det stadig kan være tørt.

 

Det er som altid aldrig lovligt at afbrænde haveaffald, andet end Sankthansaften.

 

Der henvises til Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside www.vsbv.dk og vores mail vsbv@vsbv.dk  

 

Vestsjællands Brandvæsen

 

Lars Karlsen

Beredskabs Direktør

 

Vestsjællands Brandvæsen har indført afbrændingsforbud i Odsherred Kommune

Afbrændingsforbuddet betyder, at nedenstående ikke er tilladt:

 • At bruge kulgrill
 • At bruge grill udenfor egen/privat grund med beboelse
 • At ryge i naturen
 • At tænde bål og bruge åben ild udendørs
 • At bruge apparater og genstande, der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs

Mvh Bestyrelsen

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergård”

Lørdag den 6. august 2022 kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus, Store Sal.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Godkendelse af budgettet for det kommende år
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelse:

På valg var:

 

Formand: Torben Christensen, Sejerøvej 28

Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6

Bestyrelsesmedlem: Michael Hansen, Sejerøvej 17

Suppleant: Lene Petersen, Sejerøvej 26

Revisor: Jacob Hagemann, Sejerøvej 19

  1. Eventuelt.

 

Formand Torben Christensen bød velkommen til 58. generalforsamling i Grundejerforeningen.

 

  1. Valg af Dirigent

Formanden foreslog Eilif Hector Lyøvej 1, til dirigent – det blev enstemmigt godkendt.

Dirigenten takkede for valget, og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Og forventede et godt og roligt møde, med en konstruktiv debat.

Dirigenten konstaterede at, der var 16 parceller repræsenteret. 9 med fuldmagter fra andre parceller. I alt 25 stemmer.

Dirigenten gav herefter ordet til Formanden for beretning.

 

  1. Formandens beretning

Jeg vil som sædvanligt starte med året der gik.

 

I september fik jeg besked fra Hjertestarter DK, at vores hjertestarter havde været i brug. Hvordan det endte, fik jeg ikke noget at vide om, men tre dage efter var der en ny Hjertestarter tilbage i skabet. Håber den kunne hjælpe, og godt at vi har den.

 

Task Force Gruppen eller nærmere en del af den, gravede i oktober manuelt en stor bid Hybenroser op nede på det flade stykke ved badebroen. Det var et stort arbejde, og det blev rigtig flot. Godt gået og tak for indsatsen

 

I november fik vi endeligt spulet og efterset vores dræn. Der var meget sand i drænene, men alt i alt, så det fint ud. De bliver spulet igen om 5 år.

 

Vi fik lagt skærver på Sejerøvej fra Oddenvej og ned til fællesarealet, samt på Læsøvej.

Der er også blevet fyldt op i vores tre ‘gør det selv ‘ bunker.

En er placeret ved krydset Sejerøvej / Læsøvej og Skolemarken, en ved vores Info tavle og en i bunden af Sejerøvej. Disse bunker fungerer som lager, og jeg synes ikke rigtig der var plads til bunker af skærver andre steder.

Vi køber et stort helt læs ad gangen, da transporten er forholdsvis dyr

 

I april fik vi fjernet rosenbuske nede på fællesarealet, også mere end vi havde bestilt.

De roser, der stod på skrænten, skulle ikke have været fjernet. Men Rene fra RL  skov og naturteknik, har fortalt at buskenes rodnet hang sammen i et stort rodnet. Hvilket betød, at da de trak og rystede roserne på det flade stykke, røg de andre buske med op. Så det kunne desværre ikke være anderledes.

Det var ikke et smukt syn der mødte en, når man kom ned til fællesarealet lige efter at roserne var blevet fjernet, da det var store maskiner, som havde været i brug, for at kunne udføre opgaven.

Men som de fleste sikkert har set, vælter det allerede op med en mangfoldighed af blomster og andre planter. Så nu skal vi selv være med til at præge hvordan det skal se ud, og sørge for roserne ikke får overtaget igen.

Derfor skal vi på det flade stykke, klippe de nye spirer der kommer op et par gange om året. Det kan være at Kaj kan udføre den opgave også, hvis han har lyst, når han alligevel er nede for at slå græs på fællesarealet.

 

Jeg tror det ville være pænt, hvis vi købte et par bænke, der kunne stå på det nye ryddede flade stykke, så man kan sidde dernede og nyde udsigten.

 

Vi har holdt to arbejdsdage i løbet af året. En i maj, som vi plejer, hvor vi var 15 fremmødte. Og en i oktober (efter et forslag på sidste års Generalforsamling), her var vi 10 fremmødte,

 

  • Der blev malet borde og bænke og denne gang i den rigtige farve (Umbra grøn)
  • Vejspejle/skilte blev vasket/pusset
  • Der blev lagt tang op på strandskrænten
  • Klippet i roserne omkring bænkene
  • Ryddet op på arealet
  • Fjernet sten og rødder der hvor der var fjernet roser.

Vi havde nogle rigtige hyggelige timer, og sluttede med den klassiske  kartoffelsalat med frikadeller fra Slagteren i Nr. Asmindrup.

 

I maj måned fik vi taget den årlig spildevandsanalyse ved vores dræn udløb udført af Eurofins Miljø A/S. Alle værdierne lå under det de skal være, så det ser, som altid, rigtig fint ud. Så det er dejligt betryggende.

 

Vandtemperaturen kan, i højsæsonen, ses på den lille tavle, der er sat op på cykelstativet nede ved nedgangen til badebroen. Stort tak til vores bademester Walter, der tager vandtemperaturen om morgenen – når han er heroppe.

 

I juni  fik vi afrettet Sejerøvej/Læsøvej og lagt støvbinder på ( Kalciumklorid ).

 

Jeg er blevet kontaktet af Odsherred Kommune  Center for Miljø og Teknik

De har sammen med Vejdirektoratet været på besigtigelse ved Sejerøvej, da Kommunen arbejder med nogle løsningsforslag til forbedring af afvandingen af Oddenvej.

I den forbindelse, har De haft fokus på den brønd der ligger ved den blå container i starten af Sejerøvej. Det er denne brønd der er løbet over en del gange.

Kommunen mener, at kunne se, at der et rør, som de formoder kommer fra Hesseløvej. Og da det er en afvandingsbrønd, skal dette rør ikke være der. Derfor vil De gerne vide, om vi har noget kendskab til dette rør, og om det er på vores tegninger over alle vores dræn.

De har fået en kopi af vores tegninger, og som vi kan se det, har vi ikke noget dræn der.

Vi afventer derfor Odsherred Kommune, og ser hvad de finder ud af.

 

Lige en venlig påmindelse

Husk at klippe jeres buske og hække ind til skel og beskære træerne, så der er en frihøjde på

4,5m,så brandbiler, renovationsbiler og lastbiler kan komme forbi.

 

Til sidst vil jeg sige, at jeg synes det er vigtigt at huske på, at det her er vores fristed.

Det er et sted vi tager op for at hygge os, nyde livet og slappe af. Derfor har vi alle et ansvar for at bidrage til at bevare den gode stemning.

 

Tak for ordret

 

Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.

  1. Godkendelse af det reviderede regnskab:

Dirigenten gav ordet til kasserer Piet Strømsted:

Kommentarer til regnskabet 2021-2022 Grundejerforeningen Vestergård

Pr. generalforsamlingsdato er der 1 grundejer som er i restance til foreningen.

Der er afsendt rykkere både til mailadresse og senest via brev, uden at dette har haft den ønskede effekt. Da ejendommen bliver udlejet kan det tænkes at der er sket et ejerskifte, vi ikke har hørt noget om. Jeg vil prøve at få verificeret ejerskabet, og herefter sende rykkere igen.

En grundejer har udtrykt et ønske om, at samle-poster som indeholder et ret stort beløb på regnskabet, bliver udspecificeret. Det konkrete tilfælde var punktet Vedligeholdelse af veje og dræn på 37.450 kr.
Det er bestemt et fromt ønske, som kassereren fremover vil forsøge at opfylde.

 

 

Revisorerne har godkendt regnskab uden bemærkninger.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

  1. Indkommende forslag:

Indkomne Forslag til generalforsamlingen i Grundejerforeningen Vestergård 6/8-2022

*******************************************************************************************
FORSLAG 1. (Vedr. valg til bestyrelse)
Forslagsstiller: Louis Zwicky (Lyøvej 6)
Forslag til behandling på generalforsamlingen den 6. august 2022

I foreningen har der i mange år, på grund af  fællesarealet, været en vis uenighed mellem beboere, der bor i første række mod vandet og de øvrige beboere.

 

For at sikre, at de forskellige interesser bliver så godt varetaget som muligt i bestyrelsen, foreslås følgende:

 

Ved valg til bestyrelsen tilstræbes, at der opnås en balance, der afspejler de forskellige bestyrelsesmedlemmers placering indenfor grundejerforeningens område. 

 

Beslutning blev:

Ønske om denne hensigt blev vedtaget.

*******************************************************************************************
FORSLAG 2 (Ændring af dato for generalforsamlingen)
Forslagsstiller: Tove og Niels Peter Nielsen (Lyøvej 5)
Forslag grundejer Vestergaard møde 6/8

  1. Ændring af dato for indkaldelse til årlig generalforsamling, forslag uge 28-29 eller 30 juli måned.
   Det er den måned de fleste grundejere benytter Deres sommerhus, og har mulighed for at møde op og få indflydelse, så det gavner alles interesse med området.

 

 

Beslutning blev:

Som et forsøg ændres datoen for næste års Generalforsamling til lørdag d. 26. august kl. 10.00.

 

 

*******************************************************************************************
FORSLAG 3 (Vedligeholdelse af fællesarealet)
Forslagsstiller: Tove og Niels Peter Nielsen (Lyøvej 5)
Emne: Forslag grundejer Vestergaard møde 6/8

  1. Fællesarealet Vi har nu fået bekæmpet hybenroserne, der er afsat 25000,-kr, eller 368,-kr pr grundejer hvilket er over 50% af kontingentet.
   Derfor forslås dette med vedligeholdelse som vi kan udføre på vores 2 arbejdsdage, vi er så heldige at vi har grundejer Kaj som slår græsset på fællesarealet så det altid er pænt, hvis vi ikke når færdig med vedligehold af arealet på de 2 arbejdsdage er Kaj villig til at vedligeholde.
   Vedligehold af fællesarealer skal ske med bestyrelsens samtykke som aftales på generalforsamlingen.

 

 

Beslutning blev:

Bestyrelsen har ingen planer for nærværende – derfor bortfaldt dette forslag.

 

*******************************************************************************************
FORSLAG 4.( Køretøjer på fællesarealet)

Forslagsstiller: Hanne Meyer (Lyøvej 1)
Emne: Forslag til vedtagelse på Gf den 6. aug. 2022

Henstillen af biler og andre køretøjer kan finde sted på arealet til højre,

når man kommer ned til stranden.

Fællesarealet m. buske/træer og bord/bænkesæt skal friholdes for køretøjer.

Besøgende til grundejere må parkere på grundejers grund.

Bestyrelsen sørger for at bestille et P-skilt, der anviser ovenstående.

 

 

Beslutning blev:

Der opsættes et mindre P-skilt/piktogram på den lille pæl til højre for ”Kirstens bænk” set mod havet.

 

 

FORSLAG 5.( Nye bænke)

Forslagsstiller: Torben Christensen (Sejerøvej 28)

Fire nye bænke nede på det flade stykke: To hvor vi har fået ryddet roserne og udskiftning af de to bænke, som står på det flade stykke nedenfor mig, da de er ved at være godt rådne.

Bænkene er lavet af genbrugsplads og er 100 % vedligeholdelse fri.

I kan se dem på https://www.park-udstyr.dk/

Jeg vil forslå bænke som skal støbes ned.
Der findes forskellige modeller:

Paris nr. BPA12 ( den kan bl.a. ses henne ved beton molen til højre for vores GF )

Firenze nr. FI12 (Den synes jeg er pæn )

Torino nr. TNR12 ( den kræver bare tre støbehuller de andre kun to )

Alle bænkene produceres i sort grå og brun
Ca. pris 4000 kr. pr styk plus ca. 1000 kr. i transport

Beslutning blev:
Indkøb af 4 bænke af modellen Firenze – bestyrelsen bestemmer farvevalg.

 

 

 

 

  1. Godkendelse af budget:

Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:

På det eksisterende budget optræder posten Rydning af roser fællesareal på 25.000 kr. Det har fået nogle grundejere til at tro at dette var en ny omgang rydning af roser på fællesarealet, i tråd med den 5-årsplan som bestyrelsen fremlagde i 2021.

Dette er ingenlunde tilfældet. Posten dækker over at vi endnu ikke har modtaget regningen for det område som blev gravet op i foråret 2021. Entreprenøren er blevet rykket flere gange, men vi har endnu ikke modtaget nogen regning.

Bestyrelsen har konstateret at den rydning, som er foretaget for det aftalte beløb, faktisk dækkede næsten hele området langs stien (Pkt. 1 – området), idet entreprenøren fortalte at det hele dels hang sammen, men også var så løst at det kom med op.

Bestyrelsen synes derfor at vi nu skal sørge for at fokusere på at vedligeholde de ryddede områder. I den forbindelse fik bestyrelsen tilladelse til at indgå en aftale med Kaj, hvis han skulle ønske det, om at påtage sig en sådan vedligeholdelsesopgave på de ryddede arealer, udover den klipning af fællesarealet han foretager i dag.

Generalforsamlingen vedtog derfor at budgettet udvides med et punkt, Klipning/vedligehold af fællesarealet på 3000 kr.

Kassereren har konstateret at prisen for vores at drive vores hjemmeside har fået en prisstigning på 200 kr.
Af samme grund er Hjemmeside budgettet, som dækker over domæne, hosting og udgift til webmaster øget med 200 kr. til 1200 kr.
Budgettet blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

 

 

Det godkendte budget ser herefter således ud

Indtægter.

68 parceller á 700 kr 47600

 

Udgifter.

Generalforsamling og møder 2800
Arbejdsdag 2900
Porto og kontorartikler 300
Bankgebyr + Renter 1000
Forsikring 550
Vedligeholdelse af veje 15000
Rydning af roser fællesareal 25000
Hjertestarter 3000
Badevandsprøve 1700
Ny bademåtte, havet har taget én 1000
Godtg. Iht. LL § 7M formand 2200
Godtg. Iht. LL § 7M kasserer/sekretær 2600
Hjemmeside 1200
Klipning/vedligehold af fællesareal 3000
4 nye bænke 17000

Udgifter i alt

79250

 

 

  1. Kontingent:

Fra Bestyrelsen var der forslag til uændret kontingent på kr. 700.

Kontingentniveauet blev vedtaget uændret .

  1. Valg af bestyrelse:

På valg var:

 

Formand: Torben Christensen, Sejerøvej 28

Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6

Bestyrelsesmedlem: Michael Hansen, Sejerøvej 17

Suppleant: Lene Petersen, Sejerøvej 26

Revisor: Jacob Hagemann, Sejerøvej 19

 

Torben Christensen blev genvalgt som Formand.

 

Da Louis Zwicky, få dage før Generalforsamlingen, ønskede at udtræde af bestyrelsen, var

Suppleant Lene Petersen allerede indkaldt til bestyrelsen.

 

Lene Petersen blev valgt til bestyrelsen.

 

Til den sidste post til bestyrelsen var der tre der ønskede valg.

 

Michael Hansen ønskede  genvalg

Jacob Hagemann Sejerøvej 19 ønskede at opstille til bestyrelsen.

Hanne Meyer (Lyøvej 1) ønskede at opstille til bestyrelsen.

 

Der blev derfor kampvalg.

Ved afstemningen opnåede Hanne Meyer flest stemmer, og blev derfor valgt.

 

Mie Hougaard Omøvej 7 blev valgt som ny suppleant.

Revisor Jacob Hagemann Sejerøvej 19 modtog genvalg.

 

 

Bestyrelsen udgøres herefter af:

 

Formand: Torben Christensen, Sejerøvej 28 (på valg 2024)

Kasserer: Piet Strømsted, Samsøvej 5 (på valg 2023)

Bestyrelsesmedlem: Lene Petersen, Sejerøvej 26 (på valg 2024)

Bestyrelsesmedlem: Kim Pedersen, Hesseløvej 4 (på valg 2023)

Bestyrelsesmedlem: Hanne Meyer (Lyøvej 1) (på valg 2024)

 

Suppleant: Jacob Hagemann, Sejerøvej  19 (på valg 2023)

Suppleant: Mie Hougaard Omøvej 7 (på valg 2024)

 

Revisor: Jacob Hagemann, Sejerøvej 19 (på valg 2024)

Revisor: Niels Bryde Lorentzen, Læsøvej 3 (på valg 2023)

  1. Eventuelt.

Der var et forslag om, at indsendte forslag til Generalforsamlingen fremsendes eller opsættes på foreningens hjemmeside minimum 20 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen havde fuld forståelse for ønsket og vil arbejde på en løsning.

 

Der er stadig nogle som kører alt for stærkt på vejene. Der er en grund til at vi har et hastighedsskilt og en advarsel om legende børn.
Vi har de sidste år fået rigtig mange børnefamilier som grundejere og det betyder også flere børn i området. Det ville være frygteligt hvis et barn kom til skade fordi en grundejer ikke kan finde ud af at afpasse hastigheden til omgivelserne.
Derudover beder vi folk tænke på, at jo højere hastighed, des mere støv hvirvles der op som fyger ind i folks haver. Specielt de grundejere som bor langs Sejrerøvej er indimellem hårdt ramt.
Så opfordringen fra generalforsamlinger er: Sæt hastigheden ned.

 

En grundejer ønskede at vide hvilket samarbejde der er med de øvrige foreninger Skolemarken og Pilehaven.
Kassereren vil vedlægge en sådan beskrivelse, ved indkaldelsen til næse generalforsamling.

Afslutning:

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.

Bestyrelsen takker Dirigenten for en rigtig god afvikling af Generalforsamlingen.

 

Referat underskrevet af:

Torben Christensen       Piet Strømsted                Eilif Hector 

Formand                        Kasserer/Sekretær         Dirigent

    

Dato for næste Generalforsamling:

Lørdag d. 26, august 2023 kl. 10 i Forsamlingshuset i Havnebyen.

  

  

 

Bord- og bænkesættet er

kommet tilbage på den vante plads.

 
 
 
 
 
 
 Niels Peter Nielsen Lyøvej 5, 4. juni 2022 kl. 20:45 skriver: 
 
Hej Hanne
Helt enig vi har lige haft arbejdsdag 7/5 på fællesarealet hvor vi malede bænkesættet og nød udsigten i fred og ro, så jeg blev noget chokeret da jeg så at nogle pludselig havde flyttet bænkesættet ned til gangstien hvor der er ganske ubehagelig at sidde, vores allesammens formand Torben vidste ikke at det var flyttet, men han har lovet at det selvfølgelig kommer tilbage igen på samme plads, det står på vores fællesareal og som det blev besluttet på generalforsamlingen skal alle ændringer på fællesarealet igennem bestyrelsen, og adviseres på generalforsamlingen
 
 
 
 
Årets arbejdsdag afholdes
lørdag d. 7. maj Kl. 11 på fællesarealet.

Medbring gerne lettere haveredskaber såsom hække
/grensaks, rive og en stol.

Der skal også køres til genbrugspladsen, så en trailer eller to
får vi også brug for.

Vi slutter af med kartoffelsalat/frikadeller samt øl/vand.

Pga. af maden vil vi gerne vide, hvor mange der ca. kommer.

Mail/sms til formanden:
torbengrip@gmail.com / 24267409
Vi håber på stort fremmøde.

Venlig hilsen Bestyrelsen
 
 
 
Billeder fra Task Force Rynkeroses indsats  i området ved badebroen den 10-10-2021.

 

 

John skriver 30.07.2021

Hej

Jeg har bugseret en drivende jolle tæt på færgens mole tirsdag morgen, mangler nogen sin jolle kontakt 50511131.

 

Sommer 2020
Etablering af Fibernet
Fibia undersøger i samarbejde med Grundejerforeningen og lokale ildsjæle, om der er grundlag for at etablere fibernet i området.
Man kan tilmelde sig fibernet på hjemmesiden: www.fibia.dk/odden
Fibernet giver et lynhurtigt og meget stabilt bredbånd. Med hastighedsgaranti helt op til 1000/1000 Mbit/s, giver fibernet masser af kapacitet til nutidens mange digitale oplevelser.
Du får mange mulig¬he¬der for at se knivskarpt HD-TV, arbejde effektivt hjemmefra, kontakte borgerser¬vice via videotele¬fon, leje film med din fjernbetjening og meget mere.
Hvis interessen er stor, kan etableringen af fibernet i dit område være det næste område Fibia etablerer.
Udvalget af produkter hos Fibia: Internet, tv, telefon samt fritidshusprodukter (husk at klikke på ”Sommerhus”) kan ses på Fibias hjemmeside www.fibia.dk
Waoo Fritid-produkterne adskiller sig fra øvrige Waoo produkter ved, at de er billigere og at abonnementerne kan sættes på pause i de perioder, man ikke benytter dem.
Hvis man tilmelder sig fibernet med en Waoo Fritid internethastighed på 50/50 Mbit/s inden 30.september 2020, kan omkostningerne for de første 6 måneder se ud som nedenfor:
Eksempel hvor abonnementet anvendes i hele bindingsperioden (ved tilmelding inden 30.september 2020):
• Etableringspris – engangsomkostning kr. 1.495,-
• Abonnement på 50/50 Mbit/s internetforbindelse i 6 måneder (6 x 199 kr.) kr. 1.194,-
Tilsammen kr. 2.689,-
Bindingsperioden er 6 mdr. Herefter er prisen 199 kroner per måned i de måneder abonnementet er aktivt og 49 kroner per måned i de måneder abonnementet ikke er aktivt.
Husk også at etableringsprisen er arbejdsløn og dermed kan trækkes fra på boligjobordningen, det giver små 500 kr. retur hvis fradraget bruges. Se mere på www.skat.dk
Den forpligtelse en sommerhusejer, i dette tilfælde, pådrager sig ved at tilmelde sig fibernet, er altså at betale kr. 2.689,-. Fakturering for installation og produkt sker først når fibernettet er aktivt.
Eksempel hvor abonnementet sættes på pause i en periode på 5 måneder:
• Etableringspris – engangsomkostning kr. 1.495,-
• Abonnement på 50/50 Mbit/s internetforbindelse i 1 måned (1 x 199 kr.) kr. 199,-
• Aktivering af hvilende abonnement kr. 49,-
• Hvilende abonnement i 5 måneder (5 x 49 kr.) kr. 245,-
Tilsammen kr. 1.988,-
Bindingsperioden er 6 mdr., heraf kan de 5 mdr. være i hvile (som i ovennævnte eksempel). Herefter er prisen 199 kroner per måned i de måneder abonnementet er aktivt og 49 kroner per måned i de måneder abonnementet ikke er aktivt.
Den forpligtelse en sommerhusejer, i dette tilfælde, pådrager sig ved at tilmelde sig fibernet, er altså at betale kr. 1.988,-.
Husk også at etableringsprisen er arbejdsløn og dermed kan trækkes fra på boligjobordningen, det giver små 500 kr. retur hvis fradraget bruges. Se mere på www.skat.dk
Bestilling efter 30.september 2020, etableringspris 1995 kr.
Der kan oprettes et Waoo Fritidsabonnement, hvis boligen i BBR-registeret er registreret som fritidshus, link til brochuren https://www.fibia.dk/privat/internet-tv-telefoni/sommerhus/waoo-fritid/
Hvis boligen er registreret som helårsbeboelse, skal man vælge en af de internetabonnementer, der er beskrevet på Fibias hjemmeside www.fibia.dk
 
 
 
 
 
Søborg den 15-12-2019
Til Grundejerforeningen Vestergårds medlemmer.
Hermed fremsendes referatet fra grundejerforeningens sidst afholdte general-forsamling lørdag den 3. august 2019.
Referatet står desuden på foreningens hjemmeside https://www.grundejerforeningenvestergaard.dk
Kontingentet for 2019-2020 er igen på 700 kr., og indbetales til grundejerforeningens konto i Danske Bank 1551 3945308.
Sidste rettidige indbetaling af årskontingent er
31. januar 2020.
Den fælles arbejdsdag forventes afholdt 2. maj 2020.
Der vil i løbet af foråret 2020 komme yderligere information, dels på hjemmesiden og dels på opslagstavlen som er placeret i svinget ved Sejerøvej/Tunøvej.
Dato for næste generalforsamling: Lørdag den 8. august 2020 kl. 10 i Odden Forsamlingshus, lille sal.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Piet Strømsted, kasserer
piet@daphis.dk
 
 
Et emne på generalforsamlingen var
bekæmpelse af den invasive japanske pileurt!

 

 

Se hvad du kan gøre  her
(Åbner i ny fane)

 

Arbejdsdagen den 4. maj afholdt med et nydeligt resultat. Vi kan gå sæsonen i møde med oprejst pande.
Arbejdsdag lørdag den 4 Maj
Vi mødes på Fællesarealet kl 11
Medbring meget gerne lette haveredskaber såsom hækkesakse/river da der skal klippes lidt rosenbuske..
Vi kunne også bruge en bil eller to med trailer da der bliver lidt kørsel til genbrugspladsen..
Bagefter er der Kartoffelsalat frikadeller vin samt øl og sodavand på fællesarealet så medbring gerne en stol .
Kh Bestyrelsen
 
Søværnets Skole, Center for Våben
Gnibenvej 55
4583 Sjællands Odde
Kære Grundejerforening/Ejerlaug
Det er med glæde, at vi på Søværnets Skole, Center for Våben sender vedhæftede invitation til at besøge os lørdag den 18. august 2018 i tidsrummet 10 til 16. (Åbner i nyt faneblad).
Vi slår portene op til et væld af interessante ting, så alle kan se og opleve, hvad vi beskæftiger os med i vores hverdag. Der bliver mulighed for at sejle med vores store, kraftfulde gummibåde, få demonstreret skydning med tungt maskingevær og skydning med 76mm og 35mm kanoner, se og ikke mindst høre opstart af vores hurtige jetdrone, opleve overflyvning af flyvevåbnets F-16 fly med mere. Man kan ved forskellige stande få viden om blandt andet missiler, mindedykkernes arbejde, overflade- og undervandsdroner for slet ikke at tale om Seahawk helikopter og opleve Søværnets Tamburkorps. Billederne på invitationen siger måske mere.
Kom og vær med – det bliver en kanon dag.
Jeg håber, at mange vil benytte sig af invitationen.
Med venlig hilsen
Anders Beck Jørgensen
Kommandørkaptajn
Chef for Søværnets Skole, Center for Våben
 
Arbejdsdag den 12/5 2018 afholdt.
Bestyrelsen siger Tak til de 16 medlemmer der mødte op til arbejdsdagen..
Det var dejligt at se både gamle og nye ansigter.
Solen skinnede fra en skyfri himmel så vejret var perfekt og vi havde nogle rigtig hyggelige timer.
Der blev slået græs, klippet rosenbuske og ryddet op både på fællesarealet og stranden. Så nu ser der rigtig pænt ud..

Her nyder nogle af arbejdsdagens deltagere det gode vejr og Kirstens lækre frikadeller med kartoffelsalat efter veludført dåd!

Arbejdsdag lørdag den 12/5 2018.

Vi mødes på Fællesarealet kl 10

Medbring meget gerne lette haveredskaber såsom hækkesakse/river da der skal klippes lidt rosenbuske..

Vi kunne også bruge en bil eller to med trailer da der bliver lidt kørsel til genbrugspladsen..

Bagefter er der Kartoffelsalat frikadeller vin samt øl og sodavand på fællesarealet så medbring gerne en stol ..

Kh Bestyrelsen

 
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Vestergård: Generalforsamlingen afholdes lørdag den 1. oktober 2016 kl 10,
Samsøvej 6,
4583 Yderby Lyng.

Se indkaldelsen her (Kommer i ny fane)
Bestyrelsen indkalder ikke til den årlige arbejdsdag i 2016. da Fællesarealet ved
stranden allerede er i pæn stand.
Bestyrelsen påminder om, at sidste rettidige indbetaling af kontingent
er den 31. januar 2016 . Beløbet på 700 kr. indbetales til Grundejerforeningens
konto i Danske Bank 1551  3945308.
Efterårsstormene Gorm og Helga – Storm Rapport pr. 8-12-2015:
Enkelte væltede træer (De involverede er blevet orienteret).
                            Generelt er vores område heldigvis sluppet for de store                                                         ødelæggelserSkulle man være bekymret, ville det måske

                            være en idé, at lægge søndagsturen forbi Odden.
 
Den ordinære generalforsamling 2015 blev afholdt lørdag den 1. august 2015 kl. 12.00-14.00 på Fællesarealet ved stranden. Se referat hér.
Den årlige arbejdsdag 2015 er blevet afholdt .
En stor tak til de fremmødte, som med en målrettet arbejdsindsats præsterede
at rette op på det bøjede vejskilt ved Lyøvej, at udbedre skader på det ene bord-
og bænkesæt på fællesarealet, at trimme buskadset og at rydde op på stranden.
Alt sammen til gavn og glæde for os alle.
Nyt fra Odsherred Kommune:
www.odsherred.dk/nyheder  
Klage til Folketingets Ombudsmand over Odsherreds Kommune
Anmeldelse af Odsherred Tømning A/S og Odsherred Forsyning A/S til Holbæk Politi
Seneste referat fra Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere (SOL)
Efterfølgende kommentar til referatet fra SOL-mødet
Til Grundejerforeningerne 
I forbindelse med at Odsherred Kommune har valgt at ansøgninger skal fremsendes digitalt, beder vi Jer venligst om at viderebringe nedennævnte information til Jeres medlemmer. 
HUSK pr.
01.12.2014 er det obligatorisk at søge digitalt via Byg og Miljø
I Byg og Miljø skal du ansøge om byggetilladelse og anmelde dit byggeri digitalt.
Når du skal ansøge om en byggetilladelse eller anmelde dit byggeri, giver Byg og Miljø dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.
Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til.
Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed. Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet.
Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra os.
Hvorfor skal der søges via Byg og Miljø
Det er aftalt med regeringen i økonomiaftalen for 2012, at byggesagsbehandlingen skal digitaliseres, for både at sikre kortere sagsbehandlingstider ved at effektivisere byggesagsbehandlingen og gøre de dokumentationskrav, som byggeansøgere mødes af, mere ensartede
Odsherred Kommune har sammen alle landets kommuner valgt at Byg og Miljø skal være den digitale ansøgningsløsning.
Du kan finde den på www.bygogmiljoe.dk
 
Print Friendly, PDF & Email

3 tanker om “Nyheder

 1. Pingback: Den ordinære generalforsamling 2022 er blevet afholdt - VestergårdVestergård

 2. Pingback: Task Force Rynkerose er gået i gang - VestergårdVestergård

 3. Pingback: Etablering af fibernet - VestergårdVestergård

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.