Den ordinære generalforsamling 2018 er blevet afholdt.

Referatet foreligger nedenfor, men kan også ses og downloades i pdf-version
her.
Referat Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergård”
Lørdag den 11. august 2018 kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus, Lille Sal.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af budgettet for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse:
På valg er:
Formand Torben Christensen, Sejerøvej 28.
Bestyrelsesmedlem Louis Zwicky, Lyøvej 6.
Bestyrelsesmedlem Michael Hansen, Sejerøvej 17.
Bestyrelsessuppleant Lene Petersen, Sejerøvej 26.
Revisor Niklas Gerde, Sejerøvej 7.
8. Evt.
Formand Torben Christensen bød velkommen til 55. generalforsamling i Grundejerforeningen.
1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Torben Christensen, Sejerøvej 13, til dirigent – det blev enstemmigt godkendt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Forventning vedr. god og roligt møde, men forventer en god og konstruktiv debat.
Dirigenten konstaterede at, der var 14 parceller repræsenteret.
Dirigenten gav herefter ordet til Formanden for beretning.
2. Formandens beretning
Formandens beretning
Tak for ordet.
Jeg vil gerne byde velkommen til alle, og særlig til de nye medlemmer af foreningen.
Der har virkelig været gang i salget siden sidste generalforsamling. Der er blevet solgt
7 huse og 1 grund, så det må man sige er mange.
Det blev et vådt efterår og det gik hårdt ud over vejene, der hurtigt blev meget hullede.
Kristian fra “Kastanielys” rettede vejene af i efteråret, det holdt kun kort pga. den megen regn.
Jeg kan kun opfordre til, at man tager grus fra de bunker der ligger langs Sejerøvej, til udbedring af hullerne, inden de bliver for store.
Der vil komme nye bunker grus i løbet af efteråret, denne gang bliver det – knust hærdet stabil grus, som skulle have den fordel, at det pakker sig bedre, og ligger derfor mere fast.
Det er efter anbefaling fra vores vejmand (Kristian fra “Kastanielys”), at gruset bliver leveret af vognmand Niels Andersen fra Havnebyen.
Efter en stille og rolig vinter kom foråret, som hurtig blev varm og solrig.
Vi holdt den traditionelle arbejdsdag i starten af maj. Hvor der blev slået græs og klippet div. buske, ryddet op på fællesarealet og stranden, smidt gamle bænke væk m.m.
Det blev rigtigt pænt, og vi havde nogle hyggelige timer.
Vi fik støvbinder på vejene i maj, og hvis næste år bliver lige så tørt, som i år, skal de måske have en ekstra omgang hen over sommeren, da de i år støvede ret meget.
Sommeren kom og den blev meget varm og tør.
Det har været rigtig dejligt, at se hvor mange der har brugt fællesarealet og bådrampen.
Der har virkelig været aktivitet, samt en hyggelig og god atmosfære.
Alle har været rigtig gode til at rydde op efter sig, så området har været pænt og rent.
Der blev indført grill og afbrændingsforbud. Og jeg kan kun opfordre alle til, at overholde disse forbud, samt være særlige opmærksom på ild, da det hele er knast tørt.
Det er en god ide er ikke at have haveslangen gemt for langt væk, hvis der skulle opstå en kritisk situation, kan en hurtig indsats være alfa omega.
Kaj fra Samsøvej har sat ja til, at slå græsset på fællesarealet efter behov, vi betaler 600 kr. pr. gang. Kaj er for øvrigt kommet ind i bestyrelsen på vores lokale vandværk i Yder By Lyng.
Som nogle af jer måske har bemærket er der ved at blive gravet Fibernet ned på den anden side af Oddenvejen. Det er Fibia Waoo, der er udbyderen. Jeg ringede for at få lidt info.
For at få lagt Fiber net ned skal der være mindst 200 adresser tilmeldt.
Prisen for etablering er 1.995.00 kr., som kan fratrækkes som håndværker fradrag.
Der er 2 pakker, den ene er Fiber Internet forbindelse 50/50 mb. til 199.00 kr. pr. mdr.
og en anden, som også indeholder ca. 28 tv kanaler 299.00 kr. pr. mdr.
Man kan stille sit abonnement i bero, når sommerhuset ikke bruges.
Hvis der er interesse for det, kunne vi jo høre om vores naboforeninger er interesserede, og så se hvad der kom ud af det.
Vi har en bådtrailer som er efterladt, og står nede på P pladsen på fællesarealet.
Jeg har være i kontakt med Vest Sj. Politi. som oplyste, at der ikke var betalt vægt afgift på den.
De kunne ikke se hvem der var ejer af den, men at den var solgt af Holbæk Båd Service for 3 år siden.
Politiet vil få den afhentet, men de har kun været her for at klippe pladerne, så vi afventer og ser hvad der sker, ellers må vi kontakte politiet igen.
Der har været et ønske, om en medlems liste, så vi kunne få fat i hinanden. Men da vi ikke må ligge en sådan liste ud på vores hjemmeside, og da der er medlemmer, som ikke ønsker at stå på sådan en liste, har vi oprettet en Facebook gruppe der hedder:
GRUNDEJERFORENINGEN VESTERGAARD SJ ODDE.
De medlemmer der ønsker det, kan så melde sig ind i gruppen, det er en form for nabohjælp.
Det er bestyrelsesmedlem Kim Petersen, Hesseløvej, der styrer Facebook gruppen,
Bestyrelsen er ikke ansvarlig for indholdet, og alt kommunikation fra bestyrelsen vil
kun komme ud på vores hjemmeside.
Bådrampen har været meget glat, og der er flere som er gledet på den. Heldigvis har der ikke været alvorlige skader. Jeg har sat et lille advarselsskilt op. Så må vi vurdere om der skal laves en mere permanent løsning. Men pas på når I går ud på den.
Den siddende bestyrelse synes at næste års generalforsamling også skal holdes her i forsamlingshuset.
Vi vil rigtig gerne at vores festtelt bliver brugt, så vi håber at der er nogen
der har lyst til at lave et Festudvalg. Bestyrelsen vil bakke fuldt op omkring dette.
Der blev stillet enkelte spørgsmål efter formandens beretning som følger:
Spørgsmål fra Jacob og Rikke Sejerøvej 19
Er der regler vedrørende både der ligger nede ved bådrampen?
Må man fortøjer sin båd lidt ude i vandet over en weekend?
Svar fra Bestyrelsen:
Der er ikke så stramme regler, og det er okay at have en båd for tøjret.
Spørgsmål fra Jacob og Rikke Sejerøvej 19
Hvordan kan det være vores badebro ikke er længere, sammenlignet med andre. Kunne det være en idé at lave en ny længere bro?
Svar fra Bestyrelsen:
Umiddelbart tjener broen sit formål, da man kan gå fra trappen og ned på sandbund.
De andre steder har de lange broer grundet stenstrand.
Bestyrelsen opfordrede Jacob og Rikke til at undersøg muligheder og pris, og evt. indsende forslag før næste års generalforsamling.
Kommentar fra salen:
Det er muligt at der er regler for dette, så det bør undersøges.
Det kan vise sig meget dyrt at etablerer en bro, og den skal i så fald, nedtages hvert år inden vinteren sætte ind, ellers kan den risikere at blive taget i en storm.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab:
Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:
Kassereren konstaterede at der i årets løb ikke har været de store udgifter.
Der er mindre restancer, men dette skyldes bl.a., at vi desværre har mistet medlemmer over året.
Der var umiddelbart ikke yderligere kommentarer.
Revisorerne har godkendt regnskab uden bemærkninger.
Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2017-2018:
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Indkomne forslag:
Der var indkommet et enkelt forslag fra Hanne og Eilif Lyøvej 1.
Forslaget lyder som følger:
Vi foreslår, at der opsættes et synligt skilt i begyndelsen af Sejerøvej med angivelse af den maksimale hastighed for området f. eks. en blå oplysningstavle med teksten: Maks. 20 km/t Zone gerne med en undertavle: Legende Børn
Begrundelse: Som det er for øjeblikket kører folk efter forgodtbefindende, og det er bestemt Ikke i nogens interesse. Alt for mange kører for stærkt, hvilket fremkalder risikable situationer, og om sommeren støvgener.
Der var tidligere et synligt skilt med legende børn ved indkørslen til Skolemarken, og det havde en positiv effekt på hastigheden. Det har det ikke længere, da det med tiden er blevet totalt ulæseligt.
Med et nyt læseligt skilt får vi et referencepunkt (hvis nogen skulle være i tvivl), og de besøgende bliver klar over, hvilke forventninger områdets beboere har til færdslen.
Generalforsamlingen gav tilslutning til forslaget, og bemyndigede bestyrelsen til at tage initiativ hertil, samt afholde de nødvendige udgifter.
5. Godkendelse af budget:
Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:
Kassereren konstaterede, at budgettet er en videreførelse af udgifter som sidste år, med minimale justeringer.
Investeringer som Bestyrelsen vil foretage i det kommende år er bl.a.:
• Nyt bordbænksæt til højen
• Badevandsprøve (dette er fastsat til bestilling hvert år før badesæsonen9
Afstemning om godkendelse af budget for 2018-2019:
Budgettet blev enstemmigt vedtaget
6. Kontingent:
Forslag til uændret kontingent på kr. 700.
Kontingentniveauet blev enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelse:
På valg var:
Formand Torben Christensen, Sejerøvej 28.
Bestyrelsesmedlem Louis Zwicky, Lyøvej 6.
Bestyrelsesmedlem Michael Hansen, Sejerøvej 17.
Bestyrelsessuppleant Lene Petersen, Sejerøvej 26.
Revisor Niklas Gerde, Sejerøvej 7.
Alle modtog genvalg.
Bestyrelsen udgøres herefter af:
Formand: Torben Christensen, Sejerøvej 28 (på valg 2020)
Kasserer: Piet Strømsted, Samsøvej 5 (på valg 2019)
Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6 (på valg 2020)
Bestyrelsesmedlem: Kim Pedersen, Hesseløvej 4 (på valg 2019)
Bestyrelsesmedlem: Michael Hansen, Sejerøvej 17 (på valg 2020)
Suppleant: Lene Petersen, Sejerøvej 26 (på valg 2020)
Revisor: Niklas Gerde, Sejerøvej 7 (på valg 2020)
Revisor: Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1. (på valg 2019)
8. Eventuelt.
Bodil foreslog at næste års Generalforsamling afholdes en uge før, så der derved vil være flere, der får mulighed for at deltage på Generalforsamlingen. Det vil bl.a. hjælpe børnefamilierne, der tager hjem grundet skolestart.
Bestyrelsen bakker op omkring forslaget, og det er allerede fastsat til at det næste år bliver en uge tidligere.
Der blev fra salen opfordret til at rygere ikke smider cigaretskodder på fællesarealet.
Formanden nævnte at foreningen har festtelte og en buskrydder til udlån. Henvendelse til formanden.
Bestyrelsen opfordrede til mere aktivitet på hjemmesiden fra medlemmerne.
Afslutning:
Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.
Dato for næste Generalforsamling:
Lørdag den 3. august 2019 kl. 10 i Odden Forsamlingshus, Lille sal.
Referatet er godkendt af:
Torben Christensen, Formand
Michael Hansen, Referent
Torben Christensen, Dirigent
Print Friendly, PDF & Email

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.