Velkommen til Grundejerforeningen Vestergårds hjemmeside.

Fremhævet

Grundejerforeningen  Vestergård befinder sig i Odsherred Kommune og dækker området mellem Oddenvejen og Sejerøbugten i Yderby Lyng på Sjællands Odde. Foreningens interne vejnet udgøres af den centrale Sejerøvej og, fra nord til syd, de mindre veje Hesseløvej, Læsøvej, Samsøvej, Tunøvej, Omøvej og Lyøvej, der
sikrer forbindelsen mellem de 69 matrikler og det fælles strandareal ved Sejerøbugten.

Se kort over Grundejerforeningen Vestergård på Google Maps

 

Hidtidige Vedtægter

Vedtægter
for
”GRUNDEJERFORENINGEN VESTERGÅRD”
__________
§ 1.
Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Vestergård”. Dens hjemsted er Sjællands Odde.
§ 2.
Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser, såvel juridiske som tekniske, samt videre
at træffe bestemmelse om anlæg og vedligeholdelse af veje, vand, kloak og andre foranstaltninger
på arealet.
§ 3.
Som medlem er foreningen pligtig til at optage enhver, som er ejer ( det være sig ifølge skøde eller
købekontrakt) af en parcel af matrikel nr. 5 b i Yderby By – Odden sogn.
Enhver af disse parcelejere er ifølge deres adkomstdokumenter pligtig til at være medlem af
foreningen. Bestyrelsen skal godkende indmeldelse af grundejere, som ikke er ejere af parcel i
udstykning 5 b.
Grundejerforeningens medlemmer hæfter pro rata for foreningens eventuelle gæld.
Når et medlem sælger sin parcel indtræder den nye ejer af parcellen som medlem af
foreningen, men det udtrædende medlem har intet krav på foreningen til tilbagebetaling af nogen
del af det af ham erlagte indskud eller kontingent eller nogen del af foreningens formue.
Sælger et medlem sin parcel, er han pligtig til at meddele køberens navn og adresse til
foreningens kasserer senest 14 dage efter overdragelsen.
§ 4.
Kontingentet fastsættes på budgettet og vedtages på generalforsamlingen for et år ad gangen, og
dets størrelse kan kun bestemmes ved generalforsamlingsbeslutning med to trediedeles majoritet.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. maj til 30. april.
Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 1. februar, bortfalder medlemmets stemmeret, til
restancen er betalt.
Kontingent, der indbetales efter 1. april, pålægges en bøde på 20% af kontingentet.
Eventuel restance kan inddrives ad retslig vej ved den retskreds hvorunder foreningen hører,
uden udgift for foreningen.
§ 5.
Det er forbudt at benytte veje, fællesareal og strand til oplag af gødning, skrald, materialer eller
lignende. Det er ligeledes forbudt at drive virksomhed, der ved røg, støj eller ilde lugt generer andre
grundejere. For så vidt der holdes husdyr af hvilken som helst art, skal der drages omsorg for, at
disse ikke forvolder skade på anden mands ejendom eller er til gene for andre.
Foreningen har påtaleret ifølge tinglyst deklaration.
§ 6.
a) Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den alene kan give og forandre love.
b) Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål
om sagers behandling og stemmeafgivning.
c) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år en lørdag i august måned med følgende
dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Oplæsning af bestyrelsens forhandlingsprotokol.
3) Formandens beretning.
4) Godkendelse af det reviderede regnskab.
5) Indkomne forslag.
6) Godkendelse af budgettet for det kommende år
7) Fastsættelse af kontingent.
8) Valg af bestyrelse, revisorer samt suppleanter.
9) Eventuelt.
d) Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske pr. brev med mindst 3 ugers varsel. Forslag fra
medlemmerne skal fremsættes skriftligt og være formanden i hænde senest 10 dage før
generalforsamlingen.
e) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer eller
mindst 1/3 af foreningens medlemmer begærer det. Begæringen fra medlemmerne fremsættes
skriftligt og sendes til formanden. Den skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet
på generalforsamlingen.
Inden 14 dage efter modtagelsen af en sådan begæring skal formanden indkalde til generalforsamling
med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal ske pr. brev med angivelse af emnet,
der vil blive behandlet.
f) Medlemmer legitimerer sig på generalforsamlingen ved forevisning af kvittering for
kontingent.
Der skal betales fuldt kontingent for hver parcel.
De der møder ved fuldmagt, kan ikke modtage nogen tillidspost. Ingen deltager i generalforsamlingen
kan møde med fuldmagt fra flere end 2 stemmer.
Intet medlem kan afgive mere end 2 stemmer, uanset hvor mange parceller han har.
g) Over de på generalforsamlingen førte forhandlinger føres en protokol.
Efter godkendelsen underskrives den af formanden, sekretæren og dirigenten, hvorefter
protokollatet har beviskraft.
§ 7.
a) Til vedtagelse af lovændringer og større beslutninger fordres det, at mindst halvdelen af
medlemmerne er tilstede, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Er dette ikke opfyldt, bortfalder forslaget.
b) Ønsker formanden, 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer
forslaget fremsat, indkaldes inden 14 dage til en ny generalforsamling med forslaget som
eneste punkt på dagsordenen.
Indkaldelsen sker efter samme regler, som gælder ved indkaldelse til ekstraordinærgeneralforsamling.
På den nye generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 stemmeflertal uanset antallet af
fremmødte medlemmer.
c) Ved større beslutninger skal forstås aftaler, der pålægger medlemmerne en arbejdsbyrde eller
økonomisk byrde, der overstiger 1% af grundskylden.
Består den økonomiske byrde af en annuitet eller anden årlig afgift, må beløbet ikke overstige
1 promille af grundskylden.
Ovenstående gælder ikke for udgifter til foreningens administration samt vedligeholdelse af
eksisterende anlæg.
§ 8.
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer bestående af formand,
kasserer/sekretær og 3 bestyrelses medlemmer.
Bestyrelsen vælges for 2 år, således at formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige
årstal, kasserer/sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige årstal. Generalforsamlingen vælger
2 bestyrelsessuppleanter, der afgår skiftevis hvert andet år.
Genvalg kan finde sted.
Protokollen over forhandlingerne føres af kasserer/sekretær og underskrives af denne og
formanden.
Står stemmerne lige afgør formandens stemme sagen.
Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse, og der kan kun hæves ved formand og
kasserer i forening, kassereren må kun undtagelsesvis have beløb større end 1.000,00 i kassen.
Revisorerne, der vælges af generalforsamlingen for 2 år, skal gennemgå foreningens regnskab
kritisk og talmæssigt og skal forvisse sig om, at beholdningen er til stede. Revisorerne afgår
skiftevis hvert andet år. Revisorerne skal af og til i regnskabsårets løb kontrollere bøger og
kassebeholdning. Der føres en revisionsprotokol.
§ 9.
Foreningens regnskabsår opgøres pr. 30. april. Regnskabet skal tilstilles revisorerne og skal af disse
være revideret så betids, og en ekstrakt af det, med revisorernes påtegning, kan være udsendt til
samtlige medlemmer senest med indkaldelse til ordinær generalforsamling.
§ 10.
Grundejerforeningen har alle rettigheder og forpligtelser over fællesarealet, dog skal erstatning i
tilfælde af ekspropriation eller lignende udbetales til medlemmerne.
Erstatningen fordeles med lige store beløb til hver parcel.
___ ___ ___
Lovene er vedtaget på den stiftende generalforsamling 15. oktober 1963 i løvekroen,
Frederiksborgvej 42, København NV, og revideret på foreningens ordinære generalforsamling 11.
oktober 1966 i ”Tre falke”, Howitzvej 2, København F, samt på ekstraordinær generalforsamling 9.
november 1966 i ”Folkets Hus”, Enghavevej 40, København V, samt på den ordinære
generalforsamling i forsamlingshuset, Havnebyen, Sj. Odde i august 1973. Enkelte redaktionelle
ændringer foretaget på den ordinære generalforsamling i forsamlingshuset, Havnebyen, Sj. Odde, i
august 1974. Lovene er revideret på ekstraordinær generalforsamling 21. oktober 1975 i
Rømersgade, og 7 august 1999 på Sj. Odde. og 6. august 2005 på Sj. Odde.

Generalforsamling 2015

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergaard” Lørdag den 1. august 2015 kl. 12.00-14.00 på Fællesarealet ved stranden. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens forhandlingsprotokol
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Godkendelse af budgettet for det kommende år
 7. Fastsættelse af næste års kontingent
 8. Valg af Bestyrelse
 9. Evt.

Formand Kell Raaschou, Samsøvej 6, bød velkommen til 52. generalforsamling i Grundejerforeningen. 

 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Eilif Hector, Lyøvej 1 til dirigent – enstemmigt godkendt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede at der var 24 parceller repræsenteret, derved 24 stemmer.

Dirigenten foreslog Niklas Gerde, Sejerøvej 7, til referent.

Dirigenten foreslog at Punkt 2 +3 slås sammen, da dette er sammenfaldende. Forsamlingen accepterede dette. Dirigenten gav herefter ordet til Formanden for dennes beretning. 

 1. Formandens beretning 

FÆLLESAREALET:

Som det kan ses, er fællesarealet ved at blive åbnet op og renoveret til gavn for samtlige grundejere. Benjamin Andersen fra “Hus og Have” kommer nogle gange om året og holder det ved lige, dette har indtil nu kostet kr. 5.000 plus moms. Det skal gøres mere attraktivt med hyggekroge + borde/ bænke, med udsigt til den smukke Sejerøbugt. Der er indkøbt og opsat et bord/ bænkesæt i juli måned. Vi modtager gerne gode forslag til indretning af vores fællesareal, så alle kan være med til at gøre det til et attraktivt område

FORSIKRING:

I 2002 tegnede grundejerforeningen en erhvervs ansvarsforsikring hos Købstædernes Alm. Brand Forsikring. Denne forsikring dækkede noget, der ikke var relevant for vores forening. Prisen for denne var kr. 2.450 om året. Formanden har derfor i samarbejde med medlem af grundejerforeningen Torben Christensen Sejerøvej 13 tegnet en ny ansvarsforsikring i Alm. Brand til kr. 463 om året, som passer til vores forening.

DRÆN:

I 1968 fik vi nedlagt dræn for kr. 70.000. Drænet blev etableret på strækningen fra stranden til Samsøvej 14 samt sidevejene Omøvej og Lyøvej. Fra Samsøvej 14 videre ad Tunøvej, derfra nedad Samsøvej til Læsøvej nr. 5 og 7. I indkørslen Samsøvej 11 blev Pilehavens dræn tilsluttet. Senere blev et dræn på 60 meter etableret fra brønden på Samsøvej 2 indover Læsøvej 5 og 3, og et dræn på 90 meter fra brønden på Lyøvej 10 til Sejerøvej 29. Bestyrelsen besluttede at hele drænet skal efterses, spules med mere. Formanden kontaktede derfor kloakmester Ejvind Overgård i Havnebyen for at lave en aftale med ham om:

1.At finde brøndene
2.Grave brønddækslerne fri
3.At hæve brønddækslerne
4.Efterse, spule og undersøge drænets tilstand.

1: Formanden og Ejvind O. fandt samtlige dæksler, ifølge tegninger fra 3 forskellige kort.
2.og 3.: Carsten O. og medhjælper gravede dækslerne fri og hævede 4 dæksler med 10 cm topringe.
4: Carsten O. aftalte med Alex slamsugning i Vig at de sammen, skulle undersøge spule, suge og rodfræse drænet.

Drænet er nu kortlagt på nær et sted. Drænets tilstand betegnes som god. Det anbefales samtidig at drænet spules hver 5 år. Arbejdet på drænet har indtil nu kostet kr. 31.884,50.

Drænet på Lyøvej og Omøvej skal undersøges nærmere for rødder i brønden, og fra brønden på Sejerøvej/Tunøvej løber et dræn der skal undersøges, som ikke er påtegnet vores kort. Prisen på dette arbejde bliver ca. kr. 8.000. Dette arbejde vil blive udført i efteråret. Der er desuden indkøbt værktøj for kr. 529, så vi selv kan løfte dæksler, for at se om drænet fungerer.

VEJENE:

Tre kvadratmeter stabilgrus blev indkøbt og fordelt i tre bunker på Sejerøvej, så foreningens medlemmer kan reparere hullerne i vejen, når disse opstår.

Erik Leschly Sørensen, Sejerøvej 1 har – ifølge aftale – hele vinteren repareret Sejerøvej ved udkørslen til Oddenvej for 2 flasker vin.

Sidst i maj måned reparerede Christian fra Kastanjelys Læsøvej og Sejerøvej uden at udlægge mere grus.   Pris for dette: kr. 1.200 plus moms.

I starten af juni fik Sejerøvej og Læsøvej påført calcium klorid, også kaldt støvbinder, af Torben Nielsen, Nyrup for kr. 6.825.

Med hensyn til fordeling af udgifterne til vores grusveje med Grundejerforeningen Skolemarken samt Grundejerforeningen Pilehaven kontaktede Fromanden tidligere kasser/sekretær Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1. Han oplyste at fordelingsnøglen er yderst retfærdig og faktisk i vores favør.

VEDTÆGTERNE:

Med hensyn til ændring af vedtægterne på sidste generalforsamling var der ikke mødt minimum 50 % af samtlige grundejere op, så de fremsatte ændringsforslag kunne gennemføres. Derfor foreslog den nuværende Formand, at der i år skulle holdes en ekstraordinær generalforsamling før den ordinære i år.

I mellemtiden er Formanden kommet i kontakt med Torben Christensen, Sejerøvej 13, som til daglig har med foreningsvedtægter at gøre. Han foreslog at vi sammen forenklede og moderniserede foreningens vedtægter. På grund af sygdom m.m. lykkedes dette arbejde ikke at blive færdiggjort. Formanden håber, at arbejdet med vedtægterne ved fælles hjælp bliver færdige, så de kan komme til afstemning ved næste års generalforsamling.

Kommentarer/bemærkninger til beretningen:

Vedr. Fællesarealet: Der er fortsat drøftelser og forskellige holdninger til, hvordan arealet skal se ud og ”indrettes” så det kommer alle medlemmer af foreningen til gode. Der skal dog være en balance mellem hvor meget vegetation der er på området og hvor meget, der skal ryddes. Der er hensynet til erosion samt rekreative hensyn som skal vægtes. Det er dog i alle tilfælde Bestyrelsen/generalforsamlingen, der afgør, hvordan det forvaltes.

Vedr. dræn: Der var stor tilfredshed med at der er sket en afklaring af drænets beliggenhed, stand og vedligehold af dette. Formanden har lavet gennemgang på baggrund af kort fra 1968, hvor drænet er lavet. Da Pilehaven er tilsluttet drænet er der lavet aftale med dem om, at de skal betale 50 procent af vedligeholdelse. Der blev spurgt ind til om der laves bakterieprøver af vandet ved udløbet, så det sikres, at der ikke er forurening i dette vand. Formanden bemærkede, at der tidligere er blevet lavet dette. Bestyrelsen vil gå videre med dette og undersøge muligheder for at få lavet en vandkvalitetsundersøgelse.

Formandens beretning enstemmigt godkendt.

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab:

Dirigenten gav ordet kasserer Hanne Meyer, Lyøvej 1, for fremlæggelse af det reviderede regnskab:

Kassereren bemærkede at der ikke var yderligere kommentarer til regnskabet udover, at regnskabet afsluttes/opgøres pr. 1. maj og at der derfor ikke er medtaget de poster, som Formanden har anført i den medsendte beretning. Disse hører rettelig til det budget, som kommer til at gælde for i år. Regnskabsåret løber desværre forskudt ift. generalforsamling samt hvornår de fleste udgifter falder (sommeren). Der er to restancer på kontingent for året, samt en parcel mangler stadig at betale for udgiften til bådebroen.

Louis Zwicky, Lyøvej 6, Forklarede at Bestyrelsen arbejder på at få rettet datoer til i forhold til at gøre det tydeligere og mere overskueligt og der er sammenhæng mellem budget/regnskab i forhold til generalforsamlingen. Det er vedtægtsmæssige ændringer, der skal til.

Regnskabet enstemmigt godkendt.

 5. Indkomne forslag: 

Der er af Formanden modtaget to indkomne forslag fra hhv. Lyøvej 3+5 samt Sejerøvej 9.

Formanden konstaterede at der udtrykkes forskellige holdninger i det første forslag. Bl.a. gives der udtryk for at der er fældet for meget på fællesarealet og der er for lidt læ. Samtidig er der for mange borde/bænke. Dog udtrykkes der glæde over baderampen. Samtidig påpeges det at der fortsat er problemer med båderampen. Formanden konstaterede at der ikke er konkrete forslag til de første dele af det fremsendte, men der stilles til forslag, at der skal lægges to betonplader yderligere på, så bådene kan komme ordentligt ud i vandet.

Forslaget fra Sejerøvej 9 udtrykker præcis det samme som det konkrete i det første forslag – nemlig at der udlægges 2 betonplader ekstra ved båderampen.

Der var en række drøftelser omkring forslaget – fordele og ulemper. Formanden har undersøgt omkostningerne til dette arbejde, og det vil beløbe sig til omkring kr. 10.000 excl. Moms.

Der er medlemmer, der mener, at der ikke bør bruges flere penge på bådrampen end der allerede er blevet brugt. Samtidig advares der om, at det kan give erodering andre steder, hvis der etableres mere ud i vandet.

Forslaget blev sat til afstemning: Forslaget blev vedtaget med 13 stemmer for, 8 stemmer i mod og 3 blanke.  

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget og estimatet på omkostningerne ligger i lejet kr. 10.000 excl. Moms.

6. Godkendelse af budget: 

Formanden gennemgik budgettet for indeværende år. Der er i budgettet allerede indregnet den omkostning, som forslaget omkring båderampen indebærer.

Der blev af flere medlemmer påpeget, at de udgifter, som har ligget i perioden 1. maj til 30. juli også burde fremgå i budgettet for at der er overensstemmelse med, hvordan det samlede regnskabsår kommer til at se ud. Dette er taget til efterretning af bestyrelsen og vil komme til at fremgå fremadrettet, så der er klarhed over foreningens samlede forretning.

Budgettet blev enstemmigt godkendt

 7. Fastsættelse af kontingent: 

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for næste år, dvs. 700 kr.

Forslaget enstemmigt vedtaget, dvs. kontingent næste år: kr. 700.

 8. Valg af bestyrelse: 

På valg: 

Valg af kasserer: Hanne Meyer: modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Piet Strømsted, Samsøvej 5, til kasserer: Enstemmigt valgt

Valg af ordinært bestyrelsesmedlem: Kim, Hesseløvej 3: Modtager genvalg: Enstemmigt valgt

Valg af suppleant: Gitte, Sejerøvej 1: Enstemmigt valgt

Valg af revisor: Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1, modtager genvalg: Enstemmigt valgt

Bestyrelsen udgøres herefter af:

Formand: Kell Raaschou, Samsøvej 6 (på valg 2016)

Kasserer: Piet Strømsted, Samsøvej 5 (på valg 2017)

Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6 (på valg 2016)

Bestyrelsesmedlem: Kim, Hesseløvej 3 (på valg 2017)

Bestyrelsesmedlem: Torben Christensen, Sejerøvej 28 (på valg 2016) 

Suppleant: Lilian, Samsøvej 11 (på valg 2016)

Suppleant: Gitte, Sejerøvej 1 (på valg 2017)

Revisor: Niklas Gerde, Sejerøvej 7 (på valg 2016)

Revisor: Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1 (på valg 2017) 

9. Eventuelt. 

Bestyrelsen vil i det kommende år undersøge muligheden for at etablere en ny badebro, eventuelle forslag vil blive drøftet på næste generalforsamling.

Der opfordres til at bruge foreningens hjemmeside, hvor adressen er: http://www.grundejerforeningenvestergaard.dk/

Walter Heyn, Sejerøvej 24 og Kaj, Samsøvej 2 gav et fyldigt referat fra generalforsamling i vandværket og forklarede om de udfordringer, der er, og de investeringer, som der er blevet foretaget. Der opfordres til at deltage i denne generalforsamling.

Formanden takkede for god ro og orden.

 

Referatet er godkendt af:

                                      

                                        Kell Raaschou, Formand        

 

Eilif Hector, dirigent                                              Niklas Gerde, referent

                                                                                                     

Underskrevet Pdf- version

Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergaard” Lørdag den 2. august 2014 kl. 12.00-13.45 på Fællesarealet ved stranden.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens forhandlingsprotokol
 3. Formandens beretning
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag:
 6. Godkendelse af budgettet for det kommende år
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Evt.

 

Formand Vibeke Christophersen bød velkommen til 51. generalforsamling i Grundejerforeningen.

Der var 15 parceller repræsenteret, 1 ved fuldmagt.  I alt 16 stemmer. 

 1. Valg af dirigent

Formanden foreslog Eilif Hector, Lyøvej 1 til dirigent – enstemmigt godkendt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig.

Dirigenten foreslog at Punkt 2 +3 slås sammen, da dette er sammenfaldende. Forsamlingen accepterede dette. Dirigenten gav herefter ordet til Formanden Vibeke Christophersen for beretning. 

 1. Formandens beretning 

Formanden startede med at sige tak til festudvalget som havde gjort et stort stykke arbejde til vores 50 års jubilæum sidste år. Samtidig bød hun velkommen til de nye sommerhusejere, der er kommet til i årets løb.

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder i året, der er gået.

Foreningen har fået en digital mailbox, som der er krav om fra myndighedernes side. Samtidig har foreningen også fået lavet vores egen hjemmeside, hvor der kan kommunikeres mellem medlemmer, samt lægges informationer om stort og småt ud. Det er Eilif Hector der har stået for dette arbejde og udviklet siden, det er et meget flot stykke arbejde.

Bestyrelsen har i årets løb også arbejdet med vedtægter, de er ikke helt ”up to date”. Det er et meget stort stykke arbejde, og det tager lang tid.

Der er også været nogle problemer med at et par grundejer stadig ikke har indbetalt til bådmolen, som blev sat i stand sidste år, og det har været nødvendigt at rette henvendelse til en advokat. Sagen er ikke afsluttet endnu, men kommer desværre til at koste foreningen en sum penge.  Der er også fortsat problemer med at grundejer ikke får indbetalt kontingent til tiden, det tager også en masse tid og er et stort besvær. Formanden appellerer til at alle får betalt udeståender hurtigst muligt og overholder betalingsfrister.

Så har vi jo haft besøg af stormene Alan og Bodil, de to store storme/orkaner i efteråret. Der har vi været så heldige at Bodil Andersen har været her og sammen med sin makker har ryddet vejene så alle har kunnet komme igennem. En stor tak til Bodil for det store arbejde.

Formanden har gerne ville i kontakt med alle de grundejer, der var blevet hård ramt, men der har gennemgående været det problem, at der er mange af grundejere, der ikke har opgivet telefonnr. eller e-mail adresse, så det har været svært at komme i kontakt med udsatte ejere.

Nogen har skiftet adresse, dette skal meldes til foreningen, så der er styr på alle medlemmer.

Vi afholdt den årlige arbejdsdag på stranden i maj, hvor 11 matrikler mødte op, så vi var 16 personer i alt. Bådvraget og andet gods, der var kommet sammen med Alan og Bodil blev kørt væk og der blev klippet og revet, så vi kan komme ned til vandet.

Efterfølgende er der desværre en bil, der har påkørt et af vores bord/bænkesæt. Vedkommen har ikke givet sig til kende, så desværre er det ødelagt.

Vi har også fået lavet vores veje og fået støvbinder på.

Kommentarer/spørgsmål til Formandens beretning:

Dan, Sejerøvej 5: Der var ikke givet tilladelse til at lave den ændring, som blev lavet på bådmolen, derfor har han modsat sig at betale regningen vedr. dette arbejde.

Formanden: Sagen er blevet behandlet sidste år på Generalforsamlingen, og det er ikke en kommentar til beretningen men derimod til, hvad der foregik sidste år og processen omkring dette, derfor har Formanden ikke noget at sige til kommentaren.

Ikke yderligere kommentarer til beretningen.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 1. Godkendelse af det reviderede regnskab:

Dirigenten gav ordet til Kasserer Hanne Meyer:

Kassereren gav forklaring af udgifter vedr. arbejdsdagen og generel forklaring af de øvrige poster, der er ikke de store ændringer i forhold til tidligere år. Der har jo været den store renovering af bådmolen og dette kan selvfølgelig ses i regnskabet, men det er blevet finansieret fuldt dækkende, så det har ikke påvirket det øvrige regnskab og bundlinjen her.

Kommentarer/bemærkninger til regnskab:

Kell, Samsøvej 6: Skal de personer der ikke betaler ikke sendes til inkasso? Det skal ikke kunne betale sig at lade være med at betales.

Kassereren: Det er allerede gjort og der er jo advokat på, så der er forsøgt at gøre det, der er muligt. Dog er det problematisk, at vedtægterne er en smule uklare, men det er uden tvivl, at vedligeholdelse som det gjorte er fuldt ”lovligt”. Det er meget usolidarisk og meget problematisk, at der er personer, der ikke vil betale til de fælles udgifter.

Dan, Sejerøvej 5: Mener det bør være de personer, som har ødelagt bådmolen i første omgang, der skal betale, derfor vil han ikke betale.

Walter Heyn, Sejerøvej 24: Mener der er noget der skal korrigeres/laves nye aftaler om: De øvrige grundejerforeninger skal/bør betale mere til vejene – de bør betale noget ekstra.

Walter vil have afstemning om at pålægge bestyrelsen at tage aftalen op til forhandling igen med Pilehaven og Skolemarken:

For forslaget: 6 Imod: 4, 6 stemte blankt. Dvs. der skal rettes henvendelse til de øvrige grundejerforeninger med henblik på at genforhandle aftalen.

Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2013-2014:

Regnskab godkendt enstemmigt. 

 1. Fremsendte forslag: 

Bestyrelsen havde stillet forslag til vedtægtsændringer, som ville præcisere og opdatere en lang række paragrafer. Disse blev ikke sendt til afstemning, da der ikke var mødt minimum 50 % af samtlige parceller op, dette er en forudsætning for at der kan stemmes vedtægtsændringer igennem.

Det vil være op til den nye Bestyrelse at vurdere, om der skal indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling, evt. umiddelbart før den ordinære Generalforsamling.

 1. Godkendelse af budget: 

Der er foretaget korrigering af de tilskud, som formand og kasserer modtager, ellers er posterne fremskrevet på baggrund af tidligere sidste år.

Kommenterer/bemærkninger til budget:

Kaj, Samsøvej 2: Der bør være et beløb sat af til den person, der skal vedligeholde hjemmesiden og være webmaster, der er en hel del arbejde forbundet med dette.

Linda, Omøvej 5: Der bør være taget stilling til beløb her på Generalforsamlingen. Det foreslås at niveauet kommer til at ligge på 1400 kr. pr. år til Webmaster-opgaven.

Dette beløb blev enstemmigt vedtaget.

Afstemning om godkendelse af budget for 2014-2015:

Budgettet er vedtaget enstemmigt 

 1. Fastsættelse af kontingent: 

Kell Raaschou, Samsøvej 2: Foreslog at kontingentet stiger til 700 kr. fra det nuværende niveau på 500 kr. Argumenterede med, at der bør være en buffer, så der er et råderum, hvis der skulle ske noget uventet, som kan koste foreningen.

Dan, Sejerøvej 5: Der er balance i regnskaber, derfor bør kontingentet ikke stige, men fastholdes.

Kim, Hesseløvej 3: Er der så sat penge til side til dræn o.lign, det ville være godt. Ellers giver det ikke mening.

Kell: Drænet skal der også betales til, der vil komme udgifter – dette er ikke budgetlagt i det nuværende budget.

Det blev drøftet hvilke udgifter til vedligehold af dræn samt andre udgifter, der kan tænkes at kunne komme indenfor en relativt kort tidshorisont.

Dirigenten satte det mest vidtgående forslag til afstemning, hvilket var en forhøjelse til 700 kr.:

12 stemte for og 4 imod, kontingentet for 2014-2015 sættes til 700 kr.  

 1. Valg af bestyrelse: 

På valg: 

Ordinært bestyrelsesmedlem Niklas Gerde, Sejerøvej 7 trækker sig og Torben C., Sejerøvej 28 træder ind på Niklas post.

Valg af Formand: Kell Raaschou, Samsøvej 6 stiller op: Enstemmigt valgt

Valg af ordinært bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6: Enstemmigt valgt.

Valg af ordinært bestyrelsesmedlem: Kim, Hesseløvej 3: Enstemmigt valgt.

Valg af suppleant: Lilian Jensen, Samsøvej 11: Enstemmigt valgt.

Valg af revisor: Niklas Gerde, Sejerøvej 7: Enstemmigt valgt.

Bestyrelsen udgøres herefter af:

Formand: Kell Raaschou, Samsøvej 6

Kasserer: Hanne Meyer, Lyøvej 1

Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6

Bestyrelsesmedlem: Kim, Hesseløvej 3

Bestyrelsesmedlem: Torben Christensen, Sejerøvej 28 

Suppleant: Lilian Jensen, Samsøvej 11

Revisor: Niklas Gerde, Sejerøvej 7

Revisor: Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1. 

 1. Eventuelt. 

Kell: Der skal skrives inde i de både, der ligger på stranden, hvilken adresse de tilhører.

Kell: Teltet skal ikke ind på formandens matrikel. Torben opbevarer Buskrydder og Anny opbevarer telt.

De kan anvende elementerne som de lyster.

Walter Heyn: Det er for dårligt at man ikke deltager i generalforsamlingen i vandværket.

Bodil: Tak til den afgående formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Vibeke takkede for god ro og orden. 

Referatet er godkendt af: 

Vibeke Christophersen, afgående Formand

Kell Raaschou, tiltrædende Formand  

Eilif Hector, dirigent

Niklas Gerde, referent

Generalforsamling 2013

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergaard” Lørdag den 3. august 2013 kl. 12.00-13.45 på Fællesarealet ved stranden.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens forhandlingsprotokol

3. Formandens beretning

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Indkomne forslag:

6. Godkendelse af budgettet for det kommende år

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Evt.

 

Formand Vibeke Christophersen bød velkommen til 50. generalforsamling i Grundejerforeningen.

 

Der var 26 parceller repræsenteret, 2 ved fuldmagter, 1 fuldmagt ved Helge Finberg til Sejerøvej 1. I alt 27 stemmer.

 

1. Valg af dirigent

 

Formanden foreslog Eilif Hector, Lyøvej 1 til dirigent – enstemmigt godkendt.

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten foreslog, at punkt 5 (indkomne forslag) flyttes til punkt 8, da der er modtaget ét enkelt forslag, som af bestyrelsen betragtes som et mistillidsvotum og derfor bør drøftes under punkt 8 (valg til bestyrelsen). Dette accepterede forsamlingen.

Dirigenten foreslog at Punkt 2 +3 slås sammen, da dette er sammenfaldende. Forsamlingen accepterede dette. Dirigenten gav herefter ordet til Formanden Vibeke Christophersen for beretning.

 

2. Formandens beretning

 

Formanden takkede for ordet og forklarede at der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i året. Til dette også en ekstraordinær generalforsamling den 14. oktober 2012. Ved denne var fremmødt 9 parceller og 3 fuldmagter. Vedtægtsændringen vedr. §8 blev ikke vedtaget.

 

Formanden har deltaget i sommerhusgrundejerforeningernes møde, som blev afholdt 11. august sidste år, hvor bl.a. blev informeret om udrulningen af planen for kloakering af sommerhusområderne. Samtidig blev der informeret om, at rute 21 bliver åbnet fuldt for trafik igen den 22. september d.å.

 

Bestyrelsen har i samarbejde med Kell, Samsøvej 6, fået indhentet tre skriftlige tilbud vedr. båderampe/mole og vedligeholdelsen/genetableringen af samme, som blev besluttet ved sidste generalforsamling. Disse tre tilbud kom fra entreprenørerne Thomas Hansen, Carsten Rasmussen og Karsten Overgård. Bestyrelsen traf enstemmig beslutning om, at tilbuddet fra Karsten Overgård blev accepteret, da der i tilbuddet var taget højde for alle dele af genetableringen, og det var i bestyrelsens øjne det bedste tilbud. Arbejdet blev udført i juni måned. Arbejdet blev finansieret øre til øre ved opkrævning af kr.700 pr. parcel.

 

Bestyrelsen har haft besøg af Erik Sørensen, Sejerøvej 1 og Kim Pedersen, Hesseløvej 4 og fik en lang snak om bådmolen og bademolen, hvor den lille badebro er stillet op. De mener, at begge er ulovlige. Formanden har taget kontakt til kommunen, men da det er betonmoler, så hører det ikke under kommunen, men derimod kystdirektoratet. Men hvis de er defineret som bro/rampe og er etableret før 1975, så skal de ikke godkendes. Formanden har rettet henvendelse til Kystdirektoratet, og afventer pt. svar.

Arbejdsdagen den 4. maj forløb glimrende. Der fremmødte 10 parceller 15 personer i alt, som gjorde et stort stykke arbejde for fællesarealet og stranden brugbar.

Der er sidenhen sat skilte op med ”hund i snor” og ”færdsel på bro på eget ansvar”.

Vejene er blevet lavet, og der er kommet støvbinder på Sejerøvej og Læsøvej.

Foreningen har fået en henvendelse fra Formanden i Pilehaven om at indgå i et samarbejde (bl.a. omkring færgen og vejene), som bestyrelsen har takket ja til.

På generalforsamlingen sidste år blev der spurgt til om foreningen ikke skulle have en hjemmeside. Der er sat et arbejde i gang omkring dette.

Kommentarer/spørgsmål til Formandens beretning:

 

Erik Sørensen, Sejerøvej 1: Spørgsmål vedr. lovlighed vedr. badebro. Har haft kontakt til kommunen og har fået andet at vide, at denne ikke er lovlig.

Formanden: Der er åbenbart divergens vedr. oplysninger fra kommunen, men pt. ligger forespørgslen hos Kystdirektoratet. Der vil blive fulgt op.

 

Der var enighed om, at foreningens anlæg skal være lovlige.

 

Else Velin, Samsøvej 5: Det er et meget gammelt anlæg, så det bør falde ind under grænsen for anlæg før 1975.

 

Ilse Raaschou: Historien er, at de før 1975, så der bør ikke være nogen problemer, når der kun er tale om vedligeholdelse af eksisterende anlæg.

 

Walter Møller, Omøvej 4: Ramperne er opført i 1963-64.

 

Dirigent afsluttede drøftelserne ved at understrege, at der afventes svar vedr. lovliggørelse af de nævnte moler.

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab:

 

Dirigenten gav ordet til Kasserer Hanne Meyer:

 

Kassereren gav forklaring af udgifter vedr. arbejdsdagen og generel forklaring af de øvrige poster, der er ikke de store ændringer i forhold til tidligere år.

 

Kommentarer/bemærkninger til regnskab:

 

Susanne, Sejerøvej 13: Der bør ikke være nogen betaling af at låne foreningens telt.

 

Kassereren: Teltet bliver opbevaret hos formanden, og der bør tales om, hvordan det organiseres at det evt. bliver lånt. Der er arbejde i forbindelse med udlån, så hvis det skal lånes ud, så bør der laves en aftale om hvordan dette organiseres, så formanden ikke skal sættes i arbejde hver gang. Samtidig er der slitage af teltet, som bør dækkes.

 

Afstemning om godkendelse af regnskabet for 2012-2013:

Regnskab godkendt enstemmigt.

 

6. Godkendelse af budget:

 

Kassereren: Da budgetåret løber fra 1. maj til 30.april er bådemolen med på budgettet. Vedr. indbetalinger for båderampen/molen: Der er 4 restancer, de 50.000 kr. er den samlede pris, det er finansieret øre til øre.

 

Der er en række beløb, der er indlagt under div. udgifter, derfor er der kommet yderligere penge til transport og telefon, som der har været gjort i tidligere år for at få udspecificeret dette. Dette tilskud går til Formand og Kasserer/Sekretær.

 

Kommenterer/bemærkninger til budget:

 

Kim Pedersen, Hesseløvej 3, og Erik Sørensen, Sejerøvej 1: Har indbetalt de kr. 700 til bådemolens genopbygning under protest, mener ikke at der er hjemmel til at træffe beslutning om udskrivning af ”ekstra” kontingent uden at det er blevet vedtaget på en generalforsamling.

 

Afstemning om godkendelse af budget for 2013-2014:

Mod: 6, For: 21

Budgettet er vedtaget.

7. Kontingent:

 

Forslag fra bestyrelsen vedr. beløb: 500 kr. dette kan dække de udgifter, som er budgetteret.

 

Lillian, Samsøvej 11: Kontingentet bør sættes højere op. Dette bør gøres, da det så også kan tages højde for evt. uforudsete udgifter jf. bådemolen, så kan man også have et loft over kontingentet.

 

Kaj, Samsøvej 2: Det er svært at sætte loft over en evt. udbedring af anlæg (veje, dræn, moler) koster. Men det giver god mening at sætte penge af til denne type udgifter.

 

Niklas, Sejerøvej 7: Bestyrelsen har i flere omgange drøftet denne problemstilling. Der er to veje at gå: Der kan argumenteres for at sætte kontingentet op, så der kan blive hensat øremærkede midler til forskellige vedligeholdelsesarbejder og eventuelle nyetableringer, disse midler vil i så fald spares op til de forskellige opgaver. På den anden side kan kontingentet holdes nede på et absolut lavt niveau, men så vil der uafviseligt komme engangsudgifter, når der komme vedligeholdelsesarbejder, som nu med bådemolen.

 

Kontingentet: Drøftelse af de 500 kr. i kontingent og om det skal sættes op. Der blev fremstillet forslag om en forhøjelse til kr. 600.

 

Afstemning om kontingentet skal sættes op fra de nuværende kr. 500 til kr. 600

For: 12 Mod: 13, 2 undlader at stemme.

 

Kontingentet blev derfor fastsat til 500 kr.

 

Under punktet blev det også drøftet, hvad der er tilladt for personer, der ikke har tilknytning til grundejerforeningen, specielt i forhold til anvendelse af veje og fællesanlæg. Der var forskellige opfattelser af disse personers rettigheder. Bestyrelsen følger op på denne problemstilling.

8. Valg af bestyrelse:

 

Dirigenten: Der er modtaget et indkommet forslag, hvor syv af foreningens medlemmer har rettet en stærk kritik af bestyrelsens håndtering af forløbet vedr. den nye bådemole og lovligheden af disse beslutninger. Dirigenten oplæste forslag til vedtagelse vedr. kritik. Bestyrelsen opfatter erklæringen som et mistillidsvotum, og derfor er det kommet med under dette punkt, da det vil betyde den samlede bestyrelses afgang, hvis erklæringen vedtages.

 

Forslagsstillere: Det største problem er, at der ikke har været en god procedure omkring sagen. Det burde være vendt på en ekstraordinær generalforsamling eller denne generalforsamling, hvad der skulle gøres.

 

Henry, Lyøvej 9: Der skal sørges for at foreningen anlæg og lignende er i orden. Det er bestyrelsens opgave og ansvar at sørge dette. Derfor er dette vedligeholdelsesarbejde fuldt lovligt og endda magtpåliggende for en bestyrelse at sørge for, at det bliver udbedret.

 

Kassereren: Der er et problem med pålæg af rykkergebyr, dette kan der være problemer med i forhold til hjemmel. Derfor vil dette blive trukket tilbage.

 

Afstemning om vedtagelse af erklæring/mistillidsvotum til bestyrelsen:

 

For: 6 stemmer Mod: 19 stemmer, 2 stemmer blankt.

 

Erklæringen ikke vedtaget.

 

Dirigent: Da Rasmus Kliver, Sejerøvej 12 har valgt at trække sig fra bestyrelsen går suppleant Louis Zwicky, Lyøvej 6 ind på denne plads, Louis vil herefter komme på valg næste år.

 

På valg:

Kasserer Hanne Meyer, Lyøvej 1 (modtager genvalg). Ingen modkandidater. Genvalgt

 

Ordinært bestyrelsesmedlem Niklas Gerde, Sejerøvej 7 (modtager genvalg). Ingen modkandidater. Genvalgt.

 

Valg af suppleant, der pt. er vakant. Bestyrelsen foreslår Torben Christensen, Sejerøvej 28 til suppleant. Torben modtager valg, ingen modkandidater, Torben valgt.

 

Revisor Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1 (modtager genvalg), Ingen modkandidater. Genvalgt.

Bestyrelsen udgøres herefter af:

Formand: Vibeke Christophersen, Samsøvej 2

Kasserer: Hanne Meyer, Lyøvej 1

Bestyrelsesmedlem: Louis Zwicky, Lyøvej 6

Bestyrelsesmedlem: Linda Wulff, Omøvej 5

Bestyrelsesmedlem: Niklas Gerde, Sejerøvej 7

 

Suppleant: Torben Christensen, Sejerøvej 28

Revisor: Else Velin, Samsøvej 5.

Revisor: Flemming Vikkelsø, Læsøvej 1.

 

9. Eventuelt.

Der bør samles op efter hundelorte og cigaretskodder.

 

Inger, Tunøvej 8: Kan der stilles skilte op om, at vejen er privat? Dette kan der være et problem i.

Bestyrelsen vil følge op på problemstilling vedr. rettigheder for almenheden på foreningens veje og arealer.

 

Walter Heyn: Vigtigt at man medbringer værktøj til arbejdsdagen, så alle kan lave noget og der er en bedre fordeling af opgaverne.

 

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for god ro og orden samt orienterede om, at der som annonceret vil blive afholdt sommerfest i anledning af foreningens 50-års jubilæum efter program og planlægning af festudvalget.

 

Vigtige datoer i det kommende år:

Arbejdsdag: Lørdag den 3. maj 2014 kl. 10.00

Ordinær Generalforsamling: Lørdag den 2. august 2014 kl. 12.00

 

 

Referatet er godkendt af:

 

Vibeke Christophersen, Formand

 

Niklas Gerde, Referent

 

Eilif Hector, dirigent

Generalforsamling 2012

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen ”Vestergaard” Lørdag den 4. august 2012 kl. 12.00-14.30 på Fællesarealet mod stranden.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens forhandlingsprotokol
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag:
-Bestyrelsens forslag:
-Kontingent hæves til 600 kr., ved deltagelse på arbejdsdagen tilbagebetales 100 kr.
-Græsslåning af fælles areal
-Nedsættelse af et festudvalg til 50 års jubilæum
-Bådebro
-Forslag fra Dan Sørensen og Alice Giltoft vedtægtsændring af §8, samt forslag om kommunikation til medlemmerne og medlemsliste.
6. Godkendelse af budgettet for det kommende år
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg
9. Evt.

Formanden Vibeke Christophersen bød velkommen til 49. generalforsamling i Grundejerforeningen.

1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Svend Erik Eskildsen, Læsøvej 2, som dirigent.
Eskildsen valgt til dirigent enstemmigt. Eskildsen takkede for valget og konstaterede, at der var indkaldt til Generalforsamlingen ifølge vedtægterne.
Dirigenten konstaterede, at der var 29 lodsejere tilstede, hvor Ilse Raaschou havde 1 ekstra stemme tilrådighed pga. ejerskab af 2 matrikler desuden var der givet 4 fuldmagter, så det samlede stemmeantal var 34.

Dirigenten konstaterede at vedr. punkt 5 er nogle konkrete forslag, som skal til afstemning og nogle forslag, der blot er til drøftelse.
Dirigenten gav herefter ordet til Formanden for beretning.

2. Formandens beretning

Formanden takkede for ordet og berettede at der var afholdt 6 bestyrelsesmøder i det forløbne år.
Det første møde blev afholdt 10. september, og dette blev brugt som et planlægningsmøde, hvor bestyrelsen fordelte opgaver imellem sig.
Der blev truffet beslutning om, at Sejerøvej fra starten til ”Svenssonsvinget” skulle laves og prioriteres, da vejen her er i dårlig stand.
Indbetalinger af kontingent skal gå direkte i banken. Grundejerne kan derfor betale via netbank eller gå i banken og indbetale pengene.

Arbejdsdagen den 28. april:
Der var 8 parceller repræsenteret i alt 15 personer.
Der blev lagt et stort stykke arbejde i at rydde på fællesarealet og langs Sejerøvej, affald blev kørt væk af 2 biler i pendulfart til containerpladsen lukkede. Det borde/bænkesæt, der stod på fællesarealet udfor nr. 21 blev kasseret, da det var rådnet. Et nyt sæt blev samlet og malet. General oprydning på fællesarealet og stranden. Vejskilte og vejspejle blev blev vasket og der blev klippet omkring dem.
Drænbrønde blev besigtiget, hvor de kunne findes. Der bør laves et stykke arbejde med disse og evt. få dem gennemspulet, dette vil kunne koste en del. Bestyrelsen vil se nærmere på dette i det kommende år.
Bestyrelsen havde forud for arbejdsdagen besluttet at Bådebroen var farlig og undermineret og den skulle fjernes. På arbejdsdagen var der lejet en maskine til at banke den armerede beton op, men desværre lykkedes dette ikke. Formanden har herefter kontaktet beredskabskorpset, kommunen og en lokal entreprenør, og der er ingen, der har kunnet hjælpe.

Efter bestyrelsesmødet den 5. maj meddelte bestyrelsesmedlem Alice Giltoft og suppleant Dan Sørensen, at de ønskede at trække sig fra bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Dette blev taget til efterretning og Linda Wulff indtrådte i bestyrelsen.

Efter at bestyrelsen havde fået at vide, at flere medlemmer var blevet smidt væk fra foreningens fælles arealer ned mod stranden besluttede bestyrelsen at sende et brev til medlemmerne/grundejerne i første række mod Sejerøbugten mod det fælles areal for at indskærpe at det er fælles arealer, som alle medlemmer af grundejerforeningen kan bruge.
Grundejerne fra nr. 17-27 og 28 sendte derefter et brev til bestyrelsen med kopi til Odsherred kommune og Naturstyrelsen om at der skal være tilladelse til at opstille borde og bænke.
Bestyrelsen modtager den 26. juni svar fra Odsherred kommune. Heri slås det fast, at det er grundejerforeningen, der er lodsejer og derfor bestemmer, hvor der opstilles borde og bænke.
Samtidig gøres det klart at til 5cp Yderby, Odden og de andre lodsejere langs Sejerøvej mod stranden, at der er offentlig adgang både på stranden og det bagvedliggende areal.

I forbindelse med vejene har vi i år brugt en ny entreprenør til vedligeholdelse af vejene. Alle veje har fået generel vedligeholdelse og der er kommet støvbinder på Sejerøvej og Læsøvej.

Herved afsluttede Formanden beretningen.

Kommentarer/spørgsmål til Formandens beretning:
Alice, Sejerøvej 5: Kommentar til, hvorfor hun har trukket sig fra Bestyrelsen i utide: Der har været uoverensstemmelser omkring bådebroen og det arbejde, der har været forsøgt lavet på arbejdsdagen. Mener ikke det var aftalen at forsøge at lave arbejde på denne, der skulle være rekvireret professionel hjælp. Samtidig er bådebroen registreret hos kommunen, så derfor kan man ikke blot fjerne den.
Vil gerne lave et stykke arbejde, men skal kunne stå inde for det.
Walter, Sejerøvej 24: Bådebroen: Hvad skal der ske? Det er meget problematisk at denne står i den stand, den gør, mener det er meget alvorligt. Foreningens forsikringer dækker ikke, hvis der sker ulykker.
Lilian Samsøvej 11: Bestyrelsen gør det de kan. Derfor må alle medlemmer forsøge at hjælpe med at finde løsninger, da vi ikke umiddelbart har de økonomiske midler til at løse udfordringerne.
Torben, Sejerøvej 28:
Brevet som er sendt fra lodsejere langs stranden, er ikke underskrevet af dem. Mener fællesarealerne selvfølgelig skal benyttes af alle. Der bør dog laves aftaler om hvordan arealerne skal bruges.
Dan, Sejerøvej 5: Der er problemer med at arealerne ikke kan bruges af alle, oplevede at blive smidt væk fra borde/bænkesæt udfor Sejerøvej 21, dette er helt uacceptabelt, da det er alle medlemmer, som kan anvende arealerne.
Heino, Sejerøvej 21: Brevet fra Lodsejere ved stranden til kommunen var noget, der skulle klarlægge, hvordan arealerne kan bruges og hvilke aftaler, der foreligger.
Formanden: Der har været borde/bænke så længe, der har været personer i foreningen. Det er nu klarlagt at det er bestyrelsen der kan fastsætte, hvor disse skal stå.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

4. Godkendese af det reviderede regnskab:
Kassereren, Hanne Meyer, fremlagde det reviderede regnskab. Der har været et mindre underskud på driften, hvilket også har været tilfældet de seneste år.
En lodsejer er i restance, ellers har alle betalt kontingent. Det oplyses at den pågældende lodsejer er i tvangsauktion, så denne ikke pt. er en del af Grundejerforeningen.
Ændring af nogle poster vedr. betaling til bestyrelsen er bortfaldet, for disse midler er der indkøbt ekstra borde/bænkesæt.
Underskud på drift, men det har der været i en række år. Derfor er der også lagt op til kontingentforhøjelse, så der vil opstå balance.
Louis, Lyøvej 6: Henstilling til at budgettet fra sidste år bliver sendt med ud, så man kan have et overblik over de forskellige poster.
Udløb/ramper skal rettes til, det bør være udspecificeret præcis om der er anvendt midler på badebro, bådebro eller drænudløb.
Else Velin, Samsøvej 5: Savner at det fremgår af regnskabet, at der er givet penge til kørsel tidligere, dette bør være med for at understrege at pengene er anvendt til noget andet.
Inger, Tunøvej nr. 8: Vigtigt at alle ved indbetalinger påfører enten navn/ og eller vejnavn og nummer på sommerhuset, så er det væsentligt nemmere at registrere.
Vikkelsø, Læsøvej 1: Savner også navne på indbetalinger, dette var meget tidskrævende, da Vikkelsø var kasserer.
Gert, Sejerøvej 15: Regnskabet bør splittes op på de forskellige elementer på fællesarealet, så det er mere gennemskueligt, hvad der anvendes penge på.
Helge, Hesseløvej 6: Hvor figurerer de udgifter, som Formanden og Kassereren har frasagt sig – hvad er de brugt på, dette bør præciseres.

Afstemning om godkendelse af regnskabet:
Regnskab godkendt enstemmigt.

5. Forslag:

5.1 Kontingent forhøjelse:
Hanne, kasserer: Der er ikke penge på driften til at få tingene til at hænge sammen, derfor er det nødvendigt, at der skal ske en forhøjelse af kontingentet. Det er samtidig 11 år siden kontingentet steg sidste gang og det er ikke muligt at holde det i ro fortsat. Derfor foreslås det at kontingentet skal stige til 600 kr.
Af disse er det tiltænkt at der tilbagebetales 100 kr. lodsejere, der deltager i arbejdsdagen, hvor foreningen spares for en del udgifter, som det ellers var nødvendigt at købe eksternt.
Else Velin, Samsø 5: Problemer med at være gammel og hjælpe til, men kontingentet bør fastsættes til det niveau, så der er de penge, der er nødvendige for at budgettet hænger sammen.
Lene, Sejerøvej 26: Kontingentforhøjelsen er ikke nødvendig, man bør hellere se på de udgifter der er, og så vurdere om det er nødvendigt med stigning.
Claus, Sejerøvej 11: Hvorfor sættes niveauet ikke til 500 kr.? Det vil være besværligt at administrere tilbagebetaling af midler til de daltagende på arbejdsdagen.
Ilse, Sejerøvej 5: Det er ikke nødvendigt at lave en masse ved vejene, der er gjort for meget. De bør ikke laves, hvis det ikke er nødvendigt.
Alice, Sejerøvej 5: Det er fint, at vi betaler os fra de ting, der skal laves. På denne måde er det alle der kommer til at blive belastet lige meget. Ellers er det de samme, der laver noget hver gang og det er ikke rimeligt, vi er alle heroppe i vores sommerhuse for at slappe af og hygge os.
Torben, Sejerøvej 28: Synes det er Ok med forhøjelsen til 600 kr. med tilbagebetaling ved deltagelse på arbejdsdag. Mener dog, at man blot bør forhøje kontingentet til 600 kr. og så ikke tilbagebetale noget. Så kan de der vil deltage i arbejdsdagen blot gøre dette, og så må man betale sig fra det, som er nødvendigt.
Louis, Lyøvej 6: For at kunne vurdere om en forhøjelse er rimelig, bør vi snakke om udgifter først og derefter indtægter – altså kontingentniveauet, det giver ikke mening at gøre det modsat.

Herefter sendte dirigenten forslaget til afstemning:
Forslaget blev nedstemt.

5.2 Forslag vedr. græsslåning af fælles arealer
Forslaget blev betragtet som bortfaldet, da der ikke er økonomiske forudsætninger for at anvende midler på dette.

5.3 Forslag om nedsættelse af festudvalg til at planlægge Grundejerforeningens 50 års Jubilæum næste år:
Formanden: Er der stemning for at afholde noget specielt, og er der nogle ikke-bestyrelsesmedlemmer, der har interesse i at arrangere dette?
Afstemning: Der er flertal for at der bør laves noget i forbindelse med jubilæet.
Dan, Sejerøvej 5: Der bør indbetales noget ekstra til denne begivenhed, så der er lidt at rutte med.
Formanden: Skal der nedsættes et festudvalg, og er der en eller flere personer, der vil melde sig til dette stykke arbejde?
Anny, Omøvej 2: 40-års jubilæum var godt med bestilling af smørrebrød fra Havnebyen, så blev der gjort lidt ekstra ved begivenheden.
Til festudvalget blev valgt:
Johnny Moos, Samsøvej 3, Ilse, Samsøvej 6,8, Lilian Samsøvej 11.
Disse personer arrangerer og koordinerer løbende med bestyrelsen.

5.4 Bådebroen
Formanden: Der er problemer – som nævnt under beretningen – med hvad der skal gøres ved bådebroen. Formanden og bestyrelsen har afsøgt alle de muligheder der umiddelbart sås, og der er pt. ikke noget der kan gøres, uden det bliver dyrt for foreningen. Derfor appelleres der til generalforsamlingen om der er nogle idéer om, hvad der evt. kan eller skal stilles op.
Ilse, Samsøvej 6: Kell Samsøvej 6 vil gerne gøre en indsats i forbindelse med denne sag. Han vil gerne afdække mulighederne for at evt. genetablere bådebroen og finde på mulige løsninger hertil.
Rasmus, Sejerøvej 12: Der er problemer med økonomien til dette, det er ret sikkert at det vil blive bekosteligt, og økonomien for foreningen er ikke til, at der bliver brugt en masse midler til at gøre noget.
Else Velin, Samsøvej 5: Der foreligger en beslutning om, at der skal være en bådebro, så den kan ikke bare fjernes, så skal der træffes beslutning om dette.
Claus, Sejerøvej 11: Godt med bådebro. Den skal bare laves og genetableres.
Lene, Sejerøvej 26: God løsning med at Kell forsøger at se på sagerne, så må vi i foreningen tage den derfra alt efter, hvad Kell kommer frem til.
Ilse, Samsøvej 6: Det er gjort før, og det kan laves gratis, eller med lave omkostninger, da det evt. kun er materialerne, der skal indkøbes.
Det besluttes at Kell, Samsøvej 6 kører sagen på foreningens og bestyrelsens vegne og afdækker muligheder. Der meldes løbende tilbage til bestyrelsen (Formanden) om progression i sagen.

5.5 Vedtægtsændring vedr. paragraf 8, samt forslag om kommunikation og medlemslister:
5.5.1: Dirigenten: Der er lige præcis ikke nok parceller tilstede til at kunne foretage vedtægtsændringer, da 50 % af parcellerne skal være repræsenterede. Dette antal er 35 og der er 34 parceller repræsenterede.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringen kan genfremsættes.
Det indstilles fra Alice Giltoft til Bestyrelsen, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
Ændringer vedr. punktet sendes ud til den ekstraordinære generalforsamling.
Dirigenten kom med et par ændringsforslag til ændringen, disse accepteredes af Alice og Dan og disse bliver derfor inkorporeret i forslaget. De ændringer der skal være sendes ud til parcellerne.

5.5.2. Kommunikation til medlemmerne:
Punktet vedtaget med 29 stemmer.

5.5.3. Alle medlemmer bør have en liste over andre medlemmer, som sendes ud 1 gang årligt:
Forslaget er nedstemt. Dog kan bestyrelsen sende ud, hvis denne mener, dette er en god ide. Dog er det ikke nogen fast procedure.

6. Godkendelse af budget:
Hanne, kasserer: Der er store problemer med at økonomien ikke hænger sammen, derfor er budgettet lavet under forudsætning af, at kontingentforhøjelsen til 600 kr. blev vedtaget, dette gik jo ikke igennem og derfor vil bestyrelsen foreslå under punkt 7 at der kommer til at ske en forhøjelse. Der har som tidligere beskrevet været driftsunderskud i de tidligere år, og det er vigtigt, at foreningen har en vis likviditet, hvis der kommer store udgifter.
Vikkelsø, Læsøvej 1: Der har generelt været styr på økonomien, men der har været bygget op ekstra kapital op i forbindelse med den ekstraordinære opkrævning, der fandt sted i 2007. Dette var for at lave bådebroer og udløb.
Dan, Sejerøvej 5: Der er problemer med budgettet, vi er nødt til at fastsætte et kontingent, som dækker over de faktiske udgifter. Vi kan ikke have et budget, der opererer med underskud, foreningen har ikke midler til dette.
Walter, Sejerøvej 24: Der bør opkræves et større beløb for vedligeholdelse af vejene fra de øvrige grundejerforeninger, da disse bruger dem meget.
Vikkelsø, Læsøvej 1: Der er målt op vedr. hvor meget der betales, så de betaler præcis det, de skal (den præcise procentdel).
Louis, Lyøvej 6: Det bør gøres klart, hvad der bruges separat på udløb, badebro og bådebro og ellers generelt på fællesarealet.
Else Velin, Samsøvej 5: Budgettet burde kunne hænge sammen med en kontingentforhøjelse til 500 kr.
Alice, Sejerøvej 5: Der bør sættes penge af på budgettet til drænet, da der er problemer med dette. Det skal spules mindst hvert 3. år og gerne hvert år. Vigtigt at disse udgifter, der ikke kommer hvert år bliver inddraget i budgettet, så vi får sat de nødvendige penge af til det.
Hanne, kasserer: Der arbejdes med at få nedsat pris for vejene, der har været nogle aftaler, som der ikke har været helt klarhed om, men der forhandles pt.
Louis, Lyøvej 6: Enig med Alice omkring, at der bør sættes penge af til de forskellige udgifter, der kommer forskudt henover årene, så der bliver opbygget noget kapital, som kan dække disse udgifter.

Dirigent: Foreslår at punkt 7 vedr. kontingentfastsættelse kommer før afstemning om budgettet, da dette jo afspejler det egentlige budget, som der skal stemmes om.
Bestyrelsen foreslår af kontingentet fastsættes til 500 kr., dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

Fortsatte drøftelser af Punkt 6:
Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor foreningen skal indkøbe et nyt partytelt, da det ser ud til at fungerefornuftigt nok efter hensigten.
Hanne, kasserer: Bestyrelsen har ment at teltet er ved at være godt slidt og at der evt. skulle indkøbes et nyt i forbindelse med jubilæet næste år.
Der blev stillet spørgsmål til hvor meget bestyrelsen kan disponere over og rekvirere i forbindelse med diverse indkøb, som ikke først skal drøftes på generalforsamlingen.
Vikkelsø, Læsøvej 1: Ifølge lovgivningen drejer det sig om en procent af den samlede grundskyld for alle matrikler i grundejerforeningen, som bestyrelsen kan disponere over; det er et stort beløb. Bestyrelsen kan præcisere dette om nødvendigt.
Budgettet til afstemning:
Vedtaget med 27 stemmer for.

8. valg af bestyrelse:
Dirigenten: Der er pga. ændringer i bestyrelsen tale om at Formanden er på valg, der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, og dertil en revisor.

Valg af Formand: Vibeke Christophersen, Samsøvej 2 er på valg og modtager genvalg:
Ingen modkandidater,
Vibeke valgt enstemmigt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Rasmus Kliver, Sejerøvej 12 og Linda Wulff, Omøvej 5 ønsker genvalg.
Ingen modkandidater,
Rasmus og Linda valgt enstemmigt.

Valg af bestyrelsessuppleant: Louis Zwicky, Lyøvej 6, foreslået.
Valgt enstemmigt.

Valg ag revisor: Else Velin modtager genvalg:
Valgt enstemmigt.

Bestyrelsen udgøres herefter af:
Formand: Vibeke Christophersen, Samsøvej 2
Kasserer: Hanne Meyer, Lyøvej 1
Best. medl: Rasmus Kliver, Sejerøvej 12
Best. medl: Linda Wulff, Omøvej 5
Best. medl: Niklas Gerde, Sejerøvej 7

9. Eventuelt.
Vigtige datoer i det kommende år:
Arbejdsdag: Lørdag den 4. maj
Ordinær Generalforsamling: Lørdag den 3. august

Der henstilles til at samtlige grundejere at de sørger for klipning af grene og træer, der hælder ind over skel og ud over veje.
Hvis en parcel skifter ejer, eller en ejer skifter privatadresse, skal det ifølge vore vedtægter meddeles inden 2 uger til grundejerforeningens bestyrelse eller sekretær.

Kirsten, Samsøvej 10: Henstiller til at havemøbler plastic bliver taget op til efteråret, så de ikke skal stå nede på stranden og ”overvintre”.
Vejspejle blev pudset til arbejdsdagen, men man kunne ikke komme ordentligt til pga. plexiglasplade.
Det besluttes at denne tages af, da der ikke løber uvorne børn rundt og smadrer disse. Så bør de kunne fungere optimalt igen.
Walter, Sejerøvej 24: Bådebroen er stadig et stort problem, og vi bliver nødt til at gøre noget ved den. Det er utroligt vigtigt, så godt at Kell gør en indsats nu, men ellers må vi betale os fra at der sker noget.
Ilse, Samsøvej 6: Græsslåning på fællesarealerne er et stadigt problem. Det er et problem med arealerne hernede, som jo tilhører alle og kan benyttes. Lodsejerne langs stranden har ikke ret til at fælde, som de vil – dette kan medføre meget store bøder. Det er generalforsamlingen og bestyrelsen, de sætter retningslinjerne for dette til enhver tid.
Dirigenten: Der er desværre ikke mere tid til at drøfte disse elementer, og det må blive taget til efterretning i den nye bestyrelse, hvordan der skal arbejdes videre med dette.
Formanden: Takker for det store fremmøde og takker for dagens møde
Mødet blev hævet

Referatet er godkendt af:

Vibeke Christophersen, Formand

Niklas Gerde, Referent

Svend Erik Eskildsen, dirigent