Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergaard” Lørdag den 2. august 2014 kl. 12.00-13.45 på Fællesarealet ved stranden.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens forhandlingsprotokol
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag:
 6. Godkendelse af budgettet for det kommende år
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Evt.

 

Formand Vibeke Christophersen bød velkommen til 51. generalforsamling i Grundejerforeningen.

Der var 15 parceller repræsenteret, 1 ved fuldmagt.  I alt 16 stemmer. 

 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Eilif Hector, Lyøvej 1 til dirigent – enstemmigt godkendt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten foreslog at Punkt 2 +3 slås sammen, da dette er sammenfaldende. Forsamlingen accepterede dette. Dirigenten gav herefter ordet til Formanden Vibeke Christophersen for beretning. 

 1. Formandens beretning 

Formanden startede med at sige tak til festudvalget som havde gjort et stort stykke arbejde til vores 50 års jubilæum sidste år. Samtidig bød hun velkommen til de nye sommerhusejere, der er kommet til i årets løb.

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i året, der er gået.

Foreningen har fået en digital mailbox, som der er krav om fra myndighedernes side. Samtidig har foreningen også fået lavet vores egen hjemmeside, hvor der kan kommunikeres mellem medlemmer, samt lægges informationer om stort og småt ud. Det er Eilif Hector der har stået for dette arbejde og udviklet siden, det er et meget flot stykke arbejde.

Bestyrelsen har i årets løb også arbejdet med vedtægter, de er ikke helt ”up to date”. Det er et meget stort stykke arbejde, og det tager lang tid.

Der er også været nogle problemer med at et par grundejer stadig ikke har indbetalt til bådmolen, som blev sat i stand sidste år, og det har været nødvendigt at rette henvendelse til en advokat. Sagen er ikke afsluttet endnu, men kommer desværre til at koste foreningen en sum penge.  Der er også fortsat problemer med at grundejer ikke får indbetalt kontingent til tiden, det tager også en masse tid og er et stort besvær. Formanden appellerer til at alle får betalt udeståender hurtigst muligt og overholder betalingsfrister.

Så har vi jo haft besøg af stormene Alan og Bodil, de to store storme/orkaner i efteråret. Der har vi været så heldige at Bodil Andersen har været her og sammen med sin makker har ryddet vejene så alle har kunnet komme igennem. En stor tak til Bodil for det store arbejde.

Formanden har gerne ville i kontakt med alle de grundejer, der var blevet hård ramt, men der har gennemgående været det problem, at der er mange af grundejere, der ikke har opgivet telefonnr. eller e-mail adresse, så det har været svært at komme i kontakt med udsatte ejere.

Nogen har skiftet adresse, dette skal meldes til foreningen, så der er styr på alle medlemmer.

Vi afholdt den årlige arbejdsdag på stranden i maj, hvor 11 matrikler mødte op, så vi var 16 personer i alt. Bådvraget og andet gods, der var kommet sammen med Alan og Bodil blev kørt væk og der blev klippet og revet, så vi kan komme ned til vandet.

Efterfølgende er der desværre en bil, der har påkørt et af vores bord/bænkesæt. Vedkommen har ikke givet sig til kende, så desværre er det ødelagt.

Vi har også fået lavet vores veje og fået støvbinder på.

Kommentarer/spørgsmål til Formandens beretning:

Dan, Sejerøvej 5: Der var ikke givet tilladelse til at lave den ændring, som blev lavet på bådmolen, derfor har han modsat sig at betale regningen vedr. dette arbejde.

Formanden: Sagen er blevet behandlet sidste år på Generalforsamlingen, og det er ikke en kommentar til beretningen men derimod til, hvad der foregik sidste år og processen omkring dette, derfor har Formanden ikke noget at sige til kommentaren.

Ikke yderligere kommentarer til beretningen.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab:

Dirigenten gav ordet til Kasserer Hanne Meyer:

Kassereren gav forklaring af udgifter vedr. arbejdsdagen og generel forklaring af de øvrige poster, der er ikke de store ændringer i forhold til tidligere år. Der har jo været den store renovering af bådmolen og dette kan selvfølgelig ses i regnskabet, men det er blevet finansieret fuldt dækkende, så det har ikke påvirket det øvrige regnskab og bundlinjen her.

Kommentarer/bemærkninger til regnskab:

Kell, Samsøvej 6: Skal de personer der ikke betaler ikke sendes til inkasso? Det skal ikke kunne betale sig at lade være med at betales.

Kassereren: Det er allerede gjort og der er jo advokat på, så der er forsøgt at gøre det, der er muligt. Dog er det problematisk, at vedtægterne er en smule uklare, men det er uden tvivl, at vedligeholdelse som det gjorte er fuldt ”lovligt”. Det er meget usolidarisk og meget problematisk, at der er personer, der ikke vil betale til de fælles udgifter.

Dan, Sejerøvej 5: Mener det bør være de personer, som har ødelagt bådmolen i første omgang, der skal betale, derfor vil han ikke betale.

Walter Heyn, Sejerøvej 24: Mener der er noget der skal korrigeres/laves nye aftaler om: De øvrige grundejerforeninger skal/bør betale mere til vejene – de bør betale noget ekstra.

Walter vil have afstemning om at pålægge bestyrelsen at tage aftalen op til forhandling igen med Pilehaven og Skolemarken:

For forslaget: 6 Imod: 4, 6 stemte blankt. Dvs. der skal rettes henvendelse til de øvrige grundejerforeninger med henblik på at genforhandle aftalen.

Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2013-2014:

Regnskab godkendt enstemmigt. 

 1. Fremsendte forslag: 

Bestyrelsen havde stillet forslag til vedtægtsændringer, som ville præcisere og opdatere en lang række paragrafer. Disse blev ikke sendt til afstemning, da der ikke var mødt minimum 50 % af samtlige parceller op, dette er en forudsætning for at der kan stemmes vedtægtsændringer igennem.

Det vil være op til den nye Bestyrelse at vurdere, om der skal indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling, evt. umiddelbart før den ordinære Generalforsamling.

 1. Godkendelse af budget: 

Der er foretaget korrigering af de tilskud, som formand og kasserer modtager, ellers er posterne fremskrevet på baggrund af tidligere sidste år.

Kommenterer/bemærkninger til budget:

Kaj, Samsøvej 2: Der bør være et beløb sat af til den person, der skal vedligeholde hjemmesiden og være webmaster, der er en hel del arbejde forbundet med dette.

Linda, Omøvej 5: Der bør være taget stilling til beløb her på Generalforsamlingen. Det foreslås at niveauet kommer til at ligge på 1400 kr. pr. år til Webmaster-opgaven.

Dette beløb blev enstemmigt vedtaget.

Afstemning om godkendelse af budget for 2014-2015:

Budgettet er vedtaget enstemmigt 

 1. Fastsættelse af kontingent: 

Kell Raaschou, Samsøvej 2: Foreslog at kontingentet stiger til 700 kr. fra det nuværende niveau på 500 kr. Argumenterede med, at der bør være en buffer, så der er et råderum, hvis der skulle ske noget uventet, som kan koste foreningen.

Dan, Sejerøvej 5: Der er balance i regnskaber, derfor bør kontingentet ikke stige, men fastholdes.

Kim, Hesseløvej 3: Er der så sat penge til side til dræn o.lign, det ville være godt. Ellers giver det ikke mening.

Kell: Drænet skal der også betales til, der vil komme udgifter – dette er ikke budgetlagt i det nuværende budget.

Det blev drøftet hvilke udgifter til vedligehold af dræn samt andre udgifter, der kan tænkes at kunne komme indenfor en relativt kort tidshorisont.

Dirigenten satte det mest vidtgående forslag til afstemning, hvilket var en forhøjelse til 700 kr.:

12 stemte for og 4 imod, kontingentet for 2014-2015 sættes til 700 kr.  

 1. Valg af bestyrelse: 

På valg: 

Ordinært bestyrelsesmedlem Niklas Gerde, Sejerøvej 7 trækker sig og Torben C., Sejerøvej 28 træder ind på Niklas post.

Valg af Formand: Kell Raaschou, Samsøvej 6 stiller op: Enstemmigt valgt

Valg af ordinært bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6: Enstemmigt valgt.

Valg af ordinært bestyrelsesmedlem: Kim, Hesseløvej 3: Enstemmigt valgt.

Valg af suppleant: Lilian Jensen, Samsøvej 11: Enstemmigt valgt.

Valg af revisor: Niklas Gerde, Sejerøvej 7: Enstemmigt valgt.

Bestyrelsen udgøres herefter af:

Formand: Kell Raaschou, Samsøvej 6

Kasserer: Hanne Meyer, Lyøvej 1

Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6

Bestyrelsesmedlem: Kim, Hesseløvej 3

Bestyrelsesmedlem: Torben Christensen, Sejerøvej 28 

Suppleant: Lilian Jensen, Samsøvej 11

Revisor: Niklas Gerde, Sejerøvej 7

Revisor: Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1. 

 1. Eventuelt. 

Kell: Der skal skrives inde i de både, der ligger på stranden, hvilken adresse de tilhører.

Kell: Teltet skal ikke ind på formandens matrikel. Torben opbevarer Buskrydder og Anny opbevarer telt.

De kan anvende elementerne som de lyster.

Walter Heyn: Det er for dårligt at man ikke deltager i generalforsamlingen i vandværket.

Bodil: Tak til den afgående formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Vibeke takkede for god ro og orden. 

Referatet er godkendt af: 

Vibeke Christophersen, afgående Formand

Kell Raaschou, tiltrædende Formand  

Eilif Hector, dirigent

Niklas Gerde, referent

Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.