Den ordinære generalforsamling 2018 er blevet afholdt.

Referatet foreligger nedenfor, men kan også ses og downloades i pdf-version her.

Referat Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergård”

Lørdag den 11. august 2018 kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus, Lille Sal.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af budgettet for det kommende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse:

På valg er:
Formand Torben Christensen, Sejerøvej 28.
Bestyrelsesmedlem Louis Zwicky, Lyøvej 6.
Bestyrelsesmedlem Michael Hansen, Sejerøvej 17.
Bestyrelsessuppleant Lene Petersen, Sejerøvej 26.
Revisor Niklas Gerde, Sejerøvej 7.

8. Evt.

Formand Torben Christensen bød velkommen til 55. generalforsamling i Grundejerforeningen.

1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Torben Christensen, Sejerøvej 13, til dirigent – det blev enstemmigt godkendt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Forventning vedr. god og roligt møde, men forventer en god og konstruktiv debat.
Dirigenten konstaterede at, der var 14 parceller repræsenteret.
Dirigenten gav herefter ordet til Formanden for beretning.

2. Formandens beretning

Formandens beretning

Tak for ordet.

Jeg vil gerne byde velkommen til alle, og særlig til de nye medlemmer af foreningen.

Der har virkelig været gang i salget siden sidste generalforsamling. Der er blevet solgt
7 huse og 1 grund, så det må man sige er mange.

Det blev et vådt efterår og det gik hårdt ud over vejene, der hurtigt blev meget hullede.
Kristian fra “Kastanielys” rettede vejene af i efteråret, det holdt kun kort pga. den megen regn.
Jeg kan kun opfordre til, at man tager grus fra de bunker der ligger langs Sejerøvej, til udbedring af hullerne, inden de bliver for store.
Der vil komme nye bunker grus i løbet af efteråret, denne gang bliver det – knust hærdet stabil grus, som skulle have den fordel, at det pakker sig bedre, og ligger derfor mere fast.
Det er efter anbefaling fra vores vejmand (Kristian fra “Kastanielys”), at gruset bliver leveret af vognmand Niels Andersen fra Havnebyen.

Efter en stille og rolig vinter kom foråret, som hurtig blev varm og solrig.
Vi holdt den traditionelle arbejdsdag i starten af maj. Hvor der blev slået græs og klippet div. buske, ryddet op på fællesarealet og stranden, smidt gamle bænke væk m.m.
Det blev rigtigt pænt, og vi havde nogle hyggelige timer.

Vi fik støvbinder på vejene i maj, og hvis næste år bliver lige så tørt, som i år, skal de måske have en ekstra omgang hen over sommeren, da de i år støvede ret meget.

Sommeren kom og den blev meget varm og tør.
Det har været rigtig dejligt, at se hvor mange der har brugt fællesarealet og bådrampen.
Der har virkelig været aktivitet, samt en hyggelig og god atmosfære.
Alle har været rigtig gode til at rydde op efter sig, så området har været pænt og rent.
Der blev indført grill og afbrændingsforbud. Og jeg kan kun opfordre alle til, at overholde disse forbud, samt være særlige opmærksom på ild, da det hele er knast tørt.
Det er en god ide er ikke at have haveslangen gemt for langt væk, hvis der skulle opstå en kritisk situation, kan en hurtig indsats være alfa omega.

Kaj fra Samsøvej har sat ja til, at slå græsset på fællesarealet efter behov, vi betaler 600 kr. pr. gang. Kaj er for øvrigt kommet ind i bestyrelsen på vores lokale vandværk i Yder By Lyng.

Som nogle af jer måske har bemærket er der ved at blive gravet Fibernet ned på den anden side af Oddenvejen. Det er Fibia Waoo, der er udbyderen. Jeg ringede for at få lidt info.
For at få lagt Fiber net ned skal der være mindst 200 adresser tilmeldt.
Prisen for etablering er 1.995.00 kr., som kan fratrækkes som håndværker fradrag.
Der er 2 pakker, den ene er Fiber Internet forbindelse 50/50 mb. til 199.00 kr. pr. mdr.
og en anden, som også indeholder ca. 28 tv kanaler 299.00 kr. pr. mdr.
Man kan stille sit abonnement i bero, når sommerhuset ikke bruges.
Hvis der er interesse for det, kunne vi jo høre om vores naboforeninger er interesserede, og så se hvad der kom ud af det.

Vi har en bådtrailer som er efterladt, og står nede på P pladsen på fællesarealet.
Jeg har være i kontakt med Vest Sj. Politi. som oplyste, at der ikke var betalt vægt afgift på den.
De kunne ikke se hvem der var ejer af den, men at den var solgt af Holbæk Båd Service for 3 år siden.
Politiet vil få den afhentet, men de har kun været her for at klippe pladerne, så vi afventer og ser hvad der sker, ellers må vi kontakte politiet igen.

Der har været et ønske, om en medlems liste, så vi kunne få fat i hinanden. Men da vi ikke må ligge en sådan liste ud på vores hjemmeside, og da der er medlemmer, som ikke ønsker at stå på sådan en liste, har vi oprettet en Facebook gruppe der hedder:
GRUNDEJERFORENINGEN VESTERGAARD SJ ODDE.
De medlemmer der ønsker det, kan så melde sig ind i gruppen, det er en form for nabohjælp.
Det er bestyrelsesmedlem Kim Petersen, Hesseløvej, der styrer Facebook gruppen,
Bestyrelsen er ikke ansvarlig for indholdet, og alt kommunikation fra bestyrelsen vil
kun komme ud på vores hjemmeside.

Bådrampen har været meget glat, og der er flere som er gledet på den. Heldigvis har der ikke været alvorlige skader. Jeg har sat et lille advarselsskilt op. Så må vi vurdere om der skal laves en mere permanent løsning. Men pas på når I går ud på den.

Den siddende bestyrelse synes at næste års generalforsamling også skal holdes her i forsamlingshuset.

Vi vil rigtig gerne at vores festtelt bliver brugt, så vi håber at der er nogen
der har lyst til at lave et Festudvalg. Bestyrelsen vil bakke fuldt op omkring dette.

Der blev stillet enkelte spørgsmål efter formandens beretning som følger:

Spørgsmål fra Jacob og Rikke Sejerøvej 19
Er der regler vedrørende både der ligger nede ved bådrampen?
Må man fortøjer sin båd lidt ude i vandet over en weekend?

Svar fra Bestyrelsen:
Der er ikke så stramme regler, og det er okay at have en båd for tøjret.

Spørgsmål fra Jacob og Rikke Sejerøvej 19
Hvordan kan det være vores badebro ikke er længere, sammenlignet med andre. Kunne det være en idé at lave en ny længere bro?

Svar fra Bestyrelsen:
Umiddelbart tjener broen sit formål, da man kan gå fra trappen og ned på sandbund.
De andre steder har de lange broer grundet stenstrand.
Bestyrelsen opfordrede Jacob og Rikke til at undersøg muligheder og pris, og evt. indsende forslag før næste års generalforsamling.

Kommentar fra salen:
Det er muligt at der er regler for dette, så det bør undersøges.
Det kan vise sig meget dyrt at etablerer en bro, og den skal i så fald, nedtages hvert år inden vinteren sætte ind, ellers kan den risikere at blive taget i en storm.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab:

Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:

Kassereren konstaterede at der i årets løb ikke har været de store udgifter.
Der er mindre restancer, men dette skyldes bl.a., at vi desværre har mistet medlemmer over året.
Der var umiddelbart ikke yderligere kommentarer.
Revisorerne har godkendt regnskab uden bemærkninger.

Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2017-2018:
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag:

Der var indkommet et enkelt forslag fra Hanne og Eilif Lyøvej 1.

Forslaget lyder som følger:

Vi foreslår, at der opsættes et synligt skilt i begyndelsen af Sejerøvej med angivelse af den maksimale hastighed for området f. eks. en blå oplysningstavle med teksten: Maks. 20 km/t Zone gerne med en undertavle: Legende Børn

Begrundelse: Som det er for øjeblikket kører folk efter forgodtbefindende, og det er bestemt Ikke i nogens interesse. Alt for mange kører for stærkt, hvilket fremkalder risikable situationer, og om sommeren støvgener.
Der var tidligere et synligt skilt med legende børn ved indkørslen til Skolemarken, og det havde en positiv effekt på hastigheden. Det har det ikke længere, da det med tiden er blevet totalt ulæseligt.
Med et nyt læseligt skilt får vi et referencepunkt (hvis nogen skulle være i tvivl), og de besøgende bliver klar over, hvilke forventninger områdets beboere har til færdslen.
Generalforsamlingen gav tilslutning til forslaget, og bemyndigede bestyrelsen til at tage initiativ hertil, samt afholde de nødvendige udgifter.

5. Godkendelse af budget:

Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:
Kassereren konstaterede, at budgettet er en videreførelse af udgifter som sidste år, med minimale justeringer.

Investeringer som Bestyrelsen vil foretage i det kommende år er bl.a.:

• Nyt bordbænksæt til højen
• Badevandsprøve (dette er fastsat til bestilling hvert år før badesæsonen9

Afstemning om godkendelse af budget for 2018-2019:
Budgettet blev enstemmigt vedtaget

6. Kontingent:

Forslag til uændret kontingent på kr. 700.

Kontingentniveauet blev enstemmigt vedtaget.

7. Valg af bestyrelse:

På valg var:

Formand Torben Christensen, Sejerøvej 28.
Bestyrelsesmedlem Louis Zwicky, Lyøvej 6.
Bestyrelsesmedlem Michael Hansen, Sejerøvej 17.
Bestyrelsessuppleant Lene Petersen, Sejerøvej 26.
Revisor Niklas Gerde, Sejerøvej 7.

Alle modtog genvalg.

Bestyrelsen udgøres herefter af:
Formand: Torben Christensen, Sejerøvej 28 (på valg 2020)
Kasserer: Piet Strømsted, Samsøvej 5 (på valg 2019)
Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6 (på valg 2020)
Bestyrelsesmedlem: Kim Pedersen, Hesseløvej 4 (på valg 2019)
Bestyrelsesmedlem: Michael Hansen, Sejerøvej 17 (på valg 2020)
Suppleant: Lene Petersen, Sejerøvej 26 (på valg 2020)
Revisor: Niklas Gerde, Sejerøvej 7 (på valg 2020)
Revisor: Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1. (på valg 2019)

8. Eventuelt.

Bodil foreslog at næste års Generalforsamling afholdes en uge før, så der derved vil være flere, der får mulighed for at deltage på Generalforsamlingen. Det vil bl.a. hjælpe børnefamilierne, der tager hjem grundet skolestart.

Bestyrelsen bakker op omkring forslaget, og det er allerede fastsat til at det næste år bliver en uge tidligere.

Der blev fra salen opfordret til at rygere ikke smider cigaretskodder på fællesarealet.

Formanden nævnte at foreningen har festtelte og en buskrydder til udlån. Henvendelse til formanden.

Bestyrelsen opfordrede til mere aktivitet på hjemmesiden fra medlemmerne.

Afslutning:

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.

Dato for næste Generalforsamling:

Lørdag den 3. august 2019 kl. 10 i Odden Forsamlingshus, Lille sal.

Referatet er godkendt af:
Torben Christensen, Formand
Michael Hansen, Referent
Torben Christensen, Dirigent

Print Friendly, PDF & Email

Arbejdsdag den 12/5 2018 afholdt.

Arbejdsdagen lørdag den 12/5 2018 blev afholdt

i strålende vejr og med en høj arbejdsmoral fra de fremmødte!

 

Bestyrelsen siger Tak til de 16 medlemmer der mødte op til arbejdsdagen..
Det var dejligt at se både gamle og nye ansigter.
Solen skinnede fra en skyfri himmel så vejret var perfekt og vi havde nogle rigtig hyggelige timer.
Der blev slået græs, klippet rosenbuske og ryddet op både på fællesarealet og stranden. Så nu ser der rigtig pænt ud..

Her nyder nogle af arbejdsdagens deltagere det gode vejr og Kirstens lækre frikadeller med kartoffelsalat efter veludført dåd!

Print Friendly, PDF & Email

Den ordinære generalforsamling 2017

Den ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag den 26-8-17.
Referatet kan ses og downloades i pdf-version her.

Referat Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergård” Lørdag den 26. august 2017 kl. 10.00. Odden Forsamlingshus, Store Sal.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Godkendelse af budgettet for det kommende år
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse:

På valg er:

Formand Kell Raaschou, Samsøvej 6. (Genopstiller ikke)

Kasserer Piet Strømsted, Samsøvej 5.

Bestyrelsesmedlem Kim Pedersen, Hesseløvej 4.

Bestyrelsessuppleant Gitte Gjøl, Sejerøvej 1

Revisor Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1.

Evt.

 

Formand Kell Raaschou bød velkommen til 54. generalforsamling i Grundejerforeningen.

 

 1. Valg af dirigent

 

Formanden foreslog Torben Christensen, Sejerøvej 13, til dirigent – enstemmigt godkendt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Forventning vedr. god og roligt møde, men forventer en god og konstruktiv debat.

Dirigenten konstaterede at, der var 18 parceller repræsenteret, 2 ved fuldmagt.

Dirigenten gav herefter ordet til Formanden Kell Raaschou for beretning.

 

 1. Formandens beretning

 

I år skød vi forsommeren i gang med den årlige arbejdsdag den 6. maj.

Der var mødt 10 personer frem som med flid gik i gang med sakse buskrydder og håndkraft for at begrænse roserne og græssets fremfærd på vores fælles gangarealer, ligesom en bænk blev frigjort fra sit Tornerose-skjul.

Der blev fjernet skrald og pudset vejspejle og dermed gjort klar til sæsonen i Grundejerforeningen.

Bestyrelsen siger tak for indsatsen, det pynter på vores fællesareal.

Der blev kørt støvbinder på i slutningen af maj, som jo var tør og varm. At så de efterfølgende er blevet pjaskvåde kunne ingen jo vide.

 

Sejerøvej og Læsøvej er blevet afrettet uden at lægge grus på 2 gange. Vi kan bare konstatere at den megen regn gør effekten af dette arbejde lidt kort. Vi vil derfor sørge for, at der kommer til at ligge nogle grusbunker rundt omkring, så grundejerne selv kan fylde op, hvor regnen igen har lavet huller.

Vinteren har i år ikke været så slem, at der har skullet gøres noget ved bådrampen, mens badebroen er blevet opjusteret med rustfrie skruer og bolte, som holder til klimaet, ligesom et nyt tæppe er lagt på broen for at forhindre, at man glider når algerne tager overhånd. Det forlængede rækværk er blevet afkortet, da nogle forældre gjorde opmærksom på, at det sad i kollisionshøjde med barnehoveder.

I april sidste år blev vejskiltet Læsøvej kørt skævt af en lastbil hvilket Flemming Vikkelsø informerede bestyrelsen om. Der blev taget kontakt til Carsten Rasmussen, som blev bedt om at løse opgaven., dvs. ringe til firmaet og få en opgave med at få rettet skiltet op.

Siden da er der ikke sket noget på trods af personlige henvendelser til Carsten.

Nu viser det sig, at transportfirmaet Esbjerg Gods slet ikke har registreret nogen henvendelse fra Carsten Rasmussen, hvilket jo gør, at sagen er forældet. Vi finder derfor en anden end Carsten til at løse opgaven.

Fællesarealet har bestyrelsens opmærksomhed, idet vi jo gerne vil have et område som folk trives i og kommer på. Vi har nogle åbne områder, hvor grundejerne kan sidde og nyde naturen og vandet på de opstillede bænke, men der er også områder, som er ret tilvoksede. Der er mange områder med store roser et enkelt område med et væltet træ og andre træer, som bestyrelsen gerne vil fjerne, men det skal også være i balance med foreningens økonomi og naturen i området.

Sidste år fik vi fjernet et dødt træ og klippet et område af rosenbuskene helt ned, og det kostede kr. 15.000. Derfor tager vi det lidt ad gangen, sådan at vi ad åre kan få et fuldt tilgængeligt område for alle.

Af denne grund har vi i år ikke fået fjernet flere buske, men fået en græsslåning af en del af området, hvilket også har til formål at holde de roser, som blev klippet ned sidste år, i ave.

For inspiration vil bestyrelsen invitere Jørgen Stoltz, som i flere år har arbejdet med naturformidling og udvikling specielt i Odsherred til at besigtige fællesarealet. I første omgang for at høre hans anbefalinger til naturpleje. Desværre har bestyrelsen ikke fundet dato inden generalforsamlingen, hvor dette har kunnet lade sig gøre, men bestyrelsen arbejder på det.

 

I år er der kommet nye sommerhusejere til vores forening. Vi byder dem og deres familier hjertelig velkomne. Vi håber, at de vil bidrage til godt naboskab og være med til at passe på vores gode grundejerforening. Vi ved, at et godt naboskab har betydning for glæden ved at være i sommerhus og bl.a. mindsker antallet af indbrud. Vi er heldigvis forholdsvis forskånet for indbrud. Giv naboerne din mail og telefonnummer. Så kan du blive kontaktet, hvis en nabo opdager, at der et sket noget med huset eller i haven.

Som afslutningen på beretningen må vi med beklagelse konstatere, at vi har mistet nogle medlemmer i grundejerforeningen.

Lilly Vikkelsø tabte kampen til kræften og Flemming og Linda mistede begge livet i en tragisk bilulykke.

Bestyrelsen har på foreningens vegne sendt blomster.

Ære være deres minde.

 

Forsamlingen godkendte beretningen uden yderligere kommentarer.

 

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab:

 

Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:

Kassereren konstaterede at der i årets løb har været et par store udgifter, men ikke noget, der stikker ud og kræver yderligere forklaring.  Så der er umiddelbart ikke yderligere kommenterer.

Revisorer har godkendt regnskab uden bemærkninger.

Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2016-2017:

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

 1. Indkomne forslag:

 

Ingen indkomne forslag.

 

 1. Godkendelse af budget:

 

Dirigenten gav ordet til Kasserer Piet Strømsted:

 

Kassereren konstaterede, at budgettet er en videreførsel af udgifter som sidste år med minimale justeringer.

Lene, Sejerøvej 26: Der er underbudgetteret udgifter ift. indtægter, så der er ”overskud”, er dette meningen, og er der plan med denne udvikling?

Piet: Der er en plan med at underbudgettere for at sørge for at der kommer en buffer i kraft af en ”egenkapital”, så der er penge til eventuelle uforudsete udgifter. Samtidig kan der være større opgaver såsom reparation af dræn, der fordrer, at der er ”penge i kassen”, så Foreningen ikke skal ud og op påkræve større beløb af medlemmerne i utide. Der vil ikke blive opsparet unødigt mange midler, men nok til at der er sund økonomi i foreningen.

 

Afstemning om godkendelse af budget for 2017-2018:

Budgettet blev enstemmigt vedtaget

 

 1. Kontingent:

Forslag til uændret kontingent på kr. 700.

Kontingentniveauet blev enstemmigt vedtaget.

 

 1. Valg af bestyrelse:

 

På valg:

 

Formand: Kell fratræder, da han annoncerede ved sidste generalforsamling, at han udelukkende ville fortsætte 1 år – Bestyrelsen foreslog Torben Christensen, Sejerøvej 28 som ny formand.

Torben blev enstemmigt valgt

Kasserer: Piet Strømsted, Samsøvej 5 modtog genvalg:

Piet blev enstemmigt valgt

Bestyrelsesmedlem: Kim Pedersen, Hesseløvej 4 modtog genvalg:

Kim blev enstemmigt valgt

Da Torben C. blev valgt som formand er pladsen som bestyrelsesmedlem vakant, bestyrelsen foreslog Michael Hansen, Sejerøvej 17 som kandidat. Walter Heyn, Sejerøvej 24 stillede også op. Kandidaterne opnåede 9 stemmer hver, hvorefter Walter Heyn trak sig. Michael Hansen blev valgt for et år, da han indtræder i Torbens mandat og kommer på valg igen 2018.

 

Bestyrelsessuppleant: Lene Petersen, Sejerøvej 26 blev foreslået.

Lene blev enstemmigt valgt

Revisor: Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1 modtog genvalg.

Flemming blev enstemmigt valgt

Bestyrelsen udgøres herefter af:

Formand: Torben Christensen, Sejerøvej 28 (på valg 2018)

Kasserer: Piet Strømsted, Samsøvej 5 (på valg 2019)

Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6 (på valg 2018)

Bestyrelsesmedlem: Kim Pedersen, Hesseløvej 4(på valg 2019)

Bestyrelsesmedlem: Michael Hansen, Sejerøvej 17 (på valg 2018)

Suppleant: Lene Petersen, Sejerøvej 26 (på valg 2018)

Revisor: Niklas Gerde, Sejerøvej 7 (på valg 2018)

Revisor: Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1. (på valg 2019)

 

Eventuelt.

 

Torben: Takker for valget og takker afgående formand Kell for mange års arbejde med rigtig mange gode projekter og arbejdsopgaver for foreningen.

Kirsten: forslag om at der er en liste, hvor man kan se de andres telefonnumre og mailadresser. Bestyrelsen vil følge op på dette.

Forslag om at der laves flere sociale ting sammen i foreningen.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede mødet.

Dato for næste Generalforsamling: lørdag den 11. august 2018 kl. 10 Odden Forsamlingshus

 

Referatet er godkendt af:

 

Kell Raaschou, afgående Formand

 

Torben Christensen, tiltrædende Formand

 

Niklas Gerde, Referent

 

Torben Christensen, Dirigent

Print Friendly, PDF & Email

Hidtidige Vedtægter

Vedtægter
for
”GRUNDEJERFORENINGEN VESTERGÅRD”
__________
§ 1.
Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Vestergård”. Dens hjemsted er Sjællands Odde.
§ 2.
Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser, såvel juridiske som tekniske, samt videre
at træffe bestemmelse om anlæg og vedligeholdelse af veje, vand, kloak og andre foranstaltninger
på arealet.
§ 3.
Som medlem er foreningen pligtig til at optage enhver, som er ejer ( det være sig ifølge skøde eller
købekontrakt) af en parcel af matrikel nr. 5 b i Yderby By – Odden sogn.
Enhver af disse parcelejere er ifølge deres adkomstdokumenter pligtig til at være medlem af
foreningen. Bestyrelsen skal godkende indmeldelse af grundejere, som ikke er ejere af parcel i
udstykning 5 b.
Grundejerforeningens medlemmer hæfter pro rata for foreningens eventuelle gæld.
Når et medlem sælger sin parcel indtræder den nye ejer af parcellen som medlem af
foreningen, men det udtrædende medlem har intet krav på foreningen til tilbagebetaling af nogen
del af det af ham erlagte indskud eller kontingent eller nogen del af foreningens formue.
Sælger et medlem sin parcel, er han pligtig til at meddele køberens navn og adresse til
foreningens kasserer senest 14 dage efter overdragelsen.
§ 4.
Kontingentet fastsættes på budgettet og vedtages på generalforsamlingen for et år ad gangen, og
dets størrelse kan kun bestemmes ved generalforsamlingsbeslutning med to trediedeles majoritet.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april.
Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 1. februar, bortfalder medlemmets stemmeret, til
restancen er betalt.
Kontingent, der indbetales efter 1. april, pålægges en bøde på 20% af kontingentet.
Eventuel restance kan inddrives ad retslig vej ved den retskreds hvorunder foreningen hører,
uden udgift for foreningen.
§ 5.
Det er forbudt at benytte veje, fællesareal og strand til oplag af gødning, skrald, materialer eller
lignende. Det er ligeledes forbudt at drive virksomhed, der ved røg, støj eller ilde lugt generer andre
grundejere. For så vidt der holdes husdyr af hvilken som helst art, skal der drages omsorg for, at
disse ikke forvolder skade på anden mands ejendom eller er til gene for andre.
Foreningen har påtaleret ifølge tinglyst deklaration.
§ 6.
a) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den alene kan give og forandre love.
b) Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål
om sagers behandling og stemmeafgivning.
c) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år en lørdag i august måned med følgende
dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Oplæsning af bestyrelsens forhandlingsprotokol.
3) Formandens beretning.
4) Godkendelse af det reviderede regnskab.
5) Indkomne forslag.
6) Godkendelse af budgettet for det kommende år
7) Fastsættelse af kontingent.
8) Valg af bestyrelse, revisorer samt suppleanter.
9) Eventuelt.
d) Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske pr. brev med mindst 3 ugers varsel. Forslag fra
medlemmerne skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.
e) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer eller
mindst 1/3 af foreningens medlemmer begærer det. Begæringen fra medlemmerne fremsættes
skriftligt og sendes til formanden. Den skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet
på generalforsamlingen.
Inden 14 dage efter modtagelsen af en sådan begæring skal formanden indkalde til generalforsamling
med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske pr. brev med angivelse af emnet,
der vil blive behandlet.
f) Medlemmer legitimerer sig på generalforsamlingen ved forevisning af kvittering for
kontingent.
Der skal betales fuldt kontingent for hver parcel.
De der møder ved fuldmagt, kan ikke modtage nogen tillidspost. Ingen deltager i generalforsamlingen
kan møde med fuldmagt fra flere end 2 stemmer.
Intet medlem kan afgive mere end 2 stemmer, uanset hvor mange parceller han har.
g) Over de på generalforsamlingen førte forhandlinger føres en protokol.
Efter godkendelsen underskrives den af formanden, sekretæren og dirigenten, hvorefter
protokollatet har beviskraft.
§ 7.
a) Til vedtagelse af lovændringer og større beslutninger fordres det, at mindst halvdelen af
medlemmerne er tilstede, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er dette ikke opfyldt, bortfalder forslaget.
b) Ønsker formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer
forslaget fremsat, indkaldes inden 14 dage til en ny generalforsamling med forslaget som
eneste punkt på dagsordenen.
Indkaldelsen sker efter samme regler, som gælder ved indkaldelse til ekstraordinærgeneralforsamling.
På den nye generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 stemmeflertal uanset antallet af
fremmødte medlemmer.
c) Ved større beslutninger skal forstås aftaler, der pålægger medlemmerne en arbejdsbyrde eller
økonomisk byrde, der overstiger 1% af grundskylden.
Består den økonomiske byrde af en annuitet eller anden årlig afgift, må beløbet ikke overstige
1 promille af grundskylden.
Ovenstående gælder ikke for udgifter til foreningens administration samt vedligeholdelse af
eksisterende anlæg.
§ 8.
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer bestående af formand,
kasserer/sekretær og 3 bestyrelses medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige
årstal, kasserer/sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige årstal. Generalforsamlingen vælger
2 bestyrelsessuppleanter, der afgår skiftevis hvert andet år.
Genvalg kan finde sted.
Protokollen over forhandlingerne føres af kasserer/sekretær og underskrives af denne og
formanden.
Står stemmerne lige afgør formandens stemme sagen.
Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse, og der kan kun hæves ved formand og
kasserer i forening, kassereren må kun undtagelsesvis have beløb større end 1.000,00 i kassen.
Revisorerne, der vælges af generalforsamlingen for 2 år, skal gennemgå foreningens regnskab
kritisk og talmæssigt og skal forvisse sig om, at beholdningen er til stede. Revisorerne afgår
skiftevis hvert andet år. Revisorerne skal af og til i regnskabsårets løb kontrollere bøger og
kassebeholdning. Der føres en revisionsprotokol.
§ 9.
Foreningens regnskabsår opgøres pr. 30. april. Regnskabet skal tilstilles revisorerne og skal af disse
være revideret så betids, og en ekstrakt af det, med revisorernes påtegning, kan være udsendt til
samtlige medlemmer senest med indkaldelse til ordinær generalforsamling.
§ 10.
Grundejerforeningen har alle rettigheder og forpligtelser over fællesarealet, dog skal erstatning i
tilfælde af ekspropriation eller lignende udbetales til medlemmerne.
Erstatningen fordeles med lige store beløb til hver parcel.
___ ___ ___
Lovene er vedtaget på den stiftende generalforsamling 15. oktober 1963 i løvekroen,
Frederiksborgvej 42, København NV, og revideret på foreningens ordinære generalforsamling 11.
oktober 1966 i ”Tre falke”, Howitzvej 2, København F, samt på ekstraordinær generalforsamling 9.
november 1966 i ”Folkets Hus”, Enghavevej 40, København V, samt på den ordinære
generalforsamling i forsamlingshuset, Havnebyen, Sj. Odde i august 1973. Enkelte redaktionelle
ændringer foretaget på den ordinære generalforsamling i forsamlingshuset, Havnebyen, Sj. Odde, i
august 1974. Lovene er revideret på ekstraordinær generalforsamling 21. oktober 1975 i
Rømersgade, og 7 august 1999 på Sj. Odde. og 6. august 2005 på Sj. Odde.

Print Friendly, PDF & Email