Den ordinære generalforsamling 2017

Den ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag den 26-8-17.
Referatet kan ses og downloades i pdf-version  her.
Referat Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergård” Lørdag den 26. august 2017 kl. 10.00. Odden Forsamlingshus, Store Sal.

 

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Godkendelse af budgettet for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse:
På valg er:
Formand Kell Raaschou, Samsøvej 6. (Genopstiller ikke)
Kasserer Piet Strømsted, Samsøvej 5.
Bestyrelsesmedlem Kim Pedersen, Hesseløvej 4.
Bestyrelsessuppleant Gitte Gjøl, Sejerøvej 1
Revisor Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1.
Evt.
Formand Kell Raaschou bød velkommen til 54. generalforsamling i Grundejerforeningen.
 
 1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Torben Christensen, Sejerøvej 13, til dirigent – enstemmigt godkendt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Forventning vedr. god og roligt møde, men forventer en god og konstruktiv debat.
Dirigenten konstaterede at, der var 18 parceller repræsenteret, 2 ved fuldmagt.
Dirigenten gav herefter ordet til Formanden Kell Raaschou for beretning.
 
 1. Formandens beretning
I år skød vi forsommeren i gang med den årlige arbejdsdag den 6. maj.
Der var mødt 10 personer frem som med flid gik i gang med sakse buskrydder og håndkraft for at begrænse roserne og græssets fremfærd på vores fælles gangarealer, ligesom en bænk blev frigjort fra sit Tornerose-skjul.
Der blev fjernet skrald og pudset vejspejle og dermed gjort klar til sæsonen i Grundejerforeningen.
Bestyrelsen siger tak for indsatsen, det pynter på vores fællesareal.
Der blev kørt støvbinder på i slutningen af maj, som jo var tør og varm. At så de efterfølgende er blevet pjaskvåde kunne ingen jo vide.
Sejerøvej og Læsøvej er blevet afrettet uden at lægge grus på 2 gange. Vi kan bare konstatere at den megen regn gør effekten af dette arbejde lidt kort. Vi vil derfor sørge for, at der kommer til at ligge nogle grusbunker rundt omkring, så grundejerne selv kan fylde op, hvor regnen igen har lavet huller.
Vinteren har i år ikke været så slem, at der har skullet gøres noget ved bådrampen, mens badebroen er blevet opjusteret med rustfrie skruer og bolte, som holder til klimaet, ligesom et nyt tæppe er lagt på broen for at forhindre, at man glider når algerne tager overhånd. Det forlængede rækværk er blevet afkortet, da nogle forældre gjorde opmærksom på, at det sad i kollisionshøjde med barnehoveder.
I april sidste år blev vejskiltet Læsøvej kørt skævt af en lastbil hvilket Flemming Vikkelsø informerede bestyrelsen om. Der blev taget kontakt til Carsten Rasmussen, som blev bedt om at løse opgaven., dvs. ringe til firmaet og få en opgave med at få rettet skiltet op.
Siden da er der ikke sket noget på trods af personlige henvendelser til Carsten.
Nu viser det sig, at transportfirmaet Esbjerg Gods slet ikke har registreret nogen henvendelse fra Carsten Rasmussen, hvilket jo gør, at sagen er forældet. Vi finder derfor en anden end Carsten til at løse opgaven.
Fællesarealet har bestyrelsens opmærksomhed, idet vi jo gerne vil have et område som folk trives i og kommer på. Vi har nogle åbne områder, hvor grundejerne kan sidde og nyde naturen og vandet på de opstillede bænke, men der er også områder, som er ret tilvoksede. Der er mange områder med store roser et enkelt område med et væltet træ og andre træer, som bestyrelsen gerne vil fjerne, men det skal også være i balance med foreningens økonomi og naturen i området.
Sidste år fik vi fjernet et dødt træ og klippet et område af rosenbuskene helt ned, og det kostede kr. 15.000. Derfor tager vi det lidt ad gangen, sådan at vi ad åre kan få et fuldt tilgængeligt område for alle.
Af denne grund har vi i år ikke fået fjernet flere buske, men fået en græsslåning af en del af området, hvilket også har til formål at holde de roser, som blev klippet ned sidste år, i ave.
For inspiration vil bestyrelsen invitere Jørgen Stoltz, som i flere år har arbejdet med naturformidling og udvikling specielt i Odsherred til at besigtige fællesarealet. I første omgang for at høre hans anbefalinger til naturpleje. Desværre har bestyrelsen ikke fundet dato inden generalforsamlingen, hvor dette har kunnet lade sig gøre, men bestyrelsen arbejder på det.
I år er der kommet nye sommerhusejere til vores forening. Vi byder dem og deres familier hjertelig velkomne. Vi håber, at de vil bidrage til godt naboskab og være med til at passe på vores gode grundejerforening. Vi ved, at et godt naboskab har betydning for glæden ved at være i sommerhus og bl.a. mindsker antallet af indbrud. Vi er heldigvis forholdsvis forskånet for indbrud. Giv naboerne din mail og telefonnummer. Så kan du blive kontaktet, hvis en nabo opdager, at der et sket noget med huset eller i haven.
Som afslutningen på beretningen må vi med beklagelse konstatere, at vi har mistet nogle medlemmer i grundejerforeningen.
Lilly Vikkelsø tabte kampen til kræften og Flemming og Linda mistede begge livet i en tragisk bilulykke.
Bestyrelsen har på foreningens vegne sendt blomster.
Ære være deres minde.
Forsamlingen godkendte beretningen uden yderligere kommentarer.
 1. Godkendelse af det reviderede regnskab:
Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:
Kassereren konstaterede at der i årets løb har været et par store udgifter, men ikke noget, der stikker ud og kræver yderligere forklaring.  Så der er umiddelbart ikke yderligere kommenterer.
Revisorer har godkendt regnskab uden bemærkninger.
Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2016-2017:
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 
 1. Indkomne forslag:
 
Ingen indkomne forslag.
 1. Godkendelse af budget:
 
Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:
 
Kassereren konstaterede, at budgettet er en videreførsel af udgifter som sidste år med minimale justeringer.
Lene, Sejerøvej 26: Der er underbudgetteret udgifter ift. indtægter, så der er ”overskud”, er dette meningen, og er der plan med denne udvikling?
Piet: Der er en plan med at underbudgettere for at sørge for at der kommer en buffer i kraft af en ”egenkapital”, så der er penge til eventuelle uforudsete udgifter. Samtidig kan der være større opgaver såsom reparation af dræn, der fordrer, at der er ”penge i kassen”, så Foreningen ikke skal ud og op påkræve større beløb af medlemmerne i utide. Der vil ikke blive opsparet unødigt mange midler, men nok til at der er sund økonomi i foreningen.
 
Afstemning om godkendelse af budget for 2017-2018:
Budgettet blev enstemmigt vedtaget
 
 1. Kontingent:
Forslag til uændret kontingent på kr. 700.
Kontingentniveauet blev enstemmigt vedtaget.
 
 1. Valg af bestyrelse:
 
På valg:
Formand: Kell fratræder, da han annoncerede ved sidste generalforsamling, at han udelukkende ville fortsætte 1 år – Bestyrelsen foreslog Torben Christensen, Sejerøvej 28 som ny formand.
Torben blev enstemmigt valgt
Kasserer: Piet Strømsted, Samsøvej 5 modtog genvalg:
Piet blev enstemmigt valgt
Bestyrelsesmedlem: Kim Pedersen, Hesseløvej 4 modtog genvalg:
Kim blev enstemmigt valgt
Da Torben C. blev valgt som formand er pladsen som bestyrelsesmedlem vakant, bestyrelsen foreslog Michael Hansen, Sejerøvej 17 som kandidat. Walter Heyn, Sejerøvej 24 stillede også op. Kandidaterne opnåede 9 stemmer hver, hvorefter Walter Heyn trak sig. Michael Hansen blev valgt for et år, da han indtræder i Torbens mandat og kommer på valg igen 2018.
Bestyrelsessuppleant: Lene Petersen, Sejerøvej 26 blev foreslået.
Lene blev enstemmigt valgt
Revisor: Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1 modtog genvalg.
Flemming blev enstemmigt valgt
Bestyrelsen udgøres herefter af:
Formand: Torben Christensen, Sejerøvej 28 (på valg 2018)
Kasserer: Piet Strømsted, Samsøvej 5 (på valg 2019)
Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6 (på valg 2018)
Bestyrelsesmedlem: Kim Pedersen, Hesseløvej 4(på valg 2019)
Bestyrelsesmedlem: Michael Hansen, Sejerøvej 17 (på valg 2018)
Suppleant: Lene Petersen, Sejerøvej 26 (på valg 2018)
Revisor: Niklas Gerde, Sejerøvej 7 (på valg 2018)
Revisor: Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1. (på valg 2019)
 
Eventuelt.
 
Torben: Takker for valget og takker afgående formand Kell for mange års arbejde med rigtig mange gode projekter og arbejdsopgaver for foreningen.
Kirsten: forslag om at der er en liste, hvor man kan se de andres telefonnumre og mailadresser. Bestyrelsen vil følge op på dette.
Forslag om at der laves flere sociale ting sammen i foreningen.
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.
Dato for næste Generalforsamling: lørdag den 11. august 2018 kl. 10 Odden Forsamlingshus
Referatet er godkendt af:
 
Kell Raaschou, afgående Formand
 
Torben Christensen, tiltrædende Formand
 
Niklas Gerde, Referent
 
Torben Christensen, Dirigent
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.