Vedtægter

Se og download evt. Vedtægterne i den oprindelige PDF version her.
(Åbner i ny fane).

Vedtægter
for
”GRUNDEJERFORENINGEN VESTERGÅRD”   

__________

                                                         §1.

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Vestergård”. Dens hjemsted er Sjællands Odde.

                                                         §2.

Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser, såvel juridiske som tekniske, samt videre at træffe bestemmelse om anlæg og vedligeholdelse af veje, dræn og andre foranstaltninger på arealet.

                                                         §3.

Som medlem er foreningen pligtig til at optage enhver, som er ejer (det være sig ifølge skøde eller købekontrakt) af en parcel af matrikel nr. 5 b i Yderby By – Odden sogn.

Enhver af disse parcelejere er ifølge deres adkomstdokumenter pligtig til at være medlem af foreningen. Bestyrelsen kan godkende indmeldelse af grundejere, som ikke er ejere af parcel i udstykning 5 b.

Grundejerforeningens medlemmer hæfter pro rata for foreningens eventuelle gæld.

Når et medlem sælger sin parcel indtræder den nye ejer af parcellen som medlem af foreningen på købsdagen. Det udtrædende medlem har intet krav på foreningen til tilbagebetaling af nogen del af det af ham erlagte indskud eller kontingent eller nogen del af foreningens formue.

Sælger et medlem sin parcel, er han pligtig til at meddele køberens navn og adresse til foreningens kasserer senest 14 dage efter overdragelsen.

                                                        §4.

Kontingentet fastsættes på budgettet og vedtages på generalforsamlingen med almindeligt flertal blandt de fremmødte medlemmer for et år ad gangen.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april.

Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 1. februar, bortfalder medlemmets stemmeret, til restancen er betalt.

Kontingent, der indbetales efter 1. april, kan af bestyrelsen pålægges et gebyr på 20 % af kontingentet.

Eventuelt ekstra kontingent kan kun vedtages på en generalforsamling, og med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Indbetaling skal ske senest 30 dage efter generalforsamlingens vedtagelse.

Eventuel restance kan inddrives ad retslig vej ved den retskreds hvorunder foreningen hører, uden udgift for foreningen.

                                                        §5.

Det er forbudt at benytte veje, fællesareal og strand til oplag af gødning, skrald, materialer eller lignende. Det er ligeledes forbudt at drive virksomhed, der ved røg, støj eller ilde lugt generer andre grundejere. For så vidt der holdes husdyr af hvilken som helst art, skal der drages omsorg for, at disse ikke forvolder skade på anden mands ejendom eller er til gene for andre.

Foreningen har påtaleret ifølge tinglyst deklaration.

                                                       §6.

        a)       Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
                 Den alene kan give og forandre vedtægter.

        b)       Generalforsamlingen vælger en dirigent, der  leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagers behandling og stemmeafgivning.

        c)       Ordinær generalforsamling afholdes hvert år en lørdag i august måned med følgende dagsorden:   

           1)             Valg af dirigent

           2)             Formandens beretning

           3)             Godkendelse af det reviderede regnskab

           4)             Indkomne forslag

           5)             Godkendelse af budgettet for det kommende år

           6)             Fastsættelse af kontingent

           7)             Valg af bestyrelse, revisorer samt suppleanter

           8)             Eventuelt

d)         Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske pr. brev eller mail med mindst 3 ugers varsel.  Forslag fra medlemmerne skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.        

e)         Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer begærer det. Begæringen fra medlemmerne fremsættes skriftligt og sendes til formanden. Den skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. 

            Inden 14 dage efter modtagelsen af en sådan begæring skal formanden indkalde til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske pr. brev eller mail med angivelse af emnet, der vil blive behandlet.

f)         Medlemmer kan blive bedt om at legitimere sig på generalforsamlingen.
            Der skal betales fuldt kontingent for hver parcel.
            De der møder ved fuldmagt, kan ikke modtage nogen tillidspost. Ingen deltager i generalforsamlingen kan møde med fuldmagt fra flere end 2 stemmer.
            Intet medlem kan afgive mere end 2 stemmer, uanset hvor mange parceller han har.  Medlemmer der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret ved generalforsamlingen, og kan ikke modtage valg til nogen tillidspost.    

g)        Over de på generalforsamlingen førte forhandlinger føres en protokol.  

                   Efter godkendelsen underskrives den af formanden, sekretæren og dirigenten, hvorefter protokollatet har beviskraft.     

                                                          §7.

På generalforsamlingen afgøres de fremlagte sager ved simpel stemmeflertal.

Til ændring af vedtægterne, samt til beslutning om opløsning af foreningen kræves dog, at

mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at beslutningen træffes med to tredjedele af de afgivne stemmer.

Er beslutningen vedtaget med et sådant flertal, uden at halvdelen af medlemmerne er til stede, indkaldes med to ugers varsel en ny generalforsamling, på hvilken den først tagne beslutning endeligt kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer

                                                            §8.

Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer bestående af formand, kasserer/sekretær og 3 bestyrelses- medlemmer.
Foreningen tegnes i daglige anliggender af formanden.

Bestyrelsen vælges for 2 år, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal, kasserer/sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige årstal. Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter, der afgår skiftevis hvert andet år.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis mindst 3 tilstedeværende medlemmer er enige.

Genvalg kan finde sted. Der kan kun vælges en person pr. parcel til bestyrelsen eller som suppleant.

Protokollen over forhandlingerne føres af kasserer/sekretær og underskrives af denne og formanden.

Står stemmerne lige afgør formandens stemme sagen.

Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse. Kassereren kan disponere alene på foreningens konti efter meddelt fuldmagt fra bestyrelsen. Foreningens formand skal have spørgeadgang til foreningens aktiver i bank/sparekasse. Kassereren må kun undtagelsesvis have beløb større end 1.000,00 i kassen.

Revisorerne, der vælges af generalforsamlingen for 2 år, skal gennemgå foreningens regnskab kritisk og talmæssigt og skal forvisse sig om, at beholdningen er til stede. Revisorerne afgår skiftevis hvert andet år. Der føres en revisionsprotokol.

Bestyrelsen råder over foreningens midler, alt i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen tagne beslutninger. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens beslutning påføre foreningen gældsforpligtelser.

                                                        §9.

Foreningens regnskabsår opgøres pr. 30. april. Regnskabet skal tilstilles revisorerne og skal af disse være revideret så betids, og en ekstrakt af det, med revisorernes påtegning, kan være udsendt til samtlige medlemmer senest med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

                                                      §10.

Grundejerforeningen har alle rettigheder og forpligtelser over fællesarealet, dog skal erstatning i tilfælde af ekspropriation eller lignende udbetales til medlemmerne.

Erstatningen fordeles med lige store beløb til hver parcel.

__________

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling 15. oktober 1963 i Løvekroen, Frederiksborgvej 42, København NV, og revideret på foreningens ordinære generalforsamling 11. oktober 1966 i ”Tre falke”, Howitzvej 2, København F, samt på ekstraordinær generalforsamling 9. november 1966 i ”Folkets Hus”, Enghavevej 40, København V, samt på den ordinære generalforsamling i forsamlingshuset, Havnebyen, Sj. Odde i august 1973. Enkelte redaktionelle ændringer foretaget på den ordinære generalforsamling i forsamlingshuset, Havnebyen, Sj. Odde, i august 1974. Vedtægterne er revideret på ekstraordinær generalforsamling 21. oktober 1975 i Rømersgade, og 7 august 1999 på Sj. Odde. og 6. august 2005 på Sj. Odde.

Vedtægterne er revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 1. oktober 2016 på Sj. Odde.

Print Friendly, PDF & Email