Den ordinære generalforsamling 2019 er blevet afholdt

Referatet foreligger nedenfor, men kan også ses og downloades i pdf-version   her.
Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergård” 
Lørdag den 3. august 2019 kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus, Lille Sal.
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Godkendelse af budgettet for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse:
På valg er:
Kasserer Piet Strømsted, Samsøvej 5.
Bestyrelsesmedlem Kim Pedersen, Hesseløvej 4.
Revisor Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1.
 1. Evt.
Formand Torben Christensen bød velkommen til 55. generalforsamling i Grundejerforeningen.
 1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Torben Christensen, Sejerøvej 13, til dirigent – det blev enstemmigt godkendt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Forventning vedr. god og roligt møde, men forventer en god og konstruktiv debat.
Dirigenten konstaterede at, der var 21 parceller repræsenteret.
Dirigenten gav herefter ordet til Formanden for beretning.
 1. Formandens beretning
Tak for ordet.
Året der er gået har forløbet stille og roligt.
Der har igen i år været gang i salget af div. Huse, og det er kun dejligt, at de kan sælges inden for overskuelig tid.
Vi fik afrettet vejene i efteråret, og lagt 6 m2 grus på i starten af Sejerøvej og på Læsøvej. Derudover er der lagt 4 m2 grus i diverse bunker langs Sejerøvej.
Vejene er klart den største udgift på vores budget, så jeg vil igen i år opfordre til at fylde grus fra bunkerne i hullerne, inden de bliver for store, selv om hullerne har en fartdæmpende virkning.
Efteråret var meget regnfuldt. Sidst på året blev jeg gjort opmærksom på, at der var en brønd på Sejerøvej der løb over. Brønden ligger lige ved den blå skurvogn og den er ikke på vores tegning over dræn. Jeg kontaktede ALEX SLAMSUGNING, i håb om at han kunne rense den, så der kom hul igennem, men det kunne han ikke.
Det viste sig, at røret løber fra brønden over i Skolemarkens grundejerforening, og Alex ville gerne spule rent fra Deres side, og ud imod Sejerøvej. Derfor kontaktede jeg Ester, som er formand i Skolemarken grundejerforening, da jeg mente det var deres problem.
Ester sagde at det ikke var deres problem, da den brønd ikke var på deres tegning, og de for øvrigt, lige havde fået spulet deres dræn og de fungerede fint.
Efter mange samtaler med Ester samt Carsten Overgaard, som kender de forskellige dræn i området, fandt vi ud af, at det er et dræn oppe fra Oddenvejen, som er koblet på Skolemarkens dræn, og det derfor ikke har noget med vores forening at gøre, men at det er en sag imellem kommunen, og Skolemarken, om hvem der skal vedligeholde dette dræn.
Så hvis det løber over igen, er det Skolemarken der skal gøre noget ved det, og det er også deres egne medlemmers grunde, der bliver oversvømmet.
De mange samtaler med Skolemarken, førte til et forslag om, at vi skulle gå sammen om en fælles hjertestarter, men det kommer vi ind på under punktet “indkommende forslag”.
Vi fik afrettet vejene, og fik støvbinder på lige før påske (Gunnar Nielsen). Det holdt ret godt, da vi ikke fik meget regn i den periode.
Den årlige arbejdsdag første weekend i maj, forløb rigtig godt.
Vi var en 12-14 stykker, og der blev gjort rent på stranden og på fælles området. Der blev klippet rosenbuske og lagt gummimåtter på badebroen.
Stenen oppe ved Oddenvejen blev malet hvid. Det forløb så ikke uproblematisk da “kloak” Carsten ikke havde fortalt hans makker Hennelund, at Carsten havde givet os lov til at male stenen, så Hennelund kom farende, og overfusede de to stakkels kvinder, der var i gang med at male stenen, de blev lidt forskrækket. Efter en opringning til Carsten faldt Hennelund hurtigt ned igen.
Han undskyldte sin opførsel, og stenen blev malet færdig.
Vi har for øvrigt sagt ja til at vedligeholde stenen med maling, så det er nu et fast punkt arbejdsdagen.
Vi havde en rigtig hyggelig dag, og den traditionelle kartoffelsalat og frikadeller blev indtaget under undertegnedes overdækkede terrasse, da det begyndte at regne.
Vi har fået sat nye skilte op ved Oddenvejen, og der kommer et 20 KM skilt mere op ved vores infotavle.
Det nye bord på højen er blevet samlet, og det gamle bliver flyttet ned, og skal erstatte det som står ved cykelstativet lige før stranden.
Næste år skal vi have spulet vores dræn igennem. Vi er efter anbefaling fra Carsten Overgaard begyndt, at få det spulet hvert 5 år, og næste år er det så tid igen.
Vi forventer det kommer til at koste ca. 15.000 kr., men lidt svært at vide på forhånd, da vi jo ikke ved om der opstår noget uforudset, men vi håber det bedste.
Vi har også fået taget en vandprøve af vores drænvand, lige før det løber ud i havet. Det viste et meget fint resultat.
Igen i år har der sommeren over, været masser af aktivitet på vores fælles område. Bådrampen bliver flittigt brugt. Der bliver badet og solbadet.
Det er rigtig dejligt at se, der bliver hygget, og folk er glade for at være her.
Bliv endelig ved med det.
 1. Godkendelse af det reviderede regnskab:
Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:
Kassereren konstaterede, at der i årets løb ikke har været de store udgifter.
Der var umiddelbart ikke yderligere kommentarer.
Revisorerne har godkendt regnskab uden bemærkninger.
Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2018-2019:
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
 1. Indkommende forslag:
Der var indkommet et enkelt forslag
Forslaget fra Bestyrelsen omhandlede investering i en hjertestarter, i et samarbejde med vores to nabo grundejerforeninger (Skolemarken og Pilehaven), sådan at kosten holdes nede i rimmeligt leje. Dette vil dog betyde, at placeringen vil være ved infotavlen i starten af Skolevej.
Der var indvendinger omkring denne placering, da det ikke vil være midt i vores eget område.
Der var forslag om at søge Tryg Fonden, for derved få økonomisk hjælp.
Der var også et forslag om, at tage hele investeringen selv, og derved mulighed for at vælge den placering, som vi selv ønsker.
Forslaget kom til afstemning:
Der var tilslutning til investeringen, og at gøre det i et samarbejde.
Derved fik Bestyrelsen mandat, til at gå videre i samarbejde med de to andre grundejerforeninger.
Hvis det viser sig, at de øvrige grundejerforeninger ikke vil være med, så kan bestyrelsen overveje at gøre det alene.
 1. Godkendelse af budget:
Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:
Kassereren konstaterede, at budgettet er en videreførelse af udgifter som sidste år, med minimale justeringer.
Investeringer som Bestyrelsen vil foretage i det kommende år er bl.a.:
 • Spuling af dræn
 • Badevandsprøve (dette er fastsat til bestilling hvert år før badesæsonen).
 • Bord/bænk sæt
 • Måtter til badebro
 • Vejskilte
Afstemning om godkendelse af budget for 2019-2020:
Budgettet blev enstemmigt vedtaget
 1. Kontingent:
Forslag til uændret kontingent på kr. 700.
Kontingentniveauet blev enstemmigt vedtaget.
 
 1. Valg af bestyrelse:
Kasserer Piet Strømsted, Samsøvej 5.
Bestyrelsesmedlem Kim Pedersen, Hesseløvej 4.
Revisor Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1.
Alle modtog genvalg.
Bestyrelsen udgøres herefter af:
Formand: Torben Christensen, Sejerøvej 28 (på valg 2020)
Kasserer: Piet Strømsted, Samsøvej 5 (på valg 2019)
Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6 (på valg 2020)
Bestyrelsesmedlem: Kim Pedersen, Hesseløvej 4 (på valg 2019)
Bestyrelsesmedlem: Michael Hansen, Sejerøvej 17 (på valg 2020)
Suppleant: Lene Petersen, Sejerøvej 26 (på valg 2020)
Revisor: Niklas Gerde, Sejerøvej 7 (på valg 2020)
Revisor: Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1. (på valg 2019)
 1. Eventuelt.
Det blev igen i år, nævnt at foreningen har et festtelt på 8 x 4 m, som ligger hos Kaj og Vibeke. Samsøvej 2.
Alle kan frit låne dette, det kræver blot at man er ude i god tid, da det ligger opmagasineret.
Der var også et forslag om, at tage et billede af teltet, næste gang det er slået op, og ligge det på vores hjemmeside.
Der kom en advarsel fra en deltager, omkring at være opmærksom på en særlig invasiv græsart, som skyder fra rod, og kan blive over 2 meter høj.
Der var flere deltagere der mente at vores veje har for mange huller. Der kom derfor, et forslag om at finde en ny entreprenør. Bestyrelsen besluttede at tage kontakt med den foreslåede entreprenør.
Fra vores nabo Pilehaven, var der indkommet et ønske om, at de grundejere der har grunde ind mod Dem, søger for at beplantningen ikke tager overhånd, og bliver for kraftig ind mod deres område. 
 
Afslutning:
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.
Dato for næste Generalforsamling:
Lørdag den 8. august 2020 kl. 10 i Odden Forsamlingshus, Lille sal.
Referatet er godkendt af:
Torben Christensen, Formand
Michael Hansen, Referent
Torben Christensen, Dirigent